မေလးရႀားမႀ အလုပ္သမား ၉၀ ေကဵာ္ကို ဴမန္မာႎုိင္ငံသုႛိ ဴပန္ပုိႛမည္

မေလးရႀားႎုိင္ငံ ဂဵိႂေဟာဘာ႟ူး႓မိႂႚ၊ ပၝေစကူးရား အရပ္မႀာ ရႀိတဲ့ Innovalue Precision လ႖ပ္စစ္ပစၤည္းစက္႟ုံကေန ဴမန္မာအလုပ္သမား ၉၀ ေကဵာ္ကုိ မဳကာမီရက္ပုိင္း အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴပန္လည္ ပုိႛေဆာင္ေတာ့မယ္လုိႛ RFAက သိရႀိရပၝတယ္။
2008-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚရႀိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခၾင္တခုတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႎိုင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚရႀိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခၾင္တခုတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႎိုင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဴမန္မာသံ႟ုံးက တာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ စက္႟ုံက တာဝန္ရႀိသူေတၾ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ လာေရာက္ ေတၾႚဆုံခဲ့႓ပီး ဴပန္လည္ ပုိႛေဆာင္ေရးအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေဳကာင္း၊ ကုိယ့္စရိတ္နဲႛကုိယ္ ဴပန္ရမဲ့သူေတၾအတၾက္လည္း ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးမယ္လုိႛ ဴမန္မာသံအရာရႀိက ကတိဴပႂ ေဴပာဳကားခဲ့ေဳကာင္း အလုပ္သမားကိစၤေတၾ လုိက္လံေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ Burma Campaign မေလးရႀားအဖဲၾႚက တာဝန္ရႀိသူ ကုိထၾန္းထၾန္းက ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။ စာခဵႂပ္မဴပည့္ေသးပဲဴပန္ရမဲ့ အလုပ္သမားေတၾအတၾက္ ေလဵာ္ေဳကးေပးတာမဵိႂးလည္း လုံးဝမရႀိဘူးလုိႛ အလုပ္သမားတခဵိႂႚက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလကုန္က လုပ္ခ ရႀင္းေပးထား႓ပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေနႛအထိ အလုပ္ဆင္းခဲ့ရတဲ့ ၁၂ ရက္စာ လုပ္ခကုိ ထုတ္မေပးေသးဘူးလုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကမႝာ့စီးပၾားေရး အကဵပ္အတည္းေဳကာင့္ စက္႟ုံပိတ္ရမဲ့ အေဴခအေနမႀာ အလုပ္သမားေတၾကုိ တရားဝင္ ေလဵာ္ေဳကးေပး အလုပ္ရပ္ဆုိင္းတာမဵိႂး မဟုတ္ပဲ ဆူပူ႒ကိမ္းေမာင္း႓ပီး၊ အလုပ္ထၾက္ေအာင္ ဴပႂလုပ္တဲ့အတၾက္ဆုိကာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေနႛက ကုိေအာင္ေအာင္ အပၝအဝင္ ဴမန္မာအလုပ္သမား ေခၝင္းေဆာင္ ၃ ဦးက အဳကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႁ၊ လက္တဖက္ဴပတ္သၾားတဲ့ ဴမန္မာအလုပ္သမားကုိ ေလဵာ္ေဳကးမေပးမႁ စတာေတၾနဲႛ မေလးရႀား ရဲဌာနကုိ အမႁဖၾင့္ တုိင္တန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာန တာဝန္ရႀိသူေတၾကုိပၝ တင္ဴပႎုိင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ တရားဝင္ ဴပန္လည္ ပုိႛေဆာင္တဲ့အထိ ဴဖစ္လာခဲ့ ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့လည္း ကုိေအာင္ေအာင္အပၝအဝင္ ၃ ဦးကုိေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက္ေနႛက နီေပၝ အလုပ္သမား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛအတူ မူရင္းတုိင္းဴပည္ေတၾကုိ အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပုိႛခဲ့တယ္လုိႛ ကုိထၾန္းထၾန္းက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

အခု အခင္းဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ Innovalue Precision စက္႟ုံမႀာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အလုပ္သမား ၄၀၀ ေလာက္ ရႀိ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံသားနဲႛ နီေပၝႎုိင္ငံသားေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဆုိနီ၊ တုိရႀီဘာ၊ မီဆူဘီရႀီ ကုမၯဏီေတၾအတၾက္ ပစၤည္းအစိတ္အပုိင္းေတၾ ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ့ စက္႟ုံခဲၾေတၾဟာ အခုအခၝ ပိတ္ရေတာ့မႀာ ဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ထပ္ ဴမန္မာအလုပ္သမား အမဵားအဴပား အခုလုိ အဴဖစ္မဵိႂးနဲႛ ႒ကႂံရႎုိင္တယ္လုိႛ ကုိထၾန္းထၾန္းက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒီ Innovalue စက္႟ုံက ဴမန္္မာအလုပ္သမားေတၾ ဴပန္ပုိႛမယ့္ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ အလုပ္သမားကိစၤေတၾ လုိက္လံေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ကုိထၾန္းထၾန္းကုိ RFA မႀ ကုိေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔