သမတ အိုဘားမားက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၿတ္ေပးေရး ေတာင္းဆို

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ခဵက္ခဵင္းဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေမရိကန္ သမတ Barack Obama က ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2009-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္သမတ ဘာရက္ အိုဘားမား။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္သမတ ဘာရက္ အိုဘားမား။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းဆီးထားရာက ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ခဵက္ခဵင္း လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္လိုႛ သမတ အိမ္ဴဖႃေတာ္ကေန ေမလ ၂၆ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ အစပဵိႂးထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ထိန္းသိမ္းခဲ့တာေရာ၊ ေလာေလာဆယ္ ဖမ္းဆီးထားတာကိုပၝ ဴပင္းထန္စၾာ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵပၝေဳကာင္း မစၤတာ အိုဘားမားက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝကိုလည္း တကမႝာလံုးက ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

၂၀၀၃ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းဆီးထားတာဟာ ဥပေဒနဲႛလည္း မညီ၊ တရားလည္း မမ႖တ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒနဲႛ ဖီလာဆန္ႛကဵင္တယ္ဆိုတာ ကုလသမဂၢ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁဆိုင္ရာ အဖၾဲႚက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴခအေနကို စိုးရိမ္ပူပန္ေဳကာင္းနဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾအားလံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ေမလ ၂၂ရက္မႀာ ထပ္မံ အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားတယ္လိုႛ မစၤတာ အိုဘားမားက ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးထားတာ၊ အထီးကဵန္ထားရႀိတာ၊ အတုအေယာင္ စၾဲခဵက္ေတၾကို အေဴခခံ႓ပီး တရားစၾဲဆိုတာေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအဖၾဲႚဝင္ တႎိုင္ငံအဴဖစ္ တာဝန္ယူမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဆႎၬရႀိမႁအေပၞ  အထူးတလည္ သံသယပၾားစရာကို ဴပသေနတဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ အိုဘားမားက ေဴပာပၝတယ္၊

ခုခဵိန္ဟာ ဴမန္မာအစိုးရအဖိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ တိုင္းရင္းသားနဲႛ အတိုက္အခံ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ အတူလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အသင့္ရႀိေဳကာင္းနဲႛ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရး ဦးတည္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္႓ပီး မိမိႎိုင္ငံက ဥပေဒေတၾနဲႛ မိမိဴပည္သူေတၾကို ေလးစားသမႁ ရႀိပၝေဳကာင္း ဴပသရမဲ့ အေရး႒ကီးတဲ့ အခၾင့္အလမ္းတရပ္ ဴဖစ္ပၝေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ မစၤတာ အိုဘားမားက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ မဵိႂးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ ဴပင္းထန္သူ၊ စၾန္ႛလၿတ္ အနစ္နာခံသူ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းကဵ႓ပီး သာယာ၀ေဴပာတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႟ႁဴမင္လိုသူ ဴဖစ္တာကို သူႛလုပ္ရပ္ေတၾက ကိုယ္စားဴပႂ ေဖာ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း မစၤတာ အိုဘားမားက သံုးသပ္ပၝတယ္။

ဒီအခဵိန္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ  စၾဲဆိုထားတဲ့ စၾဲခဵက္ေတၾအားလံုး ပယ္ဖဵက္႓ပီး သူနဲႛ သူႛလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဴပန္လၿတ္ေပးရမဲ့ အခဵိန္သာမယ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီလို ဴပႂမူဴခင္းအားဴဖင့္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုနဲႛ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအားလံုးက ဴမန္မာစစ္အစိုးရေပၞ ထားရႀိတဲ့ အဴမင္ေတၾ ဴပန္လည္ေကာင္းမၾန္လာမဲ့ အေရးပၝတဲ့ ေဴခလႀမ္းတရပ္ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ ပိုမိုေကာင္းမၾန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ေရႀး႟ႁရာေရာက္တဲ့ ထူးဴခားတဲ့ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ ဴဖစ္လိမ့္မဲ့ အေဳကာင္း မစၤတာ အိုဘားမားက ေဳကညာခဵက္မႀာ နိဂံုးခဵႂပ္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔