ကခဵင္ဴပည္နယ္ NLDအဖၾဲႚဝင္မဵား တူညီဝတ္စံုဴဖင့္ အစည္းအေဝးဴပႂလုပ္

မတ္လ ၃၀ ၇က္ေနႛမႀာ ကခဵင္ဴပည္နယ္ NLD စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ႓မိႂႚနယ္၊ ရပ္ကၾက္ေကဵး႟ၾာ စည္းအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ညိၟိႎႁိင္း အစည္းအေဝး လုပ္ပၝတယ္၊ အဲဒီအစည္းအေဝးဟာ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ကခဵင္ဴပည္နယ္ အေနနဲႛ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေတၾႛဆံုဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-03-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
တူညီဝတ္စံု ဝတ္ဆင္၍ ရင္ထိုးတံဆိပ္ တပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
တူညီဝတ္စံု ဝတ္ဆင္၍ ရင္ထိုးတံဆိပ္ တပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဗန္းေမာ္႓မိႂႚ NLD အဖၾဲႚဝင္ ဦးလႀေ႟ၿအိမ္မႀာ အဖၾဲႚဝင္ေတၾက တူညီဝတ္စံုေတၾနဲႛ အစည္းအေဝး ကဵင္းပဳကတာပၝ၊ အဲဒီအစည္းအေဝးမႀာ ဴပည္နယ္ စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ႓မိႂႚနယ္၊ ရပ္ကၾက္၊ ေကဵး႟ၾာက စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ေတၾႚဆံုဳကတာပၝ ။ တက္ေရာက္ဳကတဲ့သူေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့ အေဳကာင္းအရာအခဵိႂႚနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဗန္းေမာ္႓မိႂႚ NLD ႓မိႂႚနယ္စည္းအဖၾဲႚဝင္ ဦးေဇာ္သင္းက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးေဇာ္သင္း    ။“ဴပည္နယ္ကေတာ့ ၁၁ ေယာက္လာပၝတယ္၊ ၁၁ ေယာက္မႀာ ဦးတင္ဝယ္၊ ဦးေကဵာ္ခင္၊ ကဵန္တဲ့အဖၾဲႚဝင္ေတၾ၊ ေနာက္ဥကၠႉ ဦးဒၝရႀိလဆိုင္း ကိုယ္တိုင္ ပၝဝင္ပၝတယ္၊ ေနာက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဴမသိန္း ၊ ေနာက္က႗န္ေတာ္တိုႛ ဗန္းေမာ္ကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ၊ ဦးငန္းေဘာက္၊ ဦးလႀေ႟ၿ၊ ေဒၞရင္ေမ ရပ္ေကဵးမဵားကလည္း တက္ဳကပၝတယ္။ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ အေတၾႚအ႒ကံႂ ရႀင္းလင္းပၾဲေပၝ့၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ ကိစၤေတၾကို ေဆၾးေႎၾးသၾားဳကတာပၝ ၊ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္း႓ပီးေတာ့ မိုးညၟင္းမႀာ တ႒ကိမ္ေတၾႚဆံု ဳကပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဗန္းေမာ္မႀာေတာ့ ဴပည္နယ္နဲႛ ႓မိႂႚနယ္မဵားေတၾႚ ဆံုတာကေတာ့ ပထမဦးဆံုး အ႒ကိမ္ပၝပဲ။”

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚ NLDအေနနဲႛ အဖၾဲႚဝင္အခဵိႂႚက ကဵန္းမာေရးမေကာင္းတာ၊ တခဵိႂႚက ေထာင္ကဵေနတာေတၾေဳကာင့္ လပတ္အစည္းအေဝး မလုပ္ႎိုင္တာေတာင္ အေတာ္ေလး ဳကာေန႓ပီလိုႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္၊ အခုေတၾႚဆံုပၾဲကေန႓ပီးေတာ့ NLD ဗဟိုရဲ့ သေဘာထားေတၾကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵခဲ့တယ္လိုႛလည္းသိရပၝတယ္၊ အဲဒီအထဲမႀာ ကုလသမဂၢ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တိုႛရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ NLD ဗဟိုရဲ့သေဘာထားထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို ေထာက္ခံတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ဗဟိုကေန ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ စာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း ဴပည္နယ္ အေနနဲႛ ေထာက္ခံတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵခဲ့တယ္လိုႛ ဦးေဇာ္သင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက NLD အဖၾဲႚရဲ့ အေဴခအေနအခဵိႂႚနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း ဦးေဇာ္သင္းက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဦးေဇာ္သင္း    ။“ဴပည္နယ္အေနနဲႛကေတာ့ လက္ရႀိဴပည္နယ္စည္းမဵားက ရႀိဳကပၝတယ္၊ ရႀိဳကတယ္ဆိုတာက ဖားကန္ႛ၊ မိုေကာင္း၊ မိုးညၟင္း၊ ဗန္းေမာ္ ဴမစ္႒ကီးနားေပၝ့ဗဵာ၊ အဲဒီမႀာက က႗န္ေတာ္တိုႛ ဆိုင္းဘုတ္တင္႓ပီး ကဵန္တဲ့႓မိႂႚနယ္မဵားကေတာ့ ၈ ႓မိႂႚနယ္ ကဵန္တယ္၊ နည္းနည္းေလး တက္႔က႓ပီး အရႀိန္အဟုန္နဲႛ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ႓မိႂႚနယ္မဵားကေတာ့ မိုးညၟင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ေနာက္ ဖားကန္ႛ၊ ေ႟ၿကူ၊ ၂၇ ရက္ေနႛကလည္း ဴပည္နယ္စည္းမဵား၊ ရပ္ေကဵးမဵားနဲႛ ေတၾႚဆံုပၾဲေပၝ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဗန္းေမာ္က အရင္ကတည္းက သံဃာ့အေရးအခင္း႓ပီးေတာ့ လူေတၾကလည္း အဲလိုေပၝ့ ဖမ္းဳကဆီးဳကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ စည္း႟ံုးေရးလည္း ကဵဆင္းသၾားတာေပၝ့။ သိုႛေသာ္လည္းပဲ အခု ဴပည္နယ္စည္းမဵားနဲႛ ႓မိႂႚနယ္စည္းမဵားနဲႛ ဝတ္စံုတူ တူညီတက္႓ပီးေတာ့ အစည္းအေဝး ကဵင္းပတယ္ဆိုတာ ဴပည္သူလူထု အေနနဲႛကေတာ့ လႁပ္ရႀားတာ ဝမ္းသာ႒ကိႂဆိုတဲ့ အေနနဲႛ ရႀိဳကပၝတယ္။”

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ႓မိႂႚနယ္စည္း ဒုဥကၠႉ ဦးဘဴမင့္၊ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚနယ္ စည္း ဒုဥကၠႉ ဦးေနဝင္းနဲႛ မိုးညၟင္း႓မိႂႚက ဦးေဖစိန္တိုႛကို စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႓ပီးတဲ့ေနာက္ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီး႓ပီး ေထာင္ ၂ ႎႀစ္စီ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္၊ မိုးညၟင္းက ဦးေဖစိန္ကေတာ့ မဳကာေသးခင္က ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ပၝတယ္၊

ဗန္းေမာ္က NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ေတၾႚဆံုပၾဲ ကို အာဏာပိုင္ေတၾထံ ႒ကိႂတင္ညိၟႎႁိင္းတင္ဴပထားတဲ့အတၾက္ တစံုတရာ ေႎႀာင့္ယႀက္ခံရတာ မရႀိဘူးလိုႛလည္း ဦးေဇာ္သင္းက ေဴပာပၝတယ္၊ မဴမင္တာဳကာေန႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဗန္းေမာ္႓မိႂႚက NLD အဖၾဲႚ ဝင္ေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ဴပန္ဴမင္ရတဲ့အခၝ သာမန္ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ဝမ္းသာပီတိ ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္း ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံ တေယာက္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္၊

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံ   ။“ပင္နီတိုက္ပံုနဲႛ ေအာက္က ပုဆိုးနဲႛ ရင္ဘတ္မႀာလည္း NLD အဝႀၝေလးထိုး႓ပီး အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ ရႀိမယ္ထင္တယ္ သူတိုႛ မိန္းလမ္းေဘးမႀာ႒ကီးကို အစည္းအေဝး လုပ္ေနဳကတာ၊ လူေတၾက ဒီလိုမဵိႂး ဖမ္းဆီးေနတဲ့ ဳကားထဲမႀာ သတၨိရႀိရႀိ လုပ္ေန ဳကတယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ခဵမ္းသာေနဳကတယ္ေပၝ့ဗဵာ အဲဒီလူေတၾကို ဴမင္႓ပီးေတာ့မႀ ပီတိေတၾဴဖစ္ေနတာ၊ ေဘးကေနဳကည့္ရတာ စိတ္ဳကည္ႎူးေနဳကတာ လူေတၾက ဒၝမဵိႂးေတၾရႀိေသးတယ္ ၊ ဝမ္းသာေနဳကတာ။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ပၝတီဟာ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေမလ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ဴပည္သူလူထုက တခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ့ဳကလိုႛ တႎိုင္ငံလံုးမႀာ ရာခိုင္ႎႁန္း ၈၀ ေကဵာ္နဲႛ မဲအဴပတ္အသတ္နဲႛ အႎိုင္ရရႀိထားတဲ့ ပၝတီဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဲဒီ အႎိုင္ရတဲ့ပၝတီကို အာဏာလၿဲမေပးခဲ့ပၝဘူး။ ဒီအေတာအတၾင္း NLD အဖၾဲႚဝင္တခဵိႂႚကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵမႁေတၾ ရႀိေနတဲ့အတၾက္ ပၝတီရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ကန္ႛသတ္ခံေနရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔