စီးပြားေရးမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေဆြးေႏြး

ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အရာရွိေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အမွန္ဂ်ီဒီပီတိုးႏႈန္းႏွင့္ က႑အလိုက္ အခ်ဳိးအစားပါဝင္မႈုု။

ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အရာရွိေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ အဲဒီမူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔၊ အဲဒါေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ဦးတည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ ပူးတြဲက်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာဆယ္ အေခ်ာသတ္ ေရးဆြဲေနတဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း” (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) ကို အဓိက အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

“ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ” (MEM) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၅.၉ % ရွိခဲ့ရာက ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ က႑အသီးသီး အေျခအေန ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ၆.၄ % ကုိ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။