ယာယီႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးေလ႖ာက္ထားရမည္

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနဳကတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားေတၾ အတၾက္ ယာယီႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ေနာက္ဆံုးေလ႖ာက္ထားရမယ့္ရက္ကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛအထိ တုိးဴမႀင့္လုိက္ဴပီး၊ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ သက္ဆုိင္ရာ မိမိတုိႛႎုိင္ငံ အစုိးရဌာနေတၾမႀာ ယာယီႎုိင္ငံကူး လက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားဳကရမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ထုိင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနက ေဴပာပၝတယ္၊၊
2010-02-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
(Photo: AFP)

ႎုိင္ငံဴခားသားေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾအတၾက္ ယာယီႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားရမယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကုိ မူလက ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္သတ္မႀတ္ထားခဲ့ဴပီး၊ ေလ႖ာက္ထားဴပီးသူ အထူးနည္းပၝးတဲ့အတၾက္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ရက္တုိးဴမႀင့္လုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ မိမိတုိႛ ယာယီႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားဖုိႛ အတၾက္ ဆႎၬရႀိပၝေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားတဲ့ သီးဴခားေလ႖ာက္လၿာတေစာင္ကုိ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား တင္သၾင္းဖုိႛ လုိအပ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒီလုိ သေဘာဆႎၬရႀိေဳကာင္း ေလ႖ာက္လၿာတင္ထားတဲ့ အေထာက္အထား မရႀိဘူးဆုိရင္ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾက အလုပ္လုပ္ခၾင့္ပၝမစ္ သက္တမ္းတုိးေပးမႀာ မဟုတ္တဲ့အဴပင္ ဖမ္းဆီးဴပီး မိခင္ႎုိင္ငံကုိ ဴပန္ပုိႛမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ သေဘာတူညီေဳကာင္း ေလ႖ာက္လၿာတင္ထားသူေတၾထဲက လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အထား စာရၾက္ စာတမ္းေတၾကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထားဴပီး မတင္ဴပႎုိင္သူေတၾကုိလည္း ဖမ္းဆီးဴပီး မိခင္ႎုိင္ငံကုိ ဴပန္ပုိႛမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ အလုပ္သမားအမဵားစုဟာ ယာယီႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားလုိဳကေပမယ့္ ကုိယ္ေရး အခဵက္အလက္ေတၾ ေပးရတဲ့အခၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရႀိတဲ့ မိသားစုကုိ အာဏာပိုင္ေတၾက ေငၾႌႀစ္ဖိအားေပးခံရမႀာ စုိးရိမ္တဲ့အတၾက္ မေလ႖ာက္ရဲဳကဘူးလုိႛ အလုပ္သမားအခၾင့္အေရး ေဆာင္ရၾက္ေနသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ပုိင္း ယာယီႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ မရႀိတဲ့ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾကုိ ထုိင္းအစုိးရက ဖမ္းဆီးဴပီး မိခင္ႎုိင္ငံကုိ ဴပန္ပုိႛမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ အလုံုးအရင္းနဲႛ မိခင္ႎုိင္ငံ ဴပန္ပုိႛခံရႎုိင္တယ္လုိႛ အန္ဂဵီအုိ အဖၾဲႛအစည္းေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံဴခားသား ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား ၂ သန္းခၾဲနဲႛ ၃ သန္းဳကားရႀိဴပီး၊ (၈၀) ရာခုိင္ႎႁန္း ေလာက္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔