စစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာ တရား႟ံုးသိုႛ လၿဲအပ္ဖိုႛ ေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီ ေတာင္းဆို

မနက္ဴဖန္ ေမလ (၃၀)ရက္ေနႛမႀာ ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁ႒ကီးဴဖစ္ပၾားခဲ့တာ (၅)ႎႀစ္ဴပည့္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီက ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁ (၅) ႎႀစ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ အထူးထုတ္ဴပန္ခဵက္တေစာင္ ေမလ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2008-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူကို နယူးေယာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ပန္းခဵီ မင္းေကဵာ္ခိုင္က ေရးဆၾဲ ဂုဏ္ဴပႂထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူကို နယူးေယာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ပန္းခဵီ မင္းေကဵာ္ခိုင္က ေရးဆၾဲ ဂုဏ္ဴပႂထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
(Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အတၾင္း ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ဴပစ္မႁ႒ကီးေတၾအေပၞ အေရးယူႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီကေန ႎိုင္ငံတကာ ဴပစ္မႁ ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးကိုလၿဲအပ္ေပးဖိုႛ အဲဒီထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကိုယ္တိုင္သၾားေရာက္႓ပီး မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡသည္ေတၾ အေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာ၊ ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁ႒ကီးနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ ဝမ္းနည္းစကားေဴပာတာ၊ လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ လုပ္မယ္လိုႛ ကတိစကား ေဴပာဳကားခဲ့တာေတၾအတၾက္ ေကဵးဇူးတင္ရမႀာဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာ့အေဴခအေနဟာ ဒီမ႖ေလာက္နဲႛ မလံုေလာက္ေတာ့ဘူးလိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ အစခဵီထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းဆီးထားတာဟာ ႎိုင္ငံတကာဴပစ္မႁဆိုင္ရာ တရား႟ံုးဥပေဒပၝ ဴပဌာန္းခဵက္ကို အတိအကဵ ခဵိႂးေဖာက္ေနတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီအမႁကို အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛအတၾက္ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ႎိုင္ငံတကာတရား႟ံုးကို လၿဲေဴပာင္းေပးႎိုင္တဲ့ အခၾင့္အာဏာရႀိတဲ့အဴပင္ လၿဲေဴပာင္းေပးဖိုႛ တာဝန္လည္းရႀိတဲ့အတၾက္ လၿဲေဴပာင္းေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအာင္ထူးက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ထူး။   ။ “ဒီပဲယင္းနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းထားတဲ့ ကိစၤဟာ ဴပည္တၾင္း ဥပေဒထဲက ဘယ္ဥပေဒနဲႛမႀ အကဵံႂးမဝင္ဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ၅ႎႀစ္ေကဵာ္ ဆက္ဖမ္းတဲ့ ကိစၤ ကုစားဖိုႛအတၾက္ ဴပည္တၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ဥပေဒေတၾနဲႛ လံုးဝ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္လိုႛ မရေတာ့ဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လိုအပ္လာတယ္။ အဲဒီလို စဥ္းစားတဲ့အခၝကဵေတာ့ လက္ရႀိတည္ဆဲ ဥပေဒဴဖစ္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ တရား႟ံုးဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) လူသားအဴဖစ္ အသက္ရႀင္သန္မႁကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ဴပစ္မႁရဲ့ ပုဒ္မခၾဲ (e) မႀာ အဓိက ဴပႉာန္းထားခဵက္ပၝတယ္။ အဲဒီ ဴပႉာန္းထားခဵက္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ‘ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵ ဖမ္းဆီးဴခင္း၊ လူတေယာက္ ရပိုင္ခၾင့္ရႀိတဲ့ အေဴခခံ လၾတ္လပ္မႁေတၾကို ဴပင္းထန္စၾာ ဆံုး႟ံႁးေစဴခင္းဆိုတဲ့ ဴပႉာန္းခဵက္နဲႛ အကဵံႂးဝင္တယ္။”

“ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဒီေနႛ အခဵိန္ကာလမႀာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပဵက္တဲ့ မတရားမႁေတၾ ေပဵာက္ဆံုးသၾားဖိုႛဆိုရင္ ခုခဵိန္မႀာ ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဖိုႛ နည္းလမ္းကလၾဲရင္ အဴခားနည္းလမ္း မရႀိေတာ့ဘူး။”

၂၀၀၂ ခုႎႀစ္မႀာ ႎိုင္ငံတကာ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာတရား႟ံုး စတင္ေပၞေပၝက္ခဲ့႓ပီး ေနာက္တႎႀစ္အဳကာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ မႀာ ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁ႒ကီး ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁ႒ကီးကိုကဵႃးလၾန္ခဲ့တဲ့ တာဝန္ရႀိ အာဏာပိုင္ေတၾကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးမယူႎိုင္ခဲ့ပၝဘူး။ ဒီလို အေရးမယူႎိုင္တာဟာ ႎိုင္ငံေရး အရ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁကို ထိခိုက္ေလမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႁေတၾေဳကာင့္ အေရးယူေရးကို တညီတညၾတ္တည္း မေတာင္းဆိုႎိုင္ခဲ့တာ၊ လၾတ္လပ္တဲ့ ဴပည္တၾင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္မရႀိတာ၊ ႎိုင္ငံတကာဴပစ္မႁဆိုင္ရာ တရား႟ံုးဥပေဒကို ဴမန္မာႎိုင္ငံက အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ ေရးထိုးမထားတာေတၾ ေဳကာင့္ဴဖစ္တယ္၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္သူေတၾဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို ဖမ္းဆီး ႎႀိပ္စက္သတ္ဴဖတ္ခဲ့တဲ့အထိ လက္ရဲဇက္ရဲ ပိုဴဖစ္လာဳကတယ္လိုႛ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာကဵႃးလၾန္ခဲ့တဲ့ ဴပစ္မႁ႒ကီးေတၾ အေပၞ ႎိုင္ငံတကာ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာတရား႟ံုးအေနနဲႛ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္တဲ့ အလားအလာေတၾ ပိုေတၾႚလာေနရ႓ပီလိုႛ ထုတ္ဴပန္ခဵက္က ဆိုပၝတယ္။ ဆူဒန္ႎိုင္ငံဟာ ႎိုင္ငံတကာတရား႟ံုး ဥပေဒကို လက္မႀတ္ထိုးမထားေပမဲ့ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီက လၿဲအပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္ ဴပစ္မႁ႒ကီးေတၾကို ႎိုင္ငံတကာတရား႟ံုးက ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ကစ႓ပီး အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံက မႁခင္းေတၾကိုလည္း အခုလို ေဆာင္႟ၾက္သင့္တဲ့ အေဳကာင္း ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံရဲ့ ေလဘာပၝတီက ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေမလက တိုက္တၾန္းခဲ့႓ပီး ဥေရာပသမဂၢ ပၝလီမန္ ကလည္း ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ အလားတူတိုက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။

အခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတဲ့အမႁဟာ ဴပည္တၾင္းဥပေဒအရ သံုးသပ္႟ံုနဲႛ မလုံေလာက္ေတာ့ပဲ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒအရ သံုးသပ္အေရးယူဖိုႛသာ ရႀိေတာ့တယ္လိုႛ ဦးေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီလို လၿတ္ ၊ ဖမ္း သံသရာ႒ကီး အ႓ပီးအပိုင္အဆံုးသတ္သၾားဖိုႛနဲႛ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး ေပၞေပၝက္လာဖိုႛအတၾက္ နအဖအာဏာပိုင္ေတၾကို ႎိုင္ငံတကာ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာတရား႟ံုးက အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္တဲ့အဆင္ႛထိ ေရာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္း႒ကိႂးပမ္းေပးဳကဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ကိုလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီက ေမတၨာရပ္ခံလိုက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔