ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ စရိတ္နည္းတဲအိမ္မဵား ေဆာက္လုပ္ေပး

ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသက တခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚက စရိတ္သက္သာတဲ့ တဲအိမ္ေတၾ ေဆာက္လုပ္ေပးတဲ့လုပ္ငန္းတခု စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေန႓ပီး စိတ္ဝင္စားသူမဵားေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္ေဳကာင့္ ပဵက္စီး ႓ပိႂကဵေနေသာ အိမ္မဵားကို ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္တၾင္ ေမလ ၁၅ရက္ေနႛက ဴပန္လည္ ဴပင္ဆင္ေနဳကပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္ေဳကာင့္ ပဵက္စီး ႓ပိႂကဵေနေသာ အိမ္မဵားကို ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္တၾင္ ေမလ ၁၅ရက္ေနႛက ဴပန္လည္ ဴပင္ဆင္ေနဳကပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ကို အဴပင္းထန္ဆံုးခံစားခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသက ဒုကၡသည္ေတၾကို ပုဂၢလိက ေစတနာရႀင္ေတၾ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚေတၾဟာ အပိတ္အဆိုႛ အမဵိႂးမဵိႂးဳကားက သၾားေရာက္ လႀႃဒၝန္းကူညီေနခဲ့ဳကတာ မုန္တိုင္း႓ပီးကတည္းကပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾဟာ ဒုကၡသည္ေတၾဆီကို ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္တန္းတန္း ေရႀာေရႀာ႟ႁ႟ႁ မေရာက္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဴပည္တၾင္းပုဂၢလိက အလႀႃရႀင္ေတၾကိုသာ အားထားေနရ တာေဳကာင့္ ဆင့္ပၝးစပ္ ႎႀမ္းပက္သလိုဴဖစ္ေနရပၝတယ္။

အလႀႃရႀင္ေတၾမႀာလည္း မဵားေသာအားဴဖင့္ ကားလမ္းေပၝက္တဲ့ ေနရာေတၾကိုသာ သၾားေရာက္ လႀႃဒၝန္းႎိုင္တာေဳကာင့္ ခရီးမေပၝက္ႎိုင္တဲ့ ေနရာေတၾက ဒုကၡသည္ေတၾဟာ ကားလမ္းေဘးဝဲယာကို တက္လာဳက႓ပီး အလႀႃကားေတၾကို ေမ႖ာ္လင့္ေစာင့္စား ေနဳကရပၝတယ္။ ဒီလိုအေဴခအေနကို ႎိုင္ငံနဲႛလူမဵိႂးသိကၡာကဵတယ္၊ ကမႝာ့အလယ္မႀာ ရႀက္ဖၾယ္ဴဖစ္တယ္လိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ဆိုခဵင္ဳကပၝတယ္။ တခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ အလုပ္လုပ္မစားခဵင္သူေတၾဆို႓ပီး ဖမ္းလား ဆီးလား လုပ္တာမဵိႂးေတၾေတာင္ ဳကားသိေနရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚကေတာ့ ဒီအေဴခအေနကို လက္ေတၾႚကဵကဵ ဳကည့္ဴမင္႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾ ကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုး႓ပီး ေရႀႚအနာဂတ္ကိုပံုေဖာ္ႎိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ကို ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကပၝတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္အတၾက္ အေရးအ႒ကီးဆံုးဟာ ေနေရးဴဖစ္တာေဳကာင့္ စရိတ္သက္သာတဲ့ တဲအိမ္္ေတၾ ေဆာက္လုပ္ေပးေနတာပၝ။ အဲဒၝကို ဘတ္ဂဵက္တဲ စီမံကိန္းလိုႛ သူတိုႛက ေခၞဳကပၝတယ္။ အခု သူတိုႛထဲက တေယာက္နဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဒီ ဘတ္ဂဵက္တဲေတၾ ေဆာက္လုပ္ဖိုႛစိတ္ကူး ဘယ္လိုရလာခဲ့တာလဲလိုႛ စတင္ေမး႓မန္းဳကည့္တဲ့အခၝ ဘတ္ဂဵက္တဲေတၾေဆာက္လုပ္ေပးေနတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္တေယာက္ကုိ RFAမႀ ဦးသစ္ဆင္းက ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ သူက အခုလုိစတင္ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔