စိုက္ပဵိႂးေဴမမဵားကို စစ္တပ္က သိမ္းယူ၍ ဴပည္သူမဵား အဴခားေဒသေဴပာင္းေ႟ၿႚေနရ

ကခဵင္ဴပည္နယ္ မိုးညၟင္း႓မိႂႚနယ္ထဲက ေဒသခံ ဴပည္သူလူထုအခဵႂိႚ လုပ္ကိုင္စားရတာ အခက္အခဲေတၾ ရႀိလာလုိႛ အဴခားေနရာ ေဒသေတၾကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနရတယ္လိုႛ သိရႀိရပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႎႀစ္ေလာက္က ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃးရဲ့ အမိန္ႛနဲႛ ေဒသခံ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လယ္ေဴမနဲႛ ဥယဵာဥ္ဴခံ ဧက အေတာ္မဵားမဵားဟာ အသိမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္။
2008-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
Map: RFA

ဒီေဴမေတၾကို သိမ္းယူ႓ပီးေတာ့ စစ္တပ္ထိုင္ထားတဲ့ ေနရာကေတာ့ မိုးညၟင္း႓မိႂႚနယ္ ေညာင္ကိုင္း၊ သာယာကုန္း၊ ၁၀ မိုင္႟ၾာသစ္ေကဵး႟ၾာေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဴမစ္႒ကီးနား-ေ႟ၿဘို တိုက္႟ိုက္ ေဖာက္လုပ္ထားတဲ့ ကားလမ္းေဘးမႀာ ရႀိပၝတယ္။ လက္ရႀိ ေဒသခံ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မဳကာခင္ကမႀ အဲဒီေဒသက ဴပန္လာတဲ့သူက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒသခံ။         ။ “ လယ္ေတၾ အသီးအႎႀံဴခံေတၾ ေတာ္ေတာ္ပၝသၾားတယ္၊ တခဵိႂႚကဵေတာ့လည္း ရာဘာဴခံေတၾ ၊ ပၝသၾားတယ္၊ ဧက သံုးသိန္းေလာက္က ပၝသၾား႓ပီ ဘာမႀ လုပ္စားလိုႛမရေတာ့ဘူး မိုးညၟင္းနဲႛ ၁၀ မိုင္ ႟ၾာသစ္နဲႛကို ၁၀ နီးပၝး ရႀိတယ္ေလ၊ အဲဒီ၁၀ မိုင္ရႀိတဲ့ဟာ အကုန္လံုးနီးပၝး တခဵိႂႚေနရာဆို ရာဘာဴခံအ႒ကီးေတၾေလာက္ပဲ ခဵန္ထားေပးတာ၊ တခဵိႂႚရာဘာ ေလးငၝးဧက စိုက္တဲ့ဟာဆို အကုန္လံုးသိမ္းပစ္တာ။ ”

ေဴမေတၾ အသိမး္ခံရတဲ့အခဵိန္မႀာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖိုႛ လယ္ေဴမအစားလည္း ဴပန္မရ၊ ဘာေလဵာ္ေဳကးမႀလည္း မရခဲ့တဲ့အတၾက္ ေဒသခံေတၾက ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃးအထိ အသနားခံ တင္ဴပ ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အေဳကာင္းမဴပန္ခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ လယ္ေဴမအသိမ္းခံရတဲ့အခဵိန္မႀာ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ အံုးဴမင့္က တာဝန္ယူထားတဲ့ အခဵိန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုအခၝ အဲဒီေဒသမႀာ စစ္တပ္ေတၾေရာက္လာလိုႛ ေဒသခံေတၾ ပုိ႓ပီး အခက္အခဲ ေတၾႚလာရတဲ့အေဳကာင္းကို ေစာေစာက ေဒသခံကပဲ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒသခံ။         ။ “ တပ္လာတည္တဲ့ အခၝကဵေတာ့ တပ္ထဲက စစ္သားေတၾက ႟ၾာထဲမႀာ ဝင္ေသာင္းကဵန္းတာ အိမ္ေပၞအထိ တက္႓ပီးမႀ ေစာ္ကားသၾားတာမဵိႂး အဲဒၝမဵိႂးဴဖစ္တဲ့အခၝကဵတိုႛ ႟ၾာဥကၠႉ ေတၾက တပ္ထဲသၾား႓ပီးမႀ တပ္ရင္းမႀႃးေတၾကို သၾားေဴပာတယ္ တပ္ရင္းမႀႃးကလည္း အေရးမယူေပးဘူး၊ ႟ၾာသားေတၾဘက္က လယ္ယာေဴမဆံုးရႁံးတဲ့အဴပင္ က႗ဲႎၾားသတၨဝၝေတၾလည္း ေတာက္ေလ႖ာက္ သတ္စားေနတာ ဒီဳကက္ေတၾဆိုရင္လည္း ည လာခိုးစားတာမဵိႂး၊ ပိုက္ဆံ မနက္ဴဖန္ ေပးမယ္ ဴပႍနာေတၾလည္း အမဵိႂးမဵိႂးဴဖစ္ေနတာ အဲဒၝ ဘယ္လိုရႀင္းရႀင္း၊ ဘယ္လိုရႀင္းရႀင္း၊ ရႀင္းလိုႛမရဘူး၊ မယက တိုင္ေတာ့လည္း မယက ကလည္း အေရးမယူႎိုင္ဘူးေပၝ့၊ တပ္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ သူတိုႛလည္း တပ္ကို ေဳကာက္ေနတဲ့ အခၝကဵေတာ့ အခက္အခဲဴဖစ္တာေပၝ့။”

အခုအခၝ မိုးညၟင္း႓မိႂႚနယ္ ေညာင္ကိုင္း၊ သာယာကုန္း၊ ၁၀ မိုင္ ႟ၾာသစ္ ေကဵး႟ၾာေတၾနားမႀာ တပ္ရင္း ၇ ရင္းေလာက္ရႀိေနပီး အဲဒီအထဲမႀာ အေဴမာက္တပ္က ၄ တပ္၊ အေဴမာက္တပ္ ကၾပ္ကဲမႁ စစ္ဌာနခဵႂပ္ကတခု၊ ေဆးတပ္၊ ဒံုးကဵည္တပ္၊ အင္ဂဵင္နီယာတပ္ေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္၊ အဲဒီတပ္ေတၾဟာ မိုးညၟင္း႓မိႂႚနဲႛ ေမာ္ဟန္ေကဵး႟ၾာအဳကား ကားလမ္းေဘးမႀာ ရႀိေန႓ပီးေတာ့ မိုးညၟင္း႓မိႂႚကေန ေ႟ၿဘိုဘက္ ဆင္းလာရင္ စစ္တပ္ေတၾက ကားလမ္း ဘယ္ဘက္မႀာ ရႀိ႓ပီးေတာ့ ေကဵး႟ၾာေတၾက လမ္းရဲ့ ညာဘက္မႀာ ယႀဥ္႓ပီးေတာ့ ေနရာယူထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လယ္ေဴမေတၾ အသိမ္းခံရလိုႛ လုပ္ကိုင္စားရတာ အခက္အခဲ ရႀိလာတာက တေဳကာင္း၊ တပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾက ေဒသခံဴပည္သူလူထုကို အႎိုင္ကဵင့္ ေစာ္ကားတာက တေဳကာင္းေဳကာင့္ တခဵိႂႚေဒသခံေတၾကေတာ့ အဲဒီေနရာမႀာ မေနရဲဳကေတာ့ပဲ တဴခားေနရာကို ထၾက္ေဴပးေနဳကတယ္လိုႛ ေစာေစာက သူက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ။         ။ “ တပ္ေတၾက အခုအတိုင္းေနလိုႛရႀိရင္ စစ္သားနည္းနည္းပဲ ရႀိတာေတာင္ ဒီေလာက္ ဒုကၡေရာက္လိုႛရႀိရင္ ေနာက္စစ္သားမဵားလာလိုႛရႀိရင္ စစ္သားမိသားစုေတၾပၝ ေဳကာက္ရမယ္ဆိုရင္ သူတိုႛေဴပးေတာ့မယ္ဆို႓ပီးမႀ တခဵိႂႚက ေဴပး႓ပီေလ၊ တခဵိႂႚက ေညာင္ကိုင္း႟ၾာတိုႛ သာယာကုန္း႟ၾာတိုႛ ၁၀ မိုင္ ႟ၾာသစ္ကလူေတၾ ဟုိး ေရႀးပေဝသဏီကတည္းက ေနလာတဲ့႟ၾာေတၾက အခုသူတိုႛ လယ္လည္း မရႀိေတာ့ဘူး၊ ဴခံလည္း မရႀိေတာ့ဘူး သူတိုႛေဴပးတာ အေကာင္းဆံုးေပၝ့၊ တခဵိႂႚက ေမာ္လူးနယ္တိုႛ အဲဒီ စစ္ကိုင္းတိုင္းထဲကို ေဴပာင္းသၾားတာ ရႀိတယ္၊ တခဵိႂႚကဵေတာ့ အနီးအနားမႀာရႀိတဲ့ ေမာ္ဟန္တိုႛ နန္ႛစီေအာင္တိုႛ ေ႟ၿႚတာ တခဵိႂႚကေတာ့ မိုးညၟင္းဖက္ကို ေ႟ၿႚသၾားတာ အဲလိုမဵိႂးေပၝ့။”

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚနယ္၊ တႎိုင္း႓မိႂႚနယ္၊ ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္ စတဲ့ေဒသေတၾမႀာ အခုလို စစ္တပ္က လယ္ယာေဴမေတၾ သိမ္းယူေနသလုိ ကုမၯဏီေတၾကလည္း အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အကူအညီနဲႛ ဴပည္သူလူထု လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ လယ္ေဴမေတၾ အခေဳကးေငၾ မေပးပဲ သိမ္းယူတာေတၾ အေတာ္မဵားလာေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔