စစ္တပ္ရဲႛ ႎႀိပ္စက္သတ္ဴဖတ္မႁေတၾ ကရင္ အမဵိႂးသမီးထု ခံေနရ

စစ္အစိုးရကေန ကရင္အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ နည္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ႎႀိပ္စက္သတ္ဴဖတ္မႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကရင္ အမဵိႂးသမီးအစည္းအ႟ံုး (KWO) ကေန 'ဓၝးခ႗န္ဳကားမႀာ လမ္းေလ႖ာက္သူ' ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2010-02-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ဖၾဲႛေတၾက ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ႟ၾာသူ႒ကီးေတၾကို သတ္ဴဖတ္ေနတဲ့အတၾက္ ဒီလို အဴဖစ္ကေန ကင္းလၾတ္ေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ၊ ကရင္လူမဵိႂးတိုႛရဲ့ ႟ိုးရာဓေလ့ထံုစံကို ေဴပာင္းဴပန္လႀန္ဴပီး ကရင္အမဵိႂးသမီးေတၾကို ရၾာသူ႒ကီးအဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ထားခဲ့ဳကေပမဲ့ စစ္အစိုးရက အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾ ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပန္းမႁေတၾ၊ လူသားမဆန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾ ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္ေနတယ္လ္ိုႛ အဲဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာထုတ္ဴပန္ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၅ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းက ထုိင္းႎိုင္ငံ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႚမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ (KWO) က တၾဲဖက္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေနာ္ဘလူးမင္းႎိုက္ဇန္က အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ ႎႀိပ္စက္မႁေတၾ ခံခဲ့ရတဲ့သူေတၾနဲႛ ဒီလို ႎႀိပ္စက္မႁေတၾကို မဵက္ဴမင္ကိုယ္ေတၾႛ ႒ကံႂခဲ့ဳကရတဲ့ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက ခ႟ိုင္ ၅ ခ႟ိုင္ကို အဓိကထား႓ပီး ကရင္ရၾာသူ႒ကီးအမဵိႂး သမီးေပၝင္း ၉၅ ေယာက္ကို ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းခဲ့႓ပီး သူတိုႛရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾကို ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ထည့္သၾင္း ေရးသားေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႛရပၝ တယ္။

ကရင္ရၾာသူ႒ကီးအမဵိႂးသမီးေတၾဟာ စစ္အစိုးရတပ္ဖၾဲႛေတၾရဲ့ တိုင္ေပၞမီးတင္ရႀိႂႛသတ္ဴခင္း၊ အရႀင္လတ္လတ္ မီး႟ိႁႚခံရဴခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းကဵင့္ခံရဴခင္း၊ ကဵိႂးေဳကာင္းမဲ့ သတ္ဴဖတ္ခံရဴခင္း၊ ေခၝင္းဴဖတ္ခံရဴခင္းေတၾနဲႛ က႗န္အဴဖစ္ ခိုင္းေစမႁေတၾကို ရင္ဆိုင္ ႒ကံႂေတၾႛေနဳကရတယ္လိုႛလည္း ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္မႀာ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾရဲ့ ထိုးစစ္ဆင္မႁေတၾေဳကာင့္ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက အမဵိႂးသမီးေတၾနဲႛ ကေလးငယ္ေတၾဟာ ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပမ္းမႁေတၾနဲႛ အမဵားဆံုး ရင္ဆိုင္ေနဳကရတယ္လိုႛလည္း ေနာ္ဘလူးမင္းႎိုက္ဇန္ က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလို ကရင္အမဵိႂးသမီးေတၾနဲႛ ကေလးငယ္ေတၾဟာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရမႁေတၾေဳကာင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံကို ထၾက္ေဴပး တိမ္ေရႀာင္လာဳကရ႓ပီး ဒီဒုကၡသည္ေတၾကို ထိုင္းအစိုးရအေနနဲႛ ဆက္လက္ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုလိုက္သလို ကရင္အမဵိႂးသမီးအစည္းအ႟ံုးအေနနဲႛလည္း ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရး ေကာင္စီ အေနနဲႛ စစ္အစိုးရတပ္ဖၾဲႛေတၾရဲ့ ကဵႃးလၾန္ေနမႁေတၾကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးဖိုႛ တင္ဴပသၾားမယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းေဴပာဆိုထားတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁေတၾရဲ့ အေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾကို စာမဵက္ႎႀာ ၁၀၅ မဵက္ႎႀာပၝတဲ့ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ေရးသား ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔