၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ စစ္အစိုးရ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ေန

၂၀၁၀ ခုႎႀစ္မႀာ ကဵင္းပမယ့္ အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပဲၾမႀာပၝဝင္ဖိုႛ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္တဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လမ္းေဳကာင္း ၃ ခုကို ခဵမႀတ္ အေကာင္အထည္ ေဖၞဖိုႛရႀိတယ္္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ အဲဒီအခဵက္ေတၾက စစ္တပ္ဘက္က အရာရႀိေတၾကိုယ္တိုင္ ယူနီေဖၝင္း လဲ႓ပီး ႎိုင္ငံေရးပၝတီဖဲၾႛစည္းထူေထာင္ဖိုႛ၊ ဴပည္ေထာင္စု ဳကံခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရး အသင္း႒ကီးကို ႎိုင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ ကူးေဴပာင္းဖိုႛနဲႛ အစိုးရဳသဇာခံ တသီးပုဂၢလိကေတၾကို ႒ကိႂတင္ ေရၾးခဵယ္ထားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေနဴပည္ေတာ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက RFA ကိုေဴပာပၝတယ္။ ဒီလိုဴပင္ဆင္မႁေတၾဟာ ေရၾးေကာက္ပဲၾမႀာ စစ္အစိုးရနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေတၾသက္သက္ပဲ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ဖိုႛ အလားအလာဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု အဖဲၾႛရဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာႎိုင္ေအာင္ကေဴပာပၝတယ္။
2008-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႎႀင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတိုႚတၾင္ ဖၾဲႚစည္းပံုမူဳကမ္း မဲေပးပၾဲကို ေမ ၂၄ ရက္ေနႚႛတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္။ ပံုမႀာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္တၾင္ မဲေပးေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႎႀင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတိုႚတၾင္ ဖၾဲႚစည္းပံုမူဳကမ္း မဲေပးပၾဲကို ေမ ၂၄ ရက္ေနႚႛတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္။ ပံုမႀာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္တၾင္ မဲေပးေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ေဒၝက္တာႎိုင္ေအာင္။     "ကဵေနာ္တိုႛသံုးသပ္မႁအေနနဲႛကေတာ့ ပၝတီတခုထဲအေနနဲႛ ထၾက္မႀာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတိုႛဳသဇာခံဴဖစ္ႎိုင္တဲ့ အနဲဆံုး၂ ခု၊ အမဵားဆံုး ဘယ္ေလာက္ထိေတာ့ဴဖစ္မလည္း မသိဘူး၊ ၃၊ ၄ ခုေလာက္ဴဖစ္မလားမသိဘူး။ အဲဒီလုိပံုစံမဵိႂးေတၾနဲႛ ထၾက္ဖိုႛလုပ္ေနတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ သူတိုႛနဲႛ အတိုက္အခံ မဟုတ္ပဲနဲႛ ပၝတီဖၾဲႛခဵင္တဲ့သူ၊ သူတိုႛနဲႛလည္း မဟာမိတ္ဴဖစ္ႎိုင္တဲ့သူေတၾဆိုရင္လည္း သူတိုႛက ေထာက္ခံမႁေပးလိမ့္မယ္။ တကယ္တန္းကေတာ့ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ပၝတီေတၾေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ရလာဒ္ေပၞမႀာ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ သူတိုႛေတၾအေနနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္ဖုိႛ အေနအထားေတာ့ မရႀိဘူး။ အဲလုိအေနအထားမႀာ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ေနာက္တိုင္းရင္းသား နယ္ေဴမေတၾမႀာလည္း ေဒသဆိုင္ရာ ေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾအတၾက္ တိုင္းရင္းသားပၝတီေတၾေထာင္႓ပီးေတာ့ ဖၾဲႛစည္း႓ပီးေတာ့ ဝင္႓ပိႂင္ဳကမယ့္ အေနအထားမဵိႂးလည္း ရႀိတယ္။"

ဒၝေဳကာင့္ စစ္အစိုးရက တဖက္သတ္ ေရးဆဲၾအတည္ဴပႂထားတဲ့ ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ အတိုင္း ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပဲၾဟာ ယေနႛဴမန္မာဴပည္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အဳကပ္အတည္း ဴပႍနာေတၾကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူးလိုႛ ေဒၝက္တာႎိုင္ေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာႎိုင္ေအာင္။     "ကဵေနာ္တိုႛ ဒီဴပည္တၾင္းမႀာရႀိတဲ့ အေနအထားကေတာ့ နအဖ ကေန႓ပီးေတာ့ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲ လမ္းဴပေဴမပံုေပၝ့ေနာ္၊ ဒီလိုကိစၤမဵိႂးေတၾက တိုင္းဴပည္ရဲႛ ဴပႍနာေတၾကို ေဴဖရႀင္းရာ ေရာက္မႀာ မဟုတ္ပဲနဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရႀည္ေစမႀာပဲဆိုတာကို ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ႎိုင္ငံတကာမႀာေရာ ကဵေနာ္တိုႛက ဖၾင့္ခဵေနေပမယ့္၊ ႎိုင္ငံတကာမႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲရလာဒ္ကို လက္မခံဖုိႛအတၾက္ ကဵေနာ္တိုႛက တိုက္တၾန္း စည္းရံုးေနပၝတယ္။ တကယ္လိုႛမဵား ဴပည္သူေတၾဖက္ကေန႓ပီးေတာ့ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံ ဥပေဒနဲႛအညီ ဆက္လုပ္မယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္လာတဲ့ အေဴခအေနမဵိႂးမႀပဲ ဴပည္သူေတၾကေန သူတိုႛရဲႛဆႎၬနဲႛ ေဖၞထုတ္လာတယ္ဆိုရင္လည္း ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ တတ္ႎိုင္သမ႖ တၾန္းအားေပးသၾားမယ္။"

ကုလသမဂၢ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း စစ္မႀန္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးေဴပာင္းလဲမႁ ေပၞေပၝက္လာဖိုႛအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပဲၾမတိုင္ခင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးကို လၿတ္ေပး႓ပီး ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးဖိုႛအခဵက္ကို အဓိက တိုက္တၾန္းထားဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔