အင္းေတာ္ေခဵာင္းေရ သံုးသူမဵား ယားယံေဝဒနာ ခံစားေန

စစ္ကိုင္းတိုင္း အင္းေတာ္႓မိႂႚက ေဒသခံဴပည္သူလူထု အမဵားစုဟာ သံုးေရ မသန္ႛရႀင္းမႁေဳကာင့္ ယားယံတဲ့ ေဝဒနာေတၾ ခံစားေနရတယ္လိုႛ ဳကားသိရပၝတယ္၊
2009-11-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကခ်င္ျပည္နယ္က ေရႊတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္
ကခ်င္ျပည္နယ္က ေရႊတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Myo Zaw Ko/RFA

အင္းေတာ္႓မိႂႚကိုပတ္႓ပီး စီးဆင္းေန႓ပီး ေဒသခံအမဵားစု အားထားရတဲ့ အင္းေတာ္ေခဵာင္းကေရကို အသံုးဴပႂေနတဲ့သူမႀန္သမ႖မႀာ အဲဒီလိုယားယံတဲ့ ေဝဒနာ ခံစားေနရတာပၝ။

ခုလိုဴဖစ္ရတာဟာ ေခဵာင္းရဲ့အထက္ဖက္မႀာ ကုမၯဏီေတၾကေန ေ႟ၿတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတၾ စတင္ လုပ္လာ႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဴဖစ္လာတာေဳကာင့္ ေ႟ၿသန္ႛစင္တဲ့ေနရာမႀာ သံုး႓ပီး စၾန္ႛပစ္တဲ့ ဓာတုေဆးဝၝးေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ယူဆေနဳကပၝတယ္။ ကိုယ္ေတၾႚ႒ကံႂေနရတဲ့ အင္းေတာ္႓မိႂႚက ေဝဒနာရႀင္တေယာက္က RFA ကို ေဴပာဴပတာကေတာ့

ေဝဒနာရႀင္။     ။ “သံသယေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီကိစၤရႀိလာမႀ ဒီဟာ ယားလာတာ ဆိုေတာ့ေလ၊ ဒိအရင္က မယားဘူးေလ။ ဒီေကာင္႒ကီးရႀိ လာမႀ ယားလာတာဆိုေတာ့ ဒီေကာင္႒ကီးကို ေတၾးလာတာေပၝ့။”

ယားယံတဲ့ေဝဒနာကို ေဆးလိမ္းေဆးစား အစားအေသာက္ ေရႀာင္တာေတၾ လုပ္လိုက္ရင္ ၁၀ ရက္ေလာက္ အဳကာမႀာ ေပဵာက္သၾားေဳကာင္းနဲႛ ဴဖစ္ပၾားေလ့ရႀိပံုကို အခုလို ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဝဒနာရႀင္။     ။ “ေရခဵိႂးလိုက္တဲ့ သူအေတာ္မဵားမဵားက ယားဳကတာဗဵ။ ပထမ ကုတ္လိုက္ရင္အနီဖဵန္းေတၾ ထၾက္တယ္ဗဵာ။ ႓ပီးရင္ အဖုေတၾ ထၾက္လာတယ္ဗဵာ။ ကုတ္လိုက္ေတာ့ ယားေရာ၊ အနာေတၾဴဖစ္၊ အဲဒီမႀာ အမဲကၾက္႒ကီး ကဵန္ထားတာေပၝ့ ေဆးေတၾလိမ္း၊ ေဆးေတၾစားေပၝ့၊ ေရသန္ႛေဆးေတၾ ထည့္႓ပီးမႀ ေရခဵိႂးရတာေပၝ့၊ ေရမသန္ႛလိုႛ ဴဖစ္ရတယ္ တ႓မိႂႚလံုးနီးပၝး ယားဳကတာကိုးဗဵ၊ အနည္းနဲႛ အမဵားပဲ ကၾဲတာ ေပဵာက္သၾား႓ပီး ဴပန္ဴဖစ္ဴပန္တယ္ဗဵ။”  

အင္းေတာ္႓မိႂႚ ေဴမာက္ဖက္ အင္းေတာ္ေခဵာင္းအထက္ပိုင္း ၆ မိုင္ေလာက္အကၾာရႀိ နန္းမ႒ကိႂင္း႟ၾာအနီးမႀာ မင္းကဵန္စစ္ကုမၯဏီ အပၝအဝင္ ကုမၯဏီ ၂ ခုက ေ႟ၿတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ လေလာက္ကေန စတင္ လုပ္ကိုင္တာဴဖစ္႓ပီး၊ သူတိုႛလုပ္ငန္းစလိုႛ တလေလာက္ဳကာတဲ့အခၝ ေခဵာင္းေရသံုးသူေတၾမႀာ ယားယံတာေတၾ စဴဖစ္လာတာလိုႛ သိရပၝတယ္၊ ေဝဒနာမခံရတဲ့ အင္းေတာ္ေဒသခံ တေယာက္ကေတာ့ သူႛအေတၾႚအ႒ကံႂကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

အင္းေတာ္ေဒသခံ။      ။ “ေလာေလာဆယ္ ကဵေနာ္တိုႛ အင္းေတာ္မႀာေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ သံုးေနတဲ့ ေရေတာ့ဗဵာ၊ တကယ္ ကိုယ္လံုးယား႓ပီးေတာ့ အဲလို ဟာမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္တယ္ဗဵ၊ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ေခဵာင္းေရကို သံုးတဲ့လူေတၾေပၝ့။ ကဵေနာ္ေတာ့ မသံုးေတာ့ဘူးဗဵ၊ အိမ္က တၾင္းေရကိုပဲ သံုးလိုက္ေတာ့တာ။”

အလားတူ ကခဵင္ဴပည္နယ္အတၾင္း ဧရာဝတီဴမစ္ဖဵားပိုင္း ေမခမလိခဴမစ္ဆံုနားမႀာမႀာ ေ႟ၿတူးေနဳကလိုႛ ဴမစ္ေအာက္ပိုင္းကလူေတၾ မႀာ ယားယံတဲ့ေဝဒနာေတၾ ခံစားဳကရတာ ရႀိတယ္လိုႛ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ထိန္းသိမ္းေရး ေလ့လာေစာင့္ဳကည့္ေနသူ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကခဵင္လူမႁဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝကလည္း ေဴပာပၝတယ္၊

ဦးေအာင္ဝၝ။    ။ “ေ႟ၿတၾင္းေတၾ တဴခားသတၨႂေတၾ တူးတဲ့အခဵိန္မႀာ ဓာတုေဗဒ ေဆးေတၾ သံုးစၾဲတယ္၊ ဒၝ႓ပီးမႀ သတၨႂတူးတဲ့အခဵိန္မႀာ ဟာကိုေဖဵာ္လိုက္ေတာ့ သန္စင္ဖိုႛ လၾယ္တယ္။ ဒီအေရေတၾက ေခဵာင္းထဲကို စီးကဵသၾားေတာ့ ေအာက္ဖက္က လူေတၾက ေရခဵိႂးေတာ့ ယားယံတဲ့ အပိုင္းေတၾ ဴဖစ္လာတယ္၊ အခုေနာက္ပိုင္းမႀာ တခဵိႂႚဟာေတၾဆိုရင္ ငၝးေတၾေတာင္မႀ ေသတယ္လိုႛ ဳကားတယ္၊ ေမခ ဴမစ္လက္တက္ဖက္မႀာ။”

ေ႟ၿတူးတဲ့ေနရာမႀာ သံုးတဲ့ အမိုးနီးယားအက္စစ္နဲႛ ကာဘၾန္ဓာတ္ေတၾကို စနစ္တကဵ မစၾန္ႛပစ္တဲ့အတၾက္ အင္းေတာ္ေခဵာင္းထဲကို စီးဆင္းဝင္သၾားရာကေန ေခဵာင္းေရ မသန္ႛရႀင္း ဴဖစ္ရတာလိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အသက္အႎၩရာယ္ ဴဖစ္တဲ့အထိေတာ့ မေရာက္ေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔