ဘိုကေလးေဆး႟ုံမႀာ သားဖၾားမီးယပ္ ခၾဲစိတ္ဆရာဝန္မရႀိ

နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလး႓မိႂႚ ေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ သားဖၾားမီးယပ္ ခၾဲစိတ္ကုသတဲ့ ဆရာဝန္ (OG) မရႀိတဲ့အတၾက္ ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက ခၾဲစိတ္ေမၾးဖၾားရမည့္ ေမၾးလူနာေတၾ အခက္အခဲ ေတၾႚေနရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-03-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေလေဘး ဒုကၡသည္စခန္းတခုတၾင္ ေမၾးကင္းစ ကေလးငယ္ကို ေပၾႚခဵီထားေသာ မိခင္တဦးကို ေမလ ၃၁ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေလေဘး ဒုကၡသည္စခန္းတခုတၾင္ ေမၾးကင္းစ ကေလးငယ္ကို ေပၾႚခဵီထားေသာ မိခင္တဦးကို ေမလ ၃၁ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခံရ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ၆ လေလာက္ဳကာတဲ့အထိ ဘိုကေလး႓မိႂႚ ေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ သားဖၾား မီးယပ္ ခၾဲစိတ္ကုသ ဆရာဝန္ေတၾနဲႛ ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ေတၾက ၁၅ ရက္တ႒ကိမ္ အလႀည့္ကဵ လာေရာက္ ခၾဲစိတ္ ကုသေပးတာေတၾ ရႀိခဲ့ေပမဲ့ ဒီေနာက္ပိုင္းမႀာ ခၾဲစိတ္ကုသေပးမည့္သူ မရႀိဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ တဴခား႓မိႂႚနယ္ေတၾက ေဆး႟ံုေတၾမႀာ သၾားေရာက္ေမၾးဖၾားဖိုႛ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေနရတဲ့အေဳကာင္း ဘိုကေလး႓မိႂႚခံ တဦးက RFAကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။ 

ဘိုကေလး႓မိႂႚခံ          ။ “နာဂစ္ ႓ပီးခၝစက OGေတၾ ခဵေပးထားေတာ့၊ ကေလးအထူးကုေတၾ ခဵေပးထားေတာ့ အဆင္ေဴပတယ္ေပၝ့ေနာ္။ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ကေတာ့။ အခုကေတာ့ အဆင္မေဴပဘူး။ OGေတၾ မရႀိတာ့ေလ။ ေဆးံုမႀာလည္း ေမၾးလူနာေတၾက အမဵား႒ကီးပဲ။ မဴဖစ္မေနပဲ ခၾဲရမယ္ ဆိုလိုႛရႀိရင္ သူတိုႛ ရန္ကုန္ကို လၿတ္တယ္။ ဖဵာပံုကို လၿတ္တယ္။ မအူပင္ကို လၿတ္တယ္။ မသၾားႎိုင္ေတာ့လည္း ဴဖစ္သလို ေမၾးေပၝ့။ ဴဖစ္သလို ေမၾးတဲ့အခၝကဵေတာ့ အသက္အႎၩရာယ္ နီးတာေပၝ့။ ဗိုက္ခၾဲဖိုႛအတၾက္ လိုအပ္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဖဵာပံုတိုႛ ဘာတိုႛ လၿတ္လိုႛရႀိရင္ တခဵိႂႚကလည္း ႓မိႂႚေပၞမႀာ လိုက္ေတာင္းတယ္။ ဖဵာပံုကို သၾားစရာ ပိုက္ဆံမရႀိလိုႛေပၝ့ေနာ္၊ ကူညီေပးပၝဆို႓ပီးေတာ့ လုိက္ေတာင္းတယ္။ အဲဒၝ တခဵိႂႚကလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီ႓ပီး ဖဵာပံုကို ပိုႛေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုမဵိႂးေပၝ့၊ အရင္လိုေပၝ့ေနာ္၊ OG ထားေပးေစခဵင္တာေပၝ့။”

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆရာဝန္မဵားအသင္းကေန႓ပီး ဘိုကေလး႓မိႂႚေပၞမႀာ အခမဲ့ေဆးခန္း လာေရာက္ ဖၾင့္လႀစ္ေပးထားတာ ရႀိေနေပမဲ့ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္ေပးတာေလာက္သာ ကူညီ ေဴဖရႀင္းေပးတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဘိုကေလး႓မိႂႚခံ          ။ “ဘိုကေလးမႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းကေန႓ပီးေတာ့ အခမဲ့ေဆးခန္း လာဖၾင့္ထားတယ္ေလ။ ဒၝေပမဲ့၊ သူတိုႛကကဵေတာ့ ဴပင္ပလူနာ သေဘာမဵိႂးပဲ လက္ခံတာေလ။ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁေပၝ့။ ဥပမာ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတၾ ေစာင့္ေရႀာက္တယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းနဲႛ UNFPA နဲႛ။ UNFPAက ေထာက္ပံ့႓ပီး ဖၾင့္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း။ ေမၾးဖိုႛ ကပ္ေန႓ပီဆိုရင္ သူက ေဆးံုကို တဆင့္ လၿဲေပးလိုက္တယ္။ သူတိုႛကိုယ္တိုင္ ေမၾးမေပးဘူးေလ။”

အခုလို ဘိုကေလး႓မိႂႚ ေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ သားဖၾားမီးယပ္ ခၾဲစိတ္ကုသ ဆရာဝန္ (OG) မရႀိဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ တဴခား႓မိႂႚနယ္ေဆး႟ံုေတၾမႀာ သၾားေရာက္ ခၾဲစိတ္ကုသ ေမၾးဖၾားရမဲ့ အေရးေပၞ ေမၾးလူနာေတၾအေနနဲႛ အခဵိန္မီ မေမၾးဖၾားႎိုင္ပဲ အသက္အႎၩရာယ္ ထိခိုက္ဳကမႀာကို ေဒသခံဴပည္သူေတၾက စိုးရိမ္ေနဳကပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘိုကေလး႓မိႂႚ ေဆး႟ံု႒ကီးကို RFA က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္ရာမႀာေတာ့ တာဝန္ကဵ ဆရာမတဦးက အခုလို ဴပန္လည္ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဆရာမ         ။ “ေဳသာ္ အခု ဴပန္လာေနပၝ႓ပီရႀင္။ ဒီေနႛကားနဲႛ ဴပန္လာေနပၝ႓ပီလိုႛေတာ့ အေဳကာင္းဳကားပၝတယ္ရႀင္။ အရင္က ဘာလိုႛ မရႀိသလဲဆိုေတာ့ ေနမေကာင္းလိုႛေလ၊ ေဆး ရန္ကုန္ကုိ ခဏ သၾားဴပပၝတယ္ရႀင့္။ အရင္တုန္းက အေဴခအေနကေတာ့ ဟဝႀာ သၾားဖၾားမီးယပ္ ဆရာဝန္က ေအာ္ဒၝက ပဵက္သၾားတယ္ေလ။ အရင္ သၾားဖၾားမီးယပ္ဆရာဝန္က ေဴပာင္းသၾားတယ္၊ ေနာက္တေယာက္က ခဵက္ခဵင္း ေအာ္ဒၝမထၾက္ေသးဘူး၊ ဒၝပဲ ရႀိတာပဲေပၝ့။ အခု သၾားဖၾားမီးယပ္ ဆရာဝန္က ဴပန္လာေန႓ပီ၊ ဒီညေန ဴပန္လာမယ္။”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔