အမဵိႂးသားေနႛ စာေပေဟာေဴပာပၾဲ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ကဵင္းပ

၈၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ အမဵိႂးသားေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ စာေပေဟာေဴပာပၾဲ တရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္း ကာလီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂဵလိစ္ ႓မိႂႚက ေအာင္ေဇခန္းမမႀာ တနဂႆေႎၾေနႛ ညေနပိုင္းက ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2009-11-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကာလီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂဵယ္လိစ္႓မိႂႚတၾင္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ အမဵိႂးသားေနႛ စာေပေဟာေဴပာပၾဲတၾင္ ေဟာေဴပာသူမဵားဴဖစ္သည့္ (ေရႀႚတန္း အလယ္) ေဒၞမာမာေအး (ေရႀႚတန္း အလယ္)၊ ေဒၞေမ႓ငိမ္း (ေရႀႚတန္း ဝဲမႀ ဒုတိယ)၊ ကဗဵာဆရာ ကိုေအာင္ေဝး (ေရႀႚတန္း ယာမႀ ဒုတိယ) တိုႛကို ပရိသတ္အခဵိႂႚႎႀင့္အတူ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Event Organizers)
ကာလီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂဵယ္လိစ္႓မိႂႚတၾင္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ အမဵိႂးသားေနႛ စာေပေဟာေဴပာပၾဲတၾင္ ေဟာေဴပာသူမဵားဴဖစ္သည့္ (ေရႀႚတန္း အလယ္) ေဒၞမာမာေအး (ေရႀႚတန္း အလယ္)၊ ေဒၞေမ႓ငိမ္း (ေရႀႚတန္း ဝဲမႀ ဒုတိယ)၊ ကဗဵာဆရာ ကိုေအာင္ေဝး (ေရႀႚတန္း ယာမႀ ဒုတိယ) တိုႛကို ပရိသတ္အခဵိႂႚႎႀင့္အတူ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Event Organizers)
(Photo: Courtesy of Event Organizers)

ဒီစာေပေဟာေဴပာပၾဲကို LA အေဴခစိုက္ ရတနာပံုေနဴပည္ေတာ္ (Mandalay Gazette) သတင္းစာအဖၾဲႚနဲႛ LA Organizers for Burma အဖၾဲႚက ဦးေဆာင္ကဵင္းပတာ ဴဖစ္႓ပီး ႎုိင္ငံေကဵာ္ အဆိုေတာ္ ေဒၞမာမာေအး၊ ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝးနဲႛ စာေရးဆရာမ ေမ႓ငိမ္းတိုႛ တက္ေရာက္ ေဟာေဴပာတယ္လိုႛ ပၾဲစီစဥ္သူတဦး ဴဖစ္တဲ့ ကိုခိုင္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုခိုင္။  ။ “ေနရာကေတာ့ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ထၾန္း ေဆးခန္းေပၝ့ေနာ္၊ ေအာင္ေဇခန္းမဆိုတာ၊ ေအာင္ေဇလိုႛ နာမယ္ေပးသၾားတာကေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က စာေရးဆရာ႒ကီး ေမာင္သာရက နာမယ္ေပးသၾားတာေလ။ ေအာင္ေဇခန္းမမႀာ လူ အခု ေလာေလာဆယ္ ၁၀၀ ေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္ရႀိတယ္။ အစပိုင္းကေတာ့ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ထၾန္းေပၝ့၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဥကၠႉ၊ Madalay Gazette ဥကၠႉ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ထၾန္းက အဖၾင့္စကား နည္းနည္းေဴပာ႓ပီးေတာ့ ဆရာေအာင္ခင္၊ သူနည္းနည္း စကားေဴပာတယ္။ ေဴပာ႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ ဒီ အယ္ဒီတာတေယာက္ ဴဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာမ ညိႂခက္ေကဵာ္က မိတ္ဆက္ေပးလိုက္႓ပီး အခု ကိုေအာင္ေဝး စကားေဴပာေနတုန္း။”

စာေပေဟာေဴပာပၾဲမႀာ ေဒၞမာမာေအးက အမဵိႂးသားေရး ဂီတအေဳကာင္း၊ ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝးက ကတိနဲႛ တာဝန္အေဳကာင္း၊ ဆရာမေမ႓ငိမ္းက ခဵစ္စိတ္အေဳကာင္း ေဟာေဴပာမယ္လိုႛ လက္ကမ္းစာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီပၾဲမႀာ ဴမန္မာ့အမဵိႂးသားေရးနဲႛ ေတးသီခဵင္းေတၾအေဳကာင္း ေဟာေဴပာတဲ့ ေဒၞမာမာေအးက ေဟာေဴပာပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုလို RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞမာမာေအး။                   ။ “ဒီေနႛက ေဴပာမဲ့ေခၝင္းစဥ္ ေပးထားတာက အမဵိႂးသားေရးေတးမဵားလိုႛ ေပးထားပၝတယ္။ အမဵိႂးသားေရးေတးဆိုေတာ့ ဘယ္အရာသည္ပင္လ႖င္ က႗န္မက ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဒီဟာ ႎိုင္ငံရဲ့ အေရးေတၾ လုပ္ေနတယ္ဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္မက ခံယူတဲ့ မိန္းမဆိုေတာ့ ဒီလိုမဵိႂး အမဵိႂးသားေရးဆိုတာလည္း ႎိုင္ငံေရးရဲ့ေအာက္မႀာ သၾင္းလိုက္႓ပီးေတာ့ ဒီ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ စ႓ပီး က႗န္ဴဖစ္ကတည္းကေန႓ပီးေတာ့ ဴပည္ပကေန ပံ့ပိုးခဲ့တဲ့ အခဵိန္ေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိတဲ့အထဲမႀာ အဲဒီ ကိစၤေလးေတၾကို အေဴခအေနေလးေတၾကို ေဴပာဴပလိုက္၊ သီခဵင္းေလးက ဘယ္သူေရး႓ပီးေတာ့ ဘယ္လိုမဵိႂး ဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာေလး ေဴပာဴပလိုက္၊ ရည္႟ၾယ္႓ပီးေတာ့ ေဴပာခဲ့လိုက္တာပၝပဲ။”

ဒီပၾဲမႀာ မူလက အေမရိကန္အေရႀႚဴခမ္း နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာ ေနထိုင္တဲ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီး ေမာင္စၾမ္းရည္ပၝ တက္ေရာက္ေဟာေဴပာဖိုႛ စီစဥ္ထားေပမဲ့ ဆရာ႒ကီးရဲ့ ကဵန္းမာေရး ကိစၤေဳကာင့္ မတက္ေရာက္ႎုိင္ဘူးလိုႛ ကဵင္းပသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္ဟာ ႟ုတ္တရက္ ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနေဳကာင့္ ေဆးကုသမႁခံယူ႓ပီး ေနာက္ပိုင္း သက္သာ လာခဲ့ေပမဲ့ ေဆးကုသဖိုႛ ရက္ခဵိန္းေတၾ ရႀိေနတာေဳကာင့္ မတက္ေရာက္ႎုိင္တာလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီစာေပေဟာေဴပာပၾဲမႀာ ဴမန္မာစာေပကို ေလးစားသူ အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾ ၁၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ဳက တယ္လုိႛ ကဵင္းပသူေတၾက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔