ေထာင္တၾင္း အခၾင့္အေရးေတာင္းလိုႛ ရာဇဝတ္အကဵဥ္းသားရဲႛ အရိုက္ႎႀက္ခံရ

မေကၾးတိုင္း ေအာင္လံနဲႛ နတ္ေမာက္႓မိႂႛက လယ္ယာေဴမေတၾ သိမ္းဆည္းခံရမႁကို ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ILO အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ ရံုးခၾဲကို ဦးေဆာင္ တိုင္ဳကားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္နဲႛ သရက္ေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ေအာင္လံ႓မိႂႛက ကိုေဇာ္ေဌးနဲႛ ဦးေကာဝိဒဟာ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၈ ရက္ေနႛက ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ ကဵခံေနရတဲ့ ရာဇဝတ္အကဵဥ္းသားေတၾရဲႛ ရိုက္ႎႀက္ခံခဲ့ဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာမည္ဆုိးႎႀင့္ ေကဵာ္ဳကားေသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္၏ အုတ္ရိုးအဴပင္ဘက္တၾင္ အေစာင့္တဦး လႀည့္ပတ္ေစာင့္ဳကည့္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (PHOTO: AFP)
နာမည္ဆုိးႎႀင့္ ေကဵာ္ဳကားေသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္၏ အုတ္ရိုးအဴပင္ဘက္တၾင္ အေစာင့္တဦး လႀည့္ပတ္ေစာင့္ဳကည့္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (PHOTO: AFP)
AFP

အခုလို အရိုက္ခံရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မဳကာေသးခင္ကမႀ သရက္အကဵဥ္းေထာင္ကေန ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ လာတဲ့ ဦးသန္းစိုးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသန္းစိုး။    ။“ရာဇဝတ္ အကဵဥ္းသား ကိုေအာင္ဝင္းေပ့ၝ၊ ႎႀစ္ရႀည္အကဵဥ္းသားကေန႓ပီး ရိုက္ႎႀက္ဴခင္း ခံရပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားထားတဲ့ ၄ တုိက္မႀာ ကိုေဇာ္ေဌးနဲႛ တတုိက္ထဲထားတဲ့အတၾက္ ကုိေဇာ္ေဌးဟာ နဖူးကၾဲသၾားေအာင္ ရိုက္ခံလုိက္ရပၝတယ္။ ေနာက္ ကိုေဇာ္ေဌးနဲႛ တခန္းထဲ အတူေန ဦးေကာဝိဒလည္း ဘယ္မဵက္ခံုးကၾဲသၾားပၝတယ္။ သူလည္း ေတာ္ေတာ္ နက္သၾားတယ္။ မဵက္လံုးက ဴပန္ေကာင္းဖုိႛေတာင္ လၾယ္ပၝ့မလားဘဲဲ။ ကဵေနာ္တုိႛလည္း ထၾက္ခၝနီးမႀ အဲဒီလုိ  သိခဲ့ရပၝတယ္”

ကိုေဇာ္ေဌးတိုႛက ေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းသားအခၾင့္အေရးေတၾ ရရႀိဖိုႛအတၾက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာကေန ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အညႀိႂးအေတး ထားခံရ႓ပီး ရိုက္ႎႀက္ခံခဲ့ဳကရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။
   
ဦးသန္းစိုး။    ။“သူတိုႛက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ တစုတေဝးတည္း တတိုက္တည္း ထားဖုိႛ၊ ရာဇဝတ္ အကဵဥ္းသားေတၾနဲႛ အတူတူ ေပၝင္း မထားဖုိႛ ေတာင္းဆုိဳကပၝတယ္။ ေနာက္ တတုိက္နဲႛတတုိက္ တေယာက္နဲႛတေယာက္တရားဝင္ ေတၾႛခၾင့္ေပးဖုိႛ။ ဒၝကို အာဏာပိုင္ေတၾက အ႓ငၟိႂးအေတး ထားတယ္။ ေနာက္ ရာဇဝတ္အကဵဥ္းသားေတၾကို လက္ကိုင္တုတ္သဖၾယ္ အသံုးခဵတယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမင္ပၝတယ္”

ဦးသန္းစိုးတိုႛ သရက္ အကဵဥ္းေထာင္ကေန ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာခဵိန္မႀာေတာ့ ကိုေဇာ္ေဌးနဲႛ ဦးေကာဝိဒ တိုႛဟာ နဖူးကၾဲ၊ မဵက္ခံုးကၾဲ ဴဖစ္ခဲ့ရတာေဳကာင့္ ဦးေခၝင္းမႀာ ပတ္တီး စည္းထားရ႓ပီး ေဆးကုသမႁ ခံယူေနရေဳကာင္း၊ သူတိုႛကို တိုက္နံပၝတ္တစ္ကို ေဴပာင္းေရၿႛလိုက္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဦးသန္းစိုးက ဆက္လက္႓ပိီး

ဦးသန္းစိုး။    ။“အဲဒီလုိ ဴဖစ္တဲဲ့ ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေရႀႛေန ကိုဖိုးဴဖႃက ေထာင္ပိုင္႒ကီးကို၊ ကဵေနာ္တုိႛ ILO အကဵဥ္းသားေတၾ ေရာေပ့ၝ၊ ကဵေနာ္တုိႛကလည္း ေထာင္က မလၾတ္ေသးေတာ့ ႎိုင္ငံံေရးအကဵဥ္းသားေတၾေရာ၊ ကဵေနာ္တုိႛအားလံုး လက္မႀတ္ထုိး႓ပီးေတာ့ ေထာင္ပိုင္႒ကီးကို ကဵေနာ္တုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအကဵဥ္းသားဟာ ေထာင္ထဲမႀာလည္း ႎႀစ္ေယာက္ ရုိက္သတ္႓ပီး႓ပီဴဖစ္တယ္၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဒီလုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားတာဟာ ဘယ္လုိမႀ အေဴခအေန မေကာင္းပၝဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္မုိႛ တုိက္ေဴပာင္းေပးပၝ၊ အေရးယူေပးပ၊ ေထာင္ေဴပာင္းေပးပၝ ဆုိတဲ့ အဆင့္အထိေအာင္ ေထာင္ပိုင္႒ကီးကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္”

အဲဒီလို တိုင္ဳကားခဲ့ေပမယ့္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၉ ရက္ေနႛ၊ ဦးသန္းစိုးတိုႛ ေထာင္က လၾတ္ေဴမာက္လာခဵိန္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရၾက္ေပးတာ မရႀိေသးဘဲ အဲဒီ အကဵဥ္းသားကို တိုက္နံပၝတ္ ၄ မႀာပဲ ဆက္လက္ထားရႀိ တယ္လိုႛ သရက္အကဵဥ္းေထာင္က ဴပန္္လၾတ္လာတဲ့ ဦးသန္းစိုးက ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔