ဆႎၬမဲေပးရာမႀာ ဴပည္သူမဵား လံုဴခံႂေရးအထူးစိုးရိမ္ေန

ေမလ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပေတာ့မဲ့ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမတိုင္ခင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚအႎႀံႛမႀာ လက္နက္ကိုင္ လံုဴခံႂေရးေတၾ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထားတဲ့အဴပင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဖိုႛ လႁံႛေဆာ္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္ဖမ္းဆီးတာ ေတၾရႀိေနတဲ့အတၾက္ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ဆႎၬမဲေပးဖိုႛအေရးမႀာ လံုဴခံႂမႁရႀိမရႀိ အထူးစုိးရိမ္ေနရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-04-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ကင္းလႀည့္ေနေသာ လံုထိန္းတပ္ဖၾဲႚတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ကင္းလႀည့္ေနေသာ လံုထိန္းတပ္ဖၾဲႚတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမတိုင္ခင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဖိုႛ လႁံႛေဆာ္တာ၊ ပိုစတာကပ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ကာကၾယ္ ဖိႎႀိပ္ႎိုင္ဖိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ လက္နက္ကိုင္ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾကို အထူး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထားတဲ့ အတၾက္ ႓မိႂႚေနဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းနဲႛ ႓မိႂႚနယ္ေတၾဖက္မႀာဆို ယူနီေဖာင္းဝတ္ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾက လက္နက္ေတၾကိုင္ သၾားလာေနဳကတဲ့အတၾက္ ႓မိႂႚခံဴပည္သူေတၾအတၾက္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ႛေနရတယ္လိုႛ အ႓ငိမ္းစား စစ္ဖက္အရာရႀိတဦးက RFAကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

က႗န္ေတာ္ တပ္မေတာ္ထဲမႀာ ေနတုန္းကေတာ့ က႗န္ေတာ္ မယံုခဲ့တဲ့ဟာေတၾ ယံုရတယ္ဆိုတာ ေဴပာဴပတာ။

အ႓ငိမ္းစား စစ္ဖက္အရာရႀိတဦး။        “အခုလိုပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛနားေလးမႀာ ဆိုလိုႛရႀိရင္ ရဲအဖၾဲႚေတၾက လက္နက္ေတၾ ကိုယ္စီနဲႛ သူတိုႛကားကို သူတိုႛ လမ္းေပၞမႀာရပ္႓ပီးေတာ့ လံုဴခံႂေရး ယူေနဳကတာ၊ လူတကာကို ေသနတ္နဲႛ ဟုိခဵိန္ဒီခဵိန္။ က႗န္ေတာ္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းတယ္ဗဵ။ ဒၝမဵိႂးက မဴဖစ္သင့္ေတာ့ဘူးေလ၊ ႓မိႂႚဴပမႀာဗဵ။ ႓မိႂႚဴပဆိုတာ ဴပည္သူလူထုေတၾပဲေနတာ၊ ရန္သူမရႀိဘူး။”

“အခုဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေနက ေသနတ္ေတၾနဲႛ ခုန္ဆင္းလာ၊ ေသနတ္ေတၾနဲႛ ဟိုေတၾႚခဵိန္၊ ဒီေတၾႚခဵိန္နဲႛ၊ တကယ့္ေတာတၾင္းမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာက္ကဵားစစ္ဆင္ေရး ဆင္ႎၿဲေနတဲ့အတုိင္း ဴဖစ္ေနတယ္၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းမႀာေနာ၊ အခုရက္ပိုင္း ဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေန၊ စိတ္မေကာင္းဘူး၊ က႗န္ေတာ္ တပ္မေတာ္ထဲမႀာ ေနတုန္းကေတာ့ က႗န္ေတာ္ မယံုခဲ့တဲ့ဟာေတၾ ယံုရတယ္ဆိုတာ ေဴပာဴပတာ။ တကယ့္လက္ေတၾႚမႀာ အဲဒီလိုေတၾ ဴဖစ္ပဵက္ေနတယ္ေပၝ့ဗဵာ။ ေအာက္ေဴခမႀာက ဥပေဒမဲ့တဲ့ ပံုစံမဵိႂး ဴဖစ္ပဵက္ေနတယ္ေပၝ့ဗဵာ။ ဒၝလက္ေတၾႚဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾပၝ။”

ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ အခုလို လံုဴခံႂေရး တင္းကဵပ္တာေတၾအဴပင္ နယ္႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲေပးရင္ အေရးယူခံရမဲ့ပံု၊ ေစာင့္ဳကည့္ေနမဲ့သေဘာေတၾ ေဴပာဆိုတာေတၾရႀိေနတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ ဆႎၬမဲေပးတဲ့ အခၝ ဆႎၬမဲလက္မႀတ္ေပၞမႀာ နာမည္တိုႛ မႀတ္ပံုတင္တိုႛ ထည့္ရမယ္ဆုိတာမဵိႂး ေကာလဟလ သတင္းေတၾဴဖစ္ေနတဲ့ အတၾက္ ေမလ ၁၀ ရက္ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ လံုဴခံႂ စိတ္ခဵရမႁ၊ တရားမ႖တမႁေတၾ မရႀိႎိုင္ေတာ့တဲ့ အတၾက္ ဆႎၬမဲေပးဖိုႛ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနရတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

မဲေပးဖိုႛ ရက္သတၨပတ္ ႎႀစ္ပတ္ပဲလိုေတာ့အထိ ဆႎၬမဲဴပားမႀာ ထည့္ရမဲ့ မဲဆႎၬရႀင္ရဲ့ ကိုယ္ေရးအခဵက္အလက္ ကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပည္သူအဳကား ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မရႀိတဲ့အေပၞမႀာလည္း အာဏာပို္င္ေတၾအေပၞ မယံုဳကည္မႁေတၾ မဵားလာေစတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲ ေပးဖိုႛ ဦးေဆာင္ႎႁိးေဆာ္ေနတဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ NLD ကေတာ့ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဖိုႛ လႁံႛေဆာ္သူေတၾကို ဥပေဒတပ္႓ပီး အေရးယူတာမဵိႂး၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာမဵိႂးေတၾဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တတဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္တာပဲဴဖစ္တယ္လိုႛ အထူး ဴပန္ဳကားေရးအဖၾဲႚဝင္ ဦးသိန္းႌၾန္ႛက ေဴပာဴပပၝတယ္။ 

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဆႎၬယူပၾဲကဵင္းပဖိုႛ ႎႀစ္ပတ္သာ လိုေတာ့ေပမဲ့ ဴပည္သူေတၾအဳကား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လံုဴခံႂစိတ္ခဵရမႁ ရႀိမရႀိ၊ ဆႎၬမဲဴပားမႀာ နာမည္နဲႛ ကိုယ္ေရးအခဵက္လက္ ဴဖည့္ရမယ္လိုႛ ေဴပာဆို စိုးရိမ္ေနဳကတဲ့အခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အထူးဴပန္ဳကားအဖၾဲႚဝင္ ဦးသိန္းႌၾန္ႛကို RFAက ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဦးသိန္းႌၾန္ႛႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔