ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကမၲာ့အဆိုးရၾားဆံုး စာရင္းမႀာပၝဝင္ဆဲ

Freedom House ေခၞ လၾတ္လပ္မႁေရးရာ အဖၾဲႛ႒ကီးရဲႚ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ စာရင္းမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကမၲာ့အဆိုးရၾားဆံုး ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့အစိုးရ စာရင္းထဲမႀာ ပၝဝင္ေနတုန္းပဲလိုႛသိရပၝတယ္။
2008-09-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁကာလတၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚမႀာ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက စုေဝးေရာက္ရႀိေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁကာလတၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚမႀာ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက စုေဝးေရာက္ရႀိေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

Freedom House အဖၾဲႛရဲႚ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ကမၲာ့လၾတ္လပ္မႁဆိုင္ရာစာရင္းမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကမၲာ့အဆိုးရၾားဆံုး ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ႎိုင္ငံေပၝင္း ႎိုင္ငံရဲႚ အစိုးရစာရင္းထဲမႀာ ပၝဝင္ေနတုန္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီစာရင္းဟာ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံသား လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို မူတည္႓ပီးတိုင္းတာ သတ္မႀတ္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္က ဴမန္မစစ္အစိုးရဟာ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရးဆႎၬဴပဳကတဲ့ သံဃာနဲႛဴပည္သူေတၾကို ရက္ရက္စက္စက္ေခဵမႁန္း႓ဖိႂခၾဲခဲ့တဲ့အတၾက္ အနည္းဆံုး ၃၁ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ရ၊ ေထာင္နဲႛခဵီ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ႓ပီး နာဂစ္မုန္တိုင္း အတိုက္ခံရေတာ့လည္း သိန္းနဲႛခဵီတဲ့ မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အကူအညီေတၾကို ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့တာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း အေဴခအေနေတၾ ပို႓ပီးဆိုးရၾား ခဲ့ရတယ္လိုႛ Freedom House အဖၾဲႛႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဂဵနီဖာ ဝင္ဆာ က ေဴပာပၝတယ္။

မဳကာခင္က ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ ပၝဝင္ႎိုင္ေအာင္ဆို႓ပီးအကဵဥ္းသားေပၝင္း ၉ ေထာင္ ေကဵာ္လၿတ္ခဲ့ေပမဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၇ ေယာက္သာ ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္ရဲႛ ကိုယ္ေရးအရာရႀိဴဖစ္သူ ဗိုလ္႒ကီးဝင္းထိန္ကို ၂၄ နာရီ အတၾင္းမႀာပဲ ဴပန္႓ပီးဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ အကဵဥ္းကဵခံေနရသူေပၝင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ ရႀိေနပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛဒီမိုကေရစီလမ္းဴပေဴမပံုဆိုတာဟာလည္း ဆိုးရၾားလႀတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး မႀတ္တမ္း ကေန အာရံုလၿဲတဲ့ေသဘာသာဴဖစ္ဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ Freedom House အဖၾဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဂဵနီဖာ ဝင္ဆာ က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔