ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေဳကာင့္ ဳကက္ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္ သုတ္သင္ပစ္လိုက္ရဴခင္း

2007-03-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poultry_farm_200px.jpg
ေမၾးဴမႃေရးဴခံႎႀင့္ ဳကက္စာဆိုင္မဵားက ဳကက္စာအိတ္ခၾံႎႀင့္ ဳကက္ဥဗန္းမဵားကို အဴပန္အလႀန္ လဲလႀယ္ သံုးစၾဲရာမႀ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကူးစက္ဴပန္ႛပၾားႎိုင္သည္ဟု FAO အဳကံေပး အရာရႀိက ေဴပာဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားမႁေဳကာင့္ ဳကက္ေမၾးဴမႃေရးဴခံ ရႀစ္ခုက စုစုေပၝင္း ဳကက္ေကာင္ေရ ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္ကို သုတ္သင္ရႀင္းလင္း ပစ္လိုက္ရပၝတယ္။ အခုတ႒ကိမ္ သုတ္သင္လိုက္ရတဲ့ အေကာင္ေရ မဵားဴပားတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနဲႛ စိုက္ပဵိႂးေရးအဖၾဲႚ (FAO)က ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေဴမာက္ပိုင္း မိုင္ ၃၀ အကၾာ ေမႀာ္ဘီ ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဳကက္ဴခံတဴခံမႀာ စတင္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့အတၾက္ အနီးနား ပတ္ဝန္းကဵင္က ဳကက္ဴခံ ရႀစ္ဴခံက ဳကက္ေကာင္ေရေပၝင္း ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္ကို သုတ္သင္ခဲ့ရပၝတယ္။ အခုဴဖစ္ပၾားတဲ့ ေနရာဟာ ေမႀာ္ဘီ႓မိႂႛနယ္ စိုက္ပဵိႂးေမၾးဴမႃေရးဇံု (၁) မႀာရႀိတဲ့ ဳကက္႓ခံမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကက္ေကာင္ေရ ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္အနက္ အေကာင္ ၁,၆၀၀ ေသဆံုးသၾားတဲ့အတၾက္ ကဵန္ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္ ကို သုတ္သင္ပစ္လိုက္ပၝတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ ေမၾးဴမႃေရးဇံု ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီတ႒ကိမ္ ဖဵက္ဆီးသုတ္သင္ရတဲ့ အေကာင္အေရအတၾက္က မဵားဴပားတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနဲႛ စိုက္ပဵိႂးေရး အဖၾဲႚ (FAO) အဳကံေပးအရာရႀိ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ဳကင္က RFA ကို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အခု ဴဖစ္ပၾားရာေနရာဟာ လူေနအိမ္ေဴခနဲႛ အလႀမ္းေဝးတဲ့ ေနရာဴဖစ္ပၝတယ္။ လတ္တေလာ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမၾးဴမႃေရးဴခံေတၾနဲႛ ဳကက္စာဆိုင္ေတၾက ဳကက္ဥဗန္း၊ ဳကက္စာအိတ္ေတၾ အဴပန္အလႀန္ လဲလႀယ္ သံုးစၾဲရာက ကူးစက္ ဴပန္ႛပၾားတယ္လိုႛ ယူဆရေဳကာင္း ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ဳကင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

လတ္တေလာ UNICEF ေခၞ ကုလသမဂၢ ကေလးမဵား ရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ က ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝကာကၾယ္ေရးအတၾက္ အသံုးအဆာင္ပစၤည္းေတၾ ေထာက္ပံ့ထားပၝတယ္။ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မသကႆာဖၾယ္ အေဴခအေနေတၾႚရရင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတၾကိုလဲ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ဳကင္က ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကဵန္းမာေရးဌာနအေနနဲႛ ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားတဲ့ ဳကက္ဴခံေတၾနဲႛ အနီးတဝိုက္မႀာ ေနထိုင္သူေတၾ၊ အထူးသဴဖင့္ ဳကက္ေတၾကို ကိုင္တၾယ္ရသူေတၾမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးနဲႛ တူတဲ့ ေရာဂၝလကၡဏာ ရႀိမရႀိ ေစာင့္ဳကည့္ေန႓ပီး၊ ေရာဂၝဴဖစ္တယ္လိုႛ သံသယရႀိတာနဲႛ သက္ဆိုင္ရာကို ခဵက္ခဵင္း သတင္းပိုႛဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ဳကင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

အခုဴဖစ္ပၾားတာဟာ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚနဲႛ သိပ္မေဝးတဲ့အတၾက္ အခဵိန္တိုတိုအတၾင္း ကိုင္တၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ခဲ့တာလိုႛလဲ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ဳကင္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ တဴခား ဴပည္နယ္နဲႛ တိုင္းေတၾမႀ လဲ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ကာကၾယ္ေရးအတၾက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾ၊ သက္ဆုိင္ရာအဖၾဲႚအစည္းေတၾဳကား အဴမန္ဆံုး သတင္းပိုႛ ႎုိင္တဲ့ စနစ္ကို ထားရႀိထားတယ္လိုႛလဲ သူက ေဴပာပၝတယ္။

မတ္လ ၂၁ရက္ေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝဆိုင္ရာ သတိေပးေဳကညာခဵက္ကို ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားေပမဲ့ ရန္ကုန္ တိေမၾးကုဦးစီးဌာနမႀ ဓာတ္ခၾဲခန္းကို RFA က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ ဒီအေဳကာင္းကို မိမိတိုႛ မသိရႀိေဳကာင္း ဴပန္ေဴဖခဲ့ပၝတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း တိေမၾးကုဦးစီးဌာနမႀႃးႀ ဗိုလ္မႀႃး စိုးဝင္းရဲ့ ႟ံုးခန္းကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္ခဲ့ရာမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝအေဳကာင္း သူတိုႛအေနနဲႛ ဘာမႀမသိပၝဘူးလိုႛ ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔