ကခဵင္ဴပည္ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးပၝတီကို ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀတ္ပံုတင္ခၾင့္မေပး

ကခဵင္ဴပည္ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးပၝတီ (KSPP) ပၝတီဟာ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚ KIA အဖၾဲႚနဲႛ ဆက္စပ္မႁ ရႀိေနတာေဳကာင့္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ မႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ မေပးႎုိင္ေဳကာင္း စက္မႁ (၁) ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ကခဵင္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး ေကာင္စီနဲႛ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ေတၾႚဆံုစဥ္ တနလႆာေနႛက ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ကခဵင္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး ေကာင္စီဝင္ေတၾက ေဴပာဆိုပၝတယ္။
2010-07-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
Map: RFA

KSPP ပၝတီကို ဦးေဆာင္သူေတၾဟာ KIO အဖၾဲႚရဲ့ ဒုတိယ ဥကၠႉ (၂) အဴဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ ေဒၝက္တာ လာဂဵာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ KSPP ပၝတီအေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလကတည္းက ပၝတီမႀတ္ပုံတင္ဖိုႛ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေကာ္မရႀင္ကို တင္ဴပထားေပမဲ့ ခုခဵိန္အထိ မႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ မရရႀိေသးဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ တနလႆာေနႛက ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ စက္မႁ (၁) ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းနဲႛ လ႖ပ္စစ္ဌာနဝန္႒ကီး ဦးသိန္းေဇာ္တိုႛ ကခဵင္ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီနဲႛ ေတၾႚဆံုစဥ္မႀာ ဦးေအာင္ေသာင္းက KSPP ပၝတီဟာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒ တခဵိႂႚနဲႛ ႓ငိစၾန္းမႁ ရႀိေနတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA ကခဵင္ဘာသာတာဝန္ခံ ကိုေနာ္ဒင္းက ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ဒီ ေအာင္ေသာင္းနဲႛ ေနာ္၊ ဒီ သိန္းေဇာ္ေပၝ့။ သူတိုႛ ေဴပာတာကေတာ့ ဒီ KIO က နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ဖၾဲႚကို လက္မခံေသးဘူး၊ ဒီ ပၝတီေတၾက KIO နဲႛ ဆက္စပ္ေနေသးတဲ့ ပၝတီေတၾ ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကို သူတိုႛအေနနဲႛ ဴမင္ထားတယ္။ အဲဒီ အခဵက္ကလည္း အဲ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၄ မႀာ KIO ရဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၁၆ ႎႀစ္ဴပည့္ အခမ္းအနား ပၾဲေတာ္႒ကီးမႀာ ဒီ ကခဵင္ဴပည္နယ္တခုလံုးမႀာ ရႀိတဲ့ လူေတၾကို ဖိတ္႓ပီးမႀ အဲဒီမႀာ ပၾဲေတာ္႒ကီး လုပ္တဲ့အခဵိန္မႀာ အဲ KIO ရဲ့ ဒု ဥကၠႉ အဆင့္ (၁) ဒု ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေဇာ္ဆိုင္းကေန သူေဴပာတာက ကခဵင္ဴပည္နယ္ရဲ့ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေဳကာင္းအတၾက္ ဒီ ပၝတီကို ထူေထာင္ရတာ ဴဖစ္တယ္၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေရာက္လာတဲ့အခဵိန္မႀာလည္းပဲ ဒီပၝတီကို ေထာက္ခံ မဲေပးဳကပၝဆို႓ပီးမႀ တရားဝင္ ေဴပာလိုက္တဲ့အခဵက္ကိုလည္း ဒီ နအဖအေနနဲႛ ေတာ္ေတာ္ေလး မႀတ္ထားပံု ရတယ္။”

ကိုေနာ္ဒင္းေဴပာဴပတာပၝ။ ခုလို ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး KIO အဖၾဲႚကို ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝ မႀာ အဖဲၾႚက ဒုတိယဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေဇာ္ဆိုင္းက သူတိုႛ အေနနဲႛ ဘာမႀ မသိရေသးဘူးလိုႛ ခုလို ေဴပာပၝတယ္၊

“ဳသ က႗န္ေတာ္တိုႛက ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ဘာမႀ မသိရဘူးဗဵ။ အခု သူတိုႛကလည္းပဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနတယ္၊ မဆံုးဴဖတ္ရေသးဘူး၊ အဲဒီေလာက္ပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ သိရတယ္ဗဵ။ အခု ေဒၝက္တာ တူးဂဵာတိုႛက ေနဴပည္ေတာ္ကို ဴပန္သၾားလိုက္ဳက႓ပီဗဵ။ အဲေလာက္ပဲ သိရတယ္။ သူတိုႛက ဘယ္လို ဴပန္အေဴခအေနရႀိမလဲ၊ မဆိုႎိုင္ေသးဘူးဗဵ။”

ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေဇာ္ဆိုင္း ေဴပာသၾားတာပၝ။ ေဒၝက္တာတူးဂဵာအေနနဲႛ ပၝတီမႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ ရရႀိေရးအတၾက္ ေနဴပည္ေတာ္ကို သၾားေရာက္႓ပီး ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေကာ္မရႀင္နဲႛ ေတၾႚဆံုေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ကခဵင္ ယဥ္ေကဵးမႁလုပ္ငန္းမဵားကို ေဆာင္႟ၾက္ေနသူ စီးပၾားေရးသမားတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးခက္ထိန္နမ္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဖိအားေပး႓ပီး ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ပၝတီအဴဖစ္ မႀတ္ပံုတင္ေစရာမႀာ ၃ ရက္အတၾင္း ပၝတီမႀတ္ပံုတင္ ကဵလာတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚခံေတၾကလည္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကခဵင္ပၝတီေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔