ရန္ကုန္တိုင္း အင္အယ္လ္ဒီနဲႛ ႓မိႂႚနယ္အဖၾဲႚမဵား ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပ

ရန္ကုန္တိုင္း အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လက္ေအာက္ရႀိ ႓မိႂႚနယ္ ၄၀ ထဲက ႓မိႂႚနယ္ ၂၀ က စည္းအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ အဖၾဲႚခဵႂပ္ တိုင္းစည္းအဖၾဲႚတိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံု႓ပီး စည္း႟ံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳက႓ပီးတဲ့ေနာက္၊ ဇန္နဝၝရီ ၂၉ ရက္ ဒီကေနႛမႀာေတာ့ ကဵန္တဲ့ ႓မိႂႚနယ္ ၂၀ က စည္းအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ဗဟန္း ေ႟ၿဂံုတိုင္ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးမႀာ စည္းေဝးပၾဲ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2010-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ ပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံု ပိုစတာမဵားဴဖင့္ အတူေတၾႚရေသာ အဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ ပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံု ပိုစတာမဵားဴဖင့္ အတူေတၾႚရေသာ အဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီစည္းေဝးပၾဲကို တိုးခဵဲႚ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္းက ဦးေဆာင္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

“စည္း႟ံုးေရးကိစၤေတၾ ပၝသလို ေ႟ၿဂံုတိုင္ ေဳကညာစာတမ္းရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကို သူတိုႛကို ေမးဴမန္း႓ပီးေတာ့ကာ တိုင္းအဖၾဲႚအေနနဲႛ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္းက ကိုယ္စားဴပႂ႓ပီးေတာ့ ေဆၾးေႎၾး ေဴဖရႀင္းသၾားပၝတယ္။”

ေ႟ၿဂံုတိုင္ရပ္တည္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖၾဲႚခဵႂပ္အတၾင္းမႀာ ရပ္တည္ခဵက္အတိုင္း စၾဲစၾဲဴမဲဴမဲ သၾားခဵင္သူေတၾနဲႛ လိုအပ္သလို ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲသၾားခဵင္သူေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ သတင္းေတၾ ဴဖစ္ေပၞေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေမးဴမန္းရာမႀာ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက “အဲဒၝကိုပဲ ရႀင္းလင္းဴပတာပၝ၊ ေ႟ၿဂံုတိုင္ ရပ္တည္ခဵက္ဟာ ကိုင္စၾဲရမႀာေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အေသဆုပ္ကိုင္႓ပီးေတာ့ကာ ေရႀႚတိုးမရ ေနာက္ဆုတ္မရ လုပ္ဖိုႛ မလိုပၝဘူးဆို႓ပီးေတာ့ ေဒၝက္တာ သန္း႓ငိမ္းက ရႀင္းသၾားပၝတယ္။ ေ႟ၿဂံုတိုင္ ရပ္တည္ခဵက္ကို ေကဵာ္႓ပီးေတာ့ကာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀာ လုပ္ခၾင့္ရႀိသလို  ေ႟ၿဂံုတိုင္ ရပ္တည္ခဵက္ကို ဴဖည့္႓ပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္လိုႛ ရႎိုင္ပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ သူက ေခၝင္းေဆာင္ပဲေလ။”

“ေခၝင္းေဆာင္ကေန႓ပီးေတာ့ သူႛဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛသူ ေ႟ၿဂံုတိုင္ေဳကညာခဵက္ကို လိုသလို ဴပႂဴပင္မၾမ္းမံ႓ပီးေတာ့ကာ ႎိုင္ငံေရးလမ္းေဳကာင္း ေဖာက္ပိုင္ခၾင့္ရႀိတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ေ႟ၿဂံုတိုင္ေဳကညာခဵက္ဟာ ရပ္တည္ခဵက္ ရႀိတယ္။ ေဒၝက္တာ သန္း႓ငိမ္း ရႀင္းလင္း႓ပီးတဲ့အခၝမႀာ အားလံုး လက္ခုပ္တီး႓ပီးေတာ့ တညီတႌၾတ္တည္း ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ႟ုပ္သိမ္းလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝကေတာ့ အဴငင္းပၾားခဵက္ မရႀိေတာ့ပၝဘူး” လိုႛ ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ NLD ဌာနခဵႂပ္မႀာ တိုင္းနဲႛ ႓မိႂႚနယ္စည္းေဝးပၾဲအဴပင္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားဴပႂ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႚ CRPP နဲႛလည္း ဴပည္ေထာင္စုေနႛ ကဵင္းပေရး အစီအစဥ္ ေတၾ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔