ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ အေမရိကန္နဲႛ ဖိလစ္ပုိင္သမၳတ ရႀႂတ္ခဵ

ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ရုံးတင္တရားစၾဲဆုိခံရမႁ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္ေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ အေဴခအေနေတၾကုိ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴပစ္တင္ရႀႂတ္ခဵေဳကာင္း အေမရိကန္သမၳတနဲႛ ဖိလစ္ပုိင္သမၳတတုိႛက တညီတႌၾတ္တည္း ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊
2009-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဖိလစ္ပိုင္သမၳတ အာရုိယိုႎႀင့္ အေမရိကန္သမၳတ အုိဘားမား ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ ၃ဝ ရက္ေနႛက ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႛ အေမရိကန္ သမၳတအိမ္ဴဖႃေတာ္တၾင္ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးစဥ္။ (Photo: AFP)
ဖိလစ္ပိုင္သမၳတ အာရုိယိုႎႀင့္ အေမရိကန္သမၳတ အုိဘားမား ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ ၃ဝ ရက္ေနႛက ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႛ အေမရိကန္ သမၳတအိမ္ဴဖႃေတာ္တၾင္ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးစဥ္။ (Photo: AFP)
AFP

အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ သမၳတ ဂလုိရီယာ အာရုိယုိနဲႛ အေမရိကန္သမၳတ ဘာရက္ အုိဘားမားတုိႛ သမၳတအိမ္ဴဖႃေတာ္မႀာ ဳကာသပေတးေနႛက ေတၾႛဆံုဳကရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကို အေလးထား ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆုိခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

သမၳတ အာရုိယုိက ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ၊ ေဴမာက္ကုိရီးယားရဲႛ အႎုဴမႃအစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္မႁ ကိစၤေတၾနဲႛပတ္သက္လုိႛ အေမရိကန္ရဲႛ ရပ္တည္ခဵက္အတုိင္း တသေဘာတည္းရႀိတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးနဲႛေရာ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛပၝ အေမရိကန္နဲႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံတုိႛရဲႛ ရပ္တည္ခဵက္ဟာ ထပ္တူထပ္မ႖ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္သမၳတ အာရုိယုိက ေဴပာပၝတယ္၊၊

သမၳတ အုိဘားမားကလည္း အာရႀႎုိင္ငံေတၾအေပၞ အေမရိကန္က ခဵမႀတ္ကဵင့္သံုးေနတဲ့ မူဝၝဒေတၾကုိ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံက ေထာက္ခံအားေပးေနတဲ့အတၾက္ ေကဵးဇူးတင္ရႀိေဳကာင္း အဴပန္အလႀန္ ေဴပာဆုိခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တက္တက္႐ကၾ႐ကၾ ေတာင္းဆုိ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး သမၳတအာရုိယုိဟာ အခၝအခၾင့္သင့္တုိင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီအေရးကိစၤေတၾကုိ ခုလို အေလးထား ေဴပာဆုိေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ ကၾန္ဂရက္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ Lorenzo Tanada က ေဴပာပၝတယ္၊၊

သမၳတအုိဘားမားနဲႛ သမၳတအာရုိယုိတုိႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတာဟာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥး္သားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အတူ ေဆာင္ရၾက္သၾားဳကမယ့္ နည္းလမ္းေတၾကုိ အေလးထားရႀာေဖၾ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ Lorenzo Tanada က ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ သူက ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ NLD ပၝတီဝင္ေတၾကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးႎႀိပ္ကၾပ္ေနတာေတၾကုိ အဴမန္ဆံုး ရပ္တံ့ဖုိႛကုိလည္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအရ အဴမင္မတူသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္ကၾပ္ေနတာေတၾကုိ ရပ္တံ့႓ပီး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆံုးလၿတ္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိလုိပၝတယ္၊၊ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ေတာင္းဆုိခဵက္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္လာမယ္ဆုိရင္ အနိမ့္ဆံုး ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ ယံုဳကည္မႁတည္ေဆာက္ဖုိႛ လမ္းခင္းေပးရာ ေရာက္ႎုိင္ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာ ေထာင္ခဵခံထားရတဲ့အတၾက္ သူတုိႛအေနနဲႛ ဘယ္လုိပံုစံမဵိႂးနဲႛ ဒီေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ႎုိင္မႀာလဲလုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ တာနာဒၝ က ေမးခၾန္းထုတ္လုိက္ပၝတယ္၊၊ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ တာနာဒၝဟာ ဖိလစ္ပုိင္လၿတ္ေတာ္ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မတီရဲႛ ဥကၠႉလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အိမ္ဴဖႃေတာ္က သမၳတႎႀစ္ဦး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ မစၤတာအုိဘားမားက ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ အာရႀရဲႛ စံတန္ဖုိးေတၾေပၞ အေဴခဴပႂ႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ၊ ေဴမာက္ကုိရီးယား အေရးကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ေဴပာဆုိေနတဲ့အေပၞ အသိအမႀတ္ဴပႂ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ မစၤတာအုိဘားမားက သူႛအေနနဲႛ အေရႀႛေတာင္အာရႀႎုိင္ငံေတၾကုိ အလည္အပတ္ သၾားေရာက္ဖုိႛ ရႀိတဲ့အဴပင္ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾနဲႛ အေမရိကန္တုိႛရဲႛ ဆက္ဆံေရးမႀာ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံက ဦးေဆာင္ဦးရၾက္ ဴပႂႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္းကုိလည္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ေတၾႛဆံုပၾဲအ႓ပီးမႀာ ဖိလစ္ပုိင္သမၳတ မစၤက္ အာရုိယုိက အေမရိကန္သမၳတနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆုိ ခဲ့မႁေတၾအေပၞ အလၾန္ႎႀစ္ေထာင္းအားရဴဖစ္မိတယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္သတင္းမီဒီယာေတၾကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊
ဒီအေတာအတၾင္း ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံသား လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾဟာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ မနီလာဴမိႂႛက ဴမန္မာစစ္အစုိးရ သံရံုးေရႀႛမႀာ ဒီကေနႛ ေတာင္းဆုိဆႎၬဴပခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔