မိုးကုတ္ဴမိႂႚ ေရ႒ကီး ေဴမ႓ပိႂ၍ လူတဒၝဇင္ခန္ႛ ေသဆံုး႓ပီး အမဵားအဴပားဒဏ္ရာရ

မႎၩေလးတိုင္း မိုးကုတ္႓မိႂႚမႀာ ဇၾန္လ ၁၁ ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛညက ႓မိႂႚလယ္ ေရနီေခဵာင္းက ေရလ႖ံတဲ့အတၾက္ ႓မိႂႚ ၃ ပံု ၂ ပံု ေရလၿမ္းခဲ့တယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက RFAကို ေဴပာဴပဳကပၝတယ္။ မိုးကုတ္႓မိႂႚအေရႀႚပိုင္းမႀာဆို ေဴမဴပိႂလိုႛ လူေသဆံုးတာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ပတၨဴမားေဴမဟု ေကဵာ္ဳကားေသာ မိုးကုတ္႓မိႂႚ၏ တခဵိန္က ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

မိုး႟ၾာတာဟာ ညသန္းေခၝင္ေကဵာ္ မနက္ ၂ နာရီကေန မနက္ ၁၀ နာရီအထိ ဳကာ႓ပီး ေတာင္ကဵေရက ေခဵာင္းထဲကို အရႀိန္ဴပင္းဴပင္းနဲႛ စီးဝင္ခဲ့လိုႛ အခုလို ေရ႒ကီးရတာလိုႛ မိုးကုတ္႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ေရ႒ကီးတဲ့အတၾက္ မိုးကုတ္ ေကဵာက္ဝိုင္း (ဌာပၾဲ)ထဲက ဝန္ထမ္းမိသားစု သားသမီးေတၾဴဖစ္တဲ့ ေမာင္ႎႀမ ၄ ဦး အိပ္ေနခဵိန္မႀာ ေရထဲပၝ႓ပီး ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

စၾန္းလၾန္းကမၳဌာန္းေကဵာင္းနားမႀာ ေတာင္ကမ္းပၝးဴပိႂတဲ့အတၾက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမဵိႂးသမီးတဦး အပၝအဝင္ လူ ၇ ဦးေသဆံုးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အုန္းကိုင္း႟ၾာသစ္ဖက္မႀာလဲ ေဴမဴပိႂတဲ့အတၾက္ အသက္အ႟ၾယ္႒ကီး အမဵိႂးသမီးတဦး ေသဆံုးတယ္လိုႛလည္း မိုးကုတ္႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို မိုးသည္းလိုႛ ႓မိႂႚလယ္က ေတာင္ေဴမာက္စီးဆင္းေနတဲ့ ေရနီေခဵာင္း ေရလ႖ံတာဟာ ဒီႎႀစ္မႀာ ပထမဆံုးဴဖစ္႓ပီး အပဵက္အစီးလည္း အေတာ္မဵားတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

မိုးကုတ္႓မိႂႚမႀာ ေရ႒ကီး၊ ေဴမဴပိႂတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႓မိႂႚခံတဦးကို RFA ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္