လာဘ္မစားေသာ အရပ္သားကို ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ခန္ႚရန္ ႒ကိႂးပမ္း

2006-09-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ ဳကားဴဖတ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ရာထူးအတၾက္ လူသိမဵား႓ပီး လာဘ္မစားတဲ့ အရပ္သားတဦးကုိ ခန္ႛအပ္သၾားဖုိႛ အာဏာသိမ္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ႒ကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္၊ အဂႆၝေနႛက အာဏာသိမ္းလုိက္တဲ့ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ႎုိင္ငံတကာက ေဝဖန္မႁေတၾ တုိးပၾားလာတာေဳကာင့္ ေပးထားတဲ့ ကတိအတုိင္း ရက္သတၨႎႀစ္ပတ္အတၾင္း အရပ္သားအစုိးရအဖၾဲႚကုိ အာဏာလၿဲေပးႎုိင္ဖုိႛ အပူတဴပင္း ႒ကိႂးပမ္းေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အာဏာသိမ္းစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ စည္းမဵဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ေအာက္ကေန ဒီမုိကေရစီအုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး ေကာင္စီကုိ ဖၾဲႚစည္းထားပၝတယ္၊၊ ဒီေကာင္စီဟာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ တပ္ခ္စင္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အဆင့္ဴမင့္ ရဲအရာရႀိ႒ကီး ၄ ဦးကုိပၝ ဳကာသပေတးေနႛက ရားထူးက အနားေပးလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဝန္႒ကီး (၃) ဦးကုိလည္း ဖမ္းထား႓ပီး အရာရႀိအေတာ္မဵားမဵားလည္း အထိန္းသိမ္းခံထားရပၝတယ္၊၊

အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္တီးဟာ သူႛရဲ့ အုပ္ခဵႂပ္မႁ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေကာင္စီကုိ ဘုရင္က ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံဴပႂထားေဳကာင္း အမိန္ႛကုိ လက္ခံရရႀိ႓ပီးဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီအမိန္ႛကုိ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားနဲႛ ေရဒီယုိတုိႛကေန စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ ဒီေနႛပဲ ထုိင္းဴပည္သူေတၾကုိ အသိေပးေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္တီးဟာ ဒီေကာင္စီရဲ့ အ႒ကီးအကဲတာဝန္ကုိ ယူထားပၝတယ္၊၊

ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဆၾန္တီးဟာ မီဒီယာေတၾကုိ ထိန္းခဵႂပ္လုိက္တဲ့အဴပင္ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနကုိပၝ အႎၨရာယ္ရႀိတဲ့ သတင္းေတၾ မထုတ္လၿင့္ဖုိႛ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္၊၊ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေမႀးမႀိန္ေစတာေဳကာင့္ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ေဝဖန္မႁေတၾ တုိးပၾားလာေနပၝတယ္၊၊

လန္ဒန္္႓မိႂႚက ေနအိမ္ကုိ ေရာက္ေနတဲ့ မစၤတာတပ္ခ္စင္ကလည္း စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္း႓ပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ထုတ္လုိက္ပၝတယ္၊၊ သူဟာ ႎုိင္ငံေရးက အနားယူေတာ့မယ္လုိႛ ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

မိမိအေနနဲႛ ဒီ ရက္သတၨ ႎႀစ္ပတ္အတၾင္းမႀာ အာဏာသိမ္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ ထမ္းေဆာင္သၾားမႀာ ဴဖစ္႓ပီး အရပ္သားဝန္႒ကီးခဵႂပ္ကုိ ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီး သူႛေနရာမႀာ အစားထုိးေပးသၾားမယ္လုိႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဆၾန္တီးက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုအေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲ႓ပီးရင္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ တႎႀစ္အတၾင္း ဴပန္လည္ကဵင္းပေပးမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔