ျမန္မာ့ သဘာဝေတာေတြ ၂ဝ၄ဝ မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေတာ့မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း

ျမန္မာအပါအဝင္ ကမၻာ့ ၈ ႏိုင္ငံက အျမဲစိမ္းသဘာဝသစ္ေတာေတြဟာ ၂ဝ၁၄ ကေန ၂ဝ၁၆- ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တႏွစ္ကို ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ယ္အဝန္းပမာဏႏႈန္းအတိုင္း ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးေနရေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဒီေန႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ခုတ္ယူထားတဲ့ သစ္လံုးေတြကို ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာအပါအဝင္ ကမၻာ့ ၈ ႏိုင္ငံက အျမဲစိမ္းသဘာဝသစ္ေတာေတြဟာ ၂ဝ၁၄ ကေန ၂ဝ၁၆- ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တႏွစ္ကို ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ယ္အဝန္းပမာဏႏႈန္းအတိုင္း ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးေနရေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဒီေန႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDP နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေလ့လာေရး အဖြဲ႔အစည္း ၅ ခု ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ “ရာသီဥတုအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္” လုိ႔ တိုက္ရိုက္အမည္ရတဲ့ Nature4Climate စီမံကိန္း သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွာ... ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာတာကိုျဖစ္ေစတဲ့ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္တာ သက္သာေစဖို႔ ေျမကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏုိင္ေရး ေလ့လာခ်က္ေတြမွာ အခုလို သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျမန္ဆန္တာကို ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္း ဆက္သြားမယ္ဆုိရင္ ၂ဝ၃ဝ မွာ ပါရာေဂြး၊ လာအိုနဲ႔ ဂီနီႏုိင္ငံေတြက အျမဲစိမ္းသစ္ေတာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၄ဝ မွာ ဗဟုိအာဖရိကသမၼတႏုိင္ငံ၊ နီကာရာဂြာ၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ အင္ဂိုလာႏုိင္ငံေတြက သဘာဝေတာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေတာ့မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ ေတာရိုင္းေတြ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးလာတာဟာ တကမၻာလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကပ္သင့္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးတဲ့ ရာသီဥတုတည္ၿငိမ္ေရး အေျခခံေတြကို စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေလ့လာေရးသိပၸံ WRI အဖြဲ႔က အႀကီးတန္းပညာရွင္ ဖရန္႔ဆက္ေဆမႊားက ေျပာပါတယ္။