ေငၾမဲခဝၝခဵမႁနာမည္ပဵက္စာရင္းမႀ ႎိုင္ဂဵီးရီးယားကို ပယ္ဖဵက္ေတာ့မည္

2006-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
uwsa_soldier_150px.jpg
ဴမန္မာ နအဖစစ္တပ္မႀ ရဟတ္ယာဥ္တစင္းကို ဳကည့္႟ႁေနသည့္ ညီႌၾတ္ေသာ ဝဴပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (UWSA) မႀ လက္နက္ကိုင္တဦး။ ဝလက္နက္ကိုင္မဵား၏ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေငၾမဲမဵားကို ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံ၍ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁမဵားသည္ နာမည္ပဵက္ စာရင္းတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ထည့္သၾင္းခံရဴခင္း၏ အေဳကာင္းတခုဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

တရားမဝင္ ေငၾမဲမဵားကို ေငၾဴဖႃဴဖစ္ေအာင္ ေဴပာင္းလဲခဝၝခဵတဲ့ ေငၾလဲလႀယ္မႁ ပေပဵာက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ႎုိင္ဂဵီးရီးယားႎုိင္ငံကုိ ကမႝာ့ ေငၾမဲခဝၝခဵတဲ့ ႎုိင္ငံမဵား စာရင္းထဲက ထုတ္ပယ္ေပးေတာ့မယ္လုိႛ ႎုိင္ဂဵီးရီးယား လာဘ္စားမႁတုိက္ဖဵက္ေရး အ႒ကီးအကဲက ဇၾန္လ ၂၃ရက္၊ ေသာဳကာေနႛက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ႎုိင္ဂဵီးရီးယားႎုိင္ငံအတၾင္း တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁနဲႛ လာဘ္စားမႁ တုိက္ဖဵက္ေရး ဥပေဒေတၾဟာ ထိေရာက္မႁမရႀိတဲ့အတၾက္ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံအေဴခစုိက္ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁ တုိက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚ (FAFT)က ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္မႀာ ကမႝာ့လာဘ္စားမႁ အမဵားဆုံးႎုိ္င္ငံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အဲဒီ လာဘ္စားမႁနဲႛ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁ အဆုိးဝၝးဆုံးႎုိ္င္ငံမဵား စာရင္းထဲက ႎုိင္ဂဵီးရီးယားႎုိင္ငံကုိ ဒီကေနႛ ထုတ္ပယ္ေပးေတာ့မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ႎုိင္ဂဵီးရီးယား လာဘ္စားမႁ တုိက္ဖဵက္ေရးအ႒ကီးအကဲ နီဟူ ရိဘာဒူက အခုလုိ ေဴပာဆုိလုိက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲႛ ႓ငိစၾန္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကုိ ႎုိင္ဂဵီးရီးယား ႎုိင္ငံသားတခဵႂိႚက လုပ္ကုိင္ခဲ့တာေဳကာင့္ အခုလုိ နာမည္ပဵက္ စာရင္းထဲက ထၾက္ႎုိ္င္ေအာင္ ႎႀစ္ေပၝင္း ေတာ္ေတာ္ဳကာဳကာ ႒ကိႂးစား ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ရတယ္လုိႛ မစၤတာ ရီဘာဒူက ေဴပာပၝတယ္။

ႎုိင္ဂဵီးရီးယားႎုိင္ငံဟာ တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁနဲႛ လာဘ္စားမႁတုိက္ဖဵက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾကုိ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ လုပ္ကုိင္ႎုိင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အဲဒီ နာမည္ပဵက္ စာရင္းထဲက ထုတ္ပယ္ေပးဖုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ ေဖေဖာ္ဝၝရီလအတၾင္းက သတ္မႀတ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ႎုိင္ဂဵီးရီးယားႎုိ္င္ငံအတၾင္း တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁနဲႛ လာဘ္စားမႁေတၾကုိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တုိက္ဖဵက္ႎုိ္င္ဖုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ထဲမႀာ လာဘ္စားမႁ တုိက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚကုိ စတင္ ဖၾဲႚစည္း လုပ္ကုိင္လာခဲ့တဲ့အတၾက္ အခုလုိ ေအာင္ဴမင္မႁ ရခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵတဲ့ ႎုိ္င္ငံမဵားစာရင္းထဲက ႎုိင္ဂဵီးယားႎုိင္ငံကုိ အခုလုိ ထုတ္ပယ္လုိက္တဲ့အတၾက္ အဲဒီ လာဘ္စားမႁနဲႛ တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵတဲ့ နံမည္ပဵက္ ႎုိင္ငံမဵားစာရင္းထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတခုပဲ ကဵန္ပၝေတာ့တယ္။

ကမၲာတလၿား တရားမဝင္ ေငၾမဲေလ႖ာ္ဖၾပ္မႁႁနဲႛ အဳကမ္းဖက္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ တရားမဝင္ ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့မႁလုပ္ေနတာေတၾ ပေပဵာက္ေစဘုိႛ ဒီ တရားမဝင္ ေငၾမဲခဝၝခဵမႁ တုိက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚကုိ ႎုိင္ငံေပၝင္း ၃၃ႎုိင္ငံနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔