သဃႆန္းက႗န္း NLD ဥကၠႉကို ေပၝက္ကၾဲပစၤည္းအမႁဴဖင့္ ထပ္႓ပီးစၾပ္စၾဲ

မတရားသင္းနဲႛ ဆက္သၾယ္တဲ့ ပုဒ္မနဲႛဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ဥကၠႉနဲႛ အဖၾဲႚ (၇)ဦးကို သဃႆန္းက႗န္းတရား႟ံုးက အဲဒီအမႁကေန ဧ႓ပီ ၂၅ရက္ ဒီကေနႛ ကင္းလၾတ္ခၾင့္ဴပႂခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ပုဒ္မတခုနဲႛ ရမန္ထပ္ယူခဲ့ပၝတယ္။
2008-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD အဖၾဲႚဝင္မဵားက လက္ထိပ္ခတ္ ခံရသည့္အသၾင္ လုပ္ေဆာင္ဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD အဖၾဲႚဝင္မဵားက လက္ထိပ္ခတ္ ခံရသည့္အသၾင္ လုပ္ေဆာင္ဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးတင္ဴမနဲႛအဖၾဲႚ စုစုေပၝင္း (၇)ဦးကို ဧ႓ပီ ၂၅ရက္ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ကေန သဃႆန္းက႗န္းတရား႟ံုးကို ႟ံုးထုတ္ခဲ့ပၝတယ္။ သူတိုႛအမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း။      ။ “အဲဒီ ခုနစ္ဦးကို ၁၁-၄-၂၀၀၈ ရက္ေနႛက သဃႆန္းက႗န္း ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးမႀာ ပုဒ္မ ၁၇-၁ေပၝ့ေနာ္၊ မတရားသင္းနဲႛ ဆက္သၾယ္မႁ ပုဒ္မနဲႛ သူတိုႛ ရမန္ယူသၾားတယ္ေပၝ့။ ဒီေနႛ ၂၅-၄-၂၀၀၈ရက္ေနႛကို ဴပန္ခဵိန္းတယ္ေပၝ့။ ရမန္႟ံုးခဵိန္း ဴပန္ခဵိန္းတယ္။ ခဵိန္းေတာ့ ဒီေနႛ သဃႆန္းက႗န္း ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးကို ေရာက္ေတာ့ တရားသူ႒ကီးက ေဴပာတယ္တဲ့၊ မတရားသင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇-၁နဲႛ ကိစၤကို အခု လၿတ္လိုက္႓ပီေပၝ့ေနာ္။ လၿတ္႓ပီးေတာ့ ၁၉၀၈ခုႎႀစ္ ေပၝက္ကၾဲေစတတ္တဲ့ အရာဝတၪႂမဵား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅နဲႛ ရမန္ထပ္ယူတယ္လိုႛ ေဴပာတယ္ေပၝ့ေနာ။”

အမႁကို ေမလ (၉)ရက္ေနႛမႀာ ထပ္မံ ခဵိန္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ စၾဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မဟာ ေထာင္ဒဏ္ (၁၄)ႎႀစ္ကေန တသက္တက႗န္းအထိ ေငၾဒဏ္နဲႛပၝ ပူးတၾဲ ခဵမႀတ္ႎိုင္တဲ့ ပုဒ္မ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ေနာက္႟ံုးခဵိန္ဟာ သဃႆန္းက႗န္းတရား႟ံုးမႀာ မဴဖစ္ႎိုင္ပဲ ခ႟ိုင္တရား႟ံုးတခုခုမႀာ စစ္ေဆးႎိုင္ဖၾယ္ ရႀိတယ္လိုႛ ဦးေအာင္သိန္းက ခန္ႛမႀန္းပၝတယ္။

ဦးတင္ဴမတိုႛအဖၾဲႚႛကို ဧ႓ပီလ ပထမပတ္အတၾင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး တဖက္ႎိုင္ငံက မတရား အသင္းအဖၾဲႚေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္မႁ၊ ေပၝက္ကၾဲေစတတ္ေသာ ပစၤည္းမဵား လက္ဝယ္ေတၾႚရႀိမႁေတၾနဲႛ တရားစၾဲဆိုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔