ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပၾဲမဵား အႎႀံႛအဴပားကဵင္းပ

ဴမန္မာဴပည္တဝန္းမႀာ ရႀိတဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္ကို ခဵစ္ခင္ေလးစားဳကတဲ့ ဴပည္သူေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္ အမႁကို ဳကားနာ စစ္ေဆးတဲ့ေနႛတိုင္း ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾ လုပ္ခဲ့ဳကတဲ့အတိုင္း ဇူလိုင္ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛ ဘုရားေကဵာင္းကန္ေတၾမႀာ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2009-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၄ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛအတၾက္ ေ႟ၿတိဂံုေစတီေပၞတၾင္ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ အဖၾဲႚဝင္မဵား ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၄ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛအတၾက္ ေ႟ၿတိဂံုေစတီေပၞတၾင္ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ အဖၾဲႚဝင္မဵား ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကေနႛမနက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖၾဲႚက ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္း ပဌာန္း႟ၾတ္ဆိုတာေတၾ လုပ္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီလို ဘုရားရဲ့ အဂႆၝေထၝင့္မႀာ ပဌာန္း႟ၾတ္ဆိုဳကခဵိန္ အာဏာပိုင္ေတၾက ဘုရားေပၞမႀာ လံု႓ခံႂေရး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထားခဲ့သလို ဘုရားဝတ္ဴပႂ႓ပီး အဴပန္လမ္းမႀာ တားဆီးစစ္ေဆးတာေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေနာ္အုန္းလႀ        ။ “ဒီေနႛက ကဵမတိုႛ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာ ေမတၨာသုတ္ ႟ၾတ္တယ္၊ ေမာဟသုတ္ ႟ၾတ္တယ္၊ ႓ပီးေတာ့ ပဌာန္းလည္း ႟ၾတ္တယ္၊ ဴပန္လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ ရဲေတၾစစ္တာ၊ ရဲေတၾက ကားေပၞ တက္လာေသးတယ္၊ ဟိုဳကည့္ဒီဳကည့္နဲႛ ဟိုရႀာဒီရႀာနဲႛ အဳကာ႒ကီး ကားကို ေခၞထားတာေပၝ့ေနာ္၊ ကဵမတိုႛ ၉ နာရီေကဵာ္ေကဵာ္က ကားစီးတာကို ၁၁ နာရီေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္မႀ အင္းစိန္ေရာက္တယ္၊ တဴခားကားေတာ့ မစစ္ဘူး ကဵမတိုႛ စီးတဲ့ ကားတကားပဲ သူတိုႛစစ္တာ။

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႟ိုင္ တၾံေတး႓မိႂႚနယ္ အဲန္အလ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ေတၾကလည္း ႓မိႂႚနယ္တၾင္းက ဘုရားေတၾမႀာ ဆုေတာင္းပဌာန္း႟ၾတ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾ အိမ္ေတၾကို သေဴပပန္းေတၾ လိုက္႓ပီး ေဝငႀ လႀႃဒၝန္းခဲ့ဳကတဲ့အေဳကာင္း ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္႓ပီးလုပ္ခဲ့့တဲ့ ကိုေဇာ္မင္းထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေဇာ္မင္းထၾန္း        ။ “ကဵေနာ္တိုႛ တၾံေတး႓မိႂႚနယ္ ေပၝင္းေတာ္ခဵႂပ္ ဘုရားမႀာလည္း မနက္ကဆိုရင္ သေဴပပန္းေတၾ ဖေယာင္တိုင္ေတၾ၊ အေမၾးတိုင္ေတၾ၊ ကဵေနာ္တိုႛ သၾားလႀႃ႓ပီးေတာ့ ဆုေတာင္းတယ္၊ ပဌာန္း႟ၾတ္တယ္၊ ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္တယ္၊ ေမတၨာပိုႛတယ္၊ တၾံေတး႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ဖက္ထရာ ဘုရား႒ကီးမႀာလည္း ဒီ႟ံုးခဵိန္းရက္မႀာပဲ သၾား႓ပီးေတာ့ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းဳကတယ္၊ ဒီသမိုင္းဝင္ ေစတီေတာ္ဴမတ္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ ေ႟ၿဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ဴမတ္႒ကီးမႀာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛဴဖစ္တဲ့ အဂႆၝေဒၝင့္မႀာ သေဴပပန္းေတၾ လႀႃဒၝန္းတယ္၊ ဆီမီးေတၾ လႀႃဒၝန္းတယ္၊ အေမၾးတိုင္ေတၾ လႀႃဒၝန္း႓ပီးေတာ့ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းဳကတယ္။

ပဲခူး႓မိႂႚက အဖၾဲႚခဵႂပ္ အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ လူငယ္အဖၾဲႚဝင္ေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ပဲခူး႓မိႂႚက နာမည္႒ကီး ဘုရားႎႀစ္ဆူမႀာ ပဌာန္း႟ၾတ္ဆို ဆုေတာင္းမႁေတၾ လုပ္ခဲ့ဳကသလိုပဲ အာဏာပိုင္ေတၾက ေစာင့္ဳကည့္ ဓာတ္ပံု ႟ိုက္ယူတာေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ေဒၞခင္ႌၾန္ႛမူက အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞခင္ႌၾန္ႛမူ ။ “ေ႟ၿေမာ္ေဓာမႀာ မနက္ ၉ နာရီမႀာ အဂႆၝေဒၝင့္မႀာ ကဵမတိုႛ ပန္း ေရခဵမ္း ဆီးမီးမဵား ကပ္လႀႃ႓ပီးေတာ့ ပဌာန္း ၉ ေခၝက္ ႟ၾတ္ဆိုပူေဇာ္ဳကတယ္၊ အဲ့ဒၝ႓ပီးေတာ့ အဲဒီလူအုပ္နဲႛပဲ ပဲခူးအထၾက္ေလ ကဵိႂက္ေကာ္ ေလးမဵက္ႎႀာ ဘုရားမႀာ သၾားေရာက္႓ပီးေတာ့ ပန္း ေရခဵမ္း ဆီမီးမဵား ကပ္လႀႃ႓ပီး ပဌာန္း႟ၾတ္ဆိုဳကပၝတယ္။

ပဲခူးတိုင္း ဇီးကုန္း႓မိႂႚနယ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚဝင္ေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ဒီကေနႛ မၾန္းလၾဲပိုင္္းမႀာ ဴမသိန္းတန္ ဘုရားမႀာ သၾား႓ပီး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းခဲ့တယ္လိုႛ ဥကၠႉ ေဒၞခင္ဝုိင္းက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝုိင္း     ။ “ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေမၾးေနႛဴဖစ္တဲ့ အဂႆၝေထာင့္မႀာ ဒီငၝးပၝးသီလ ခံတယ္၊ ဆီမီးေရခဵမ္းပန္း ကပ္တယ္၊ အေမၾးတိုင္က ၁၁ တိုင္၊ ဆီမီးတိုင္က ၁၁ တိုင္ ထၾန္းတယ္၊ ထၾန္း႓ပီးေတာ့ ၁၁ မီး ႓ငိမ္းေအာင္ေပၝ့ေနာ္၊ ဒီ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိုလည္း အဴမန္ဆံုး လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ ဆို႓ပီးေတာ့ ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္တယ္၊ ၂၄ ပစၤည္း ပဌာန္း႟ၾတ္တယ္၊ ေမာရသုတ္႟ၾတ္တယ္၊ ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္တယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့လည္းပဲ အန္တီတိုႛက ေနာက္ဆံုးဆုေတာင္းတယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုး အဴမန္ဆံုး လၾတ္ေဴမာက္ပၝေစ ဆို႓ပီး အန္တီတိုႛ သံုး႒ကိမ္ သံုးခၝ ဆုေတာင္းေပးတယ္။

ဒီကေနႛ မႎၩေလး႓မိႂႚေပၞ ရပ္ကၾက္ေတၾမႀာ လံုထိန္းရဲေတၾ အဴပည့္နဲႛ ဒိုင္နာကား ႎႀစ္စီး ဆိုင္ကယ္ ၁၀ စီးေလာက္ အဴမဲတမ္းလႀည့္ေနသလို မဟာဴမတ္မုနိဘုရားမႀာ အရပ္ဝတ္နဲႛေကာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ ရဲေတၾပၝ ေစာင့္ဳကပ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီေလာက္ တင္းကဵပ္ေနတဲ့႒ကားကပဲ အန္အယ္လ္ဒီ လူငယ္ ၃၀ေလာက္ဟာ ၁၀ေယာက္ ဘုရားဝတ္ဴပႂေနခဵိန္ ကဵန္သူေတၾက ဝိုင္းဝန္း ေစာင့္ေရႀာက္ေပးတဲ့ပံုစံနဲႛ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္ ေသာဳကာေနႛတံုးက ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္႓ပီး အိမ္အဴပန္မႀာ အမည္မသိ လူတေယာက္က ထိုးႎႀက္တာကို ခံခဲ့ရေပမဲ့လည္း ဒီကေနႛ ဆုေတာင္းပၾဲကို ဆက္႓ပီး ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ စည္းအဖၾဲႚဝင္ ဦးတိုး႒ကီးက ခုလိုေဴပာပၝတယ္၊

ဦးတိုး႒ကီး။       ။ “ဒီေနႛေတာ့ မဴဖစ္ေတာ့ဘူးေလ၊ အတၾင္းထဲလံုဴခံႂေရးေတၾေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အဴပည့္အဝ ခဵထားတယ္၊ ရဲေရာ၊ စရဖေတၾေရာ အကုန္လံုး၊ ႒ကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚေတၾလည္း အကုန္လံုး ခဵထားပၝတယ္။ အကုန္လံုးက ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္တုန္းက ရဲမပၝဘူး ဒီေနႛေတာ့ ရဲခဵထားတယ္ အကုန္လံုးပတ္ပတ္လည္ကို။ ကဵေနာ္တိုႛ ဝင္သၾားတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ဘာမႀေတာ့ မဴဖစ္ပၝဘူး၊ သူတိုႛလုပ္စရာရႀိတာ ဓာတ္ပံုေတၾ႟ိုက္တာေပၝ့ေလ။” 

ေမ႓မိႂႚက အန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ေတၾကလည္း မဟာအံထူးကံသာ ဘုရား႒ကီးမႀာ ပန္းဆီမီးေတၾ ဆက္ကပ္႓ပီး ပူးေပၝင္းပၝဝင္ ဆုေတာင္းခဲ့႒ကတယ္လိုႛ ႓မိႂႚနယ္စည္းအဖၾဲႚဝင္တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဴမင္းဴခံမႀာေတာ့ ေတာင္သာနဲႛ ဴမင္းဴခံ အန္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဆႎၬေတာ္ဴပည့္ ဘုရားမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းခဲ့ပံုကို ေတာင္သာ လူငယ္အဖၾဲႚဝင္ ကို႒ကည္စိုး ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကို႒ကည္စိုး။     ။ “ကဵေနာ္တိုႛ ဒီဴမင္းဴခံ ဆႎၬေတာ္ဴပည့္ပဲ ေပၝင္းလုပ္တာေလ။ ဴမင္းဴခံ အန္အယ္လ္ဒီရယ္ ဴမင္းဴခံလူငယ္ေတၾရယ္၊ အကုန္လံုးေပၝင္းလုပ္ဳကတာေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛ၊ သူတိုႛဖက္က သတင္းမႀတ္တမ္းယူတဲ့ သေဘာမဵိႂးေလာက္ပဲ ရႀိပၝတယ္၊ ဘာမႀမေဴပာပၝဘူး၊ မတားဆီးပၝဘူး၊ သူတိုႛ စီရင္ခဵက္မခဵမခဵင္း ႟ံုးခဵိန္းတိုင္းမႀာ ကဵေနာ္တိုႛ ဒီကမ္ပိန္းလုပ္မႀာပဲ၊ ဒီေနႛဆို လူထုပၝ ပၝဝင္တယ္ဗဵ။”

မိုးကုတ္က အန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ေတၾကလည္း တန္ခိုး႒ကီးဘုရားတဆူမႀာ သၾား႓ပီး ဆုေတာင္းခဲ့႒ကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေညာင္ဦး႓မိႂႚက အန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾကေတာ့ ေ႟ၿစည္းခံုဘုရားကို သၾားခဲ့ရာမႀာ အရပ္ဝတ္လံုဴခံႂေရးေတၾ ထူထူထပ္ထပ္ ခဵထားတဲ့အတၾက္ လူစုခဲၾဲ႓ပီး ငႀက္ပစ္ေတာင္က ဘုရားတဆူမႀာ သၾား႓ပီးဆုေတာင္းပၾဲလုပ္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ပၝတီဝင္တဦးက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ပၝတီဝင္တဦး ။ ။ “ေ႟ၿစည္းခံုမႀာ တဝက္ထားခဲ့တယ္ ငႀက္ပစ္ေတာင္မႀာ ရႀင္ေဂၝတမ ဘုရားမႀာ တဝက္လုပ္ပၝတယ္ခင္ဗဵား။ ဆၾမ္း၊ ဖေယာင္းတုိင္၊ ေရခဵမ္း သေဴပေပၝ့ေနာ္။ အဲဒၝကို ကပ္လႀႃ႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ပၝေစလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ဆုေတာင္းပၝတယ္။”

မေကၾးတိုင္း ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚက အန္အယ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ ၉ ဦးကို ဆံုတိုက္၊ ႓မိႂႚမေဴမာက္နဲႛ သစ္တေပၾ ရပ္ကၾက္က ရယက ဥကၠႉေတၾက မနက္ ၇ နာရီကတည္းက ေခၞယူေဆၾးေႎၾးခဲ့႓ပီး ၁၁နာရီ ၁၅ မိနစ္မႀာမႀ ဴပန္လၿတ္လိုက္ပံုကို ႓မိႂႚနယ္စည္းအဖၾဲႚဝင္ ဦးသန္းေအာင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးသန္းေအာင္ ။         ။ “ေရနံေခဵာင္းက လႁပ္ရႀားမႁေတၾ စိပ္လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ စိုးရိမ္လာတယ္ဆိုတာ သူတိုႛေဴပာတယ္။ ေနာက္တခၝ မလိုလားအပ္တဲ့ေပၝ့ေနာ္၊ မလိုလားအပ္တယ္ဆိုတာ သူတိုႛဖက္ကပၝ၊ အဲလို ဴပႍနာေလးေတၾ၊ ဆႎၬဴပမႁေတၾ စီတန္းလႀည့္လည္မႀာတိုႛ၊ အဲဒၝမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္မႀာစိုးရိမ္ပၝတယ္တဲ့။ အဲလိုေဴပာတယ္၊ အဓိကကေတာ့ သူတိုႛက ယဥ္ယဥ္ေကဵးေကဵးပၝပဲ။ ေတာင္းပန္တဲ့ သေဘာမဵိႂးလိုႛ ယူဆရတယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲဆိုတာ ကဵေနာ္တိုႛ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ေပးႎိုင္တဲ့အလုပ္ပဲ၊ ဒီအလုပ္ကေလးကိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ဆက္လုပ္သၾားမႀာပၝ။”

အဲဒီလို ရယက ကေခၞယူေဆၾးေႎၾးတဲ့အတၾက္ ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚေပၞကအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဆုေတာင္းပၾဲ မလုပ္ဴဖစ္ခဲ့ေပမ့ဲ ေကဵး႟ၾာအန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ေတၾကေတာ့ ဥသႀဵစ္ကုန္း႟ၾာက ပုဂံေမႀဵာ္ဘုရားမႀာ ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္ခဲ့႒ကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မင္းဘူး႓မိႂႚက ရႀင္မင္းဘူးဘုရားမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲလုပ္ခဲ့႒ကပံုကိုေတာ့ ႓မိႂႚနယ္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဥကၠႉ ဦးေသာင္းစိုးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးေသာင္းစိုး ။  ။ “ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္တယ္။ ဆီမီး ပူေဇာ္တယ္။ ေနာက္တခၝ ဆီမီးပူေဇာ္ဖိုႛအတၾက္ကိုလည္း ေငၾသံုးေထာင္ လႀႃခဲ့တယ္။ သူတိုႛဖက္က လိုက္႓ပီး ဳကည့္တာ ဘာညာေတာ့ ရႀိတာေပၝ့ေနာ့္။ ဘာမႀ အထူးအေထၾေတာ့ မဴဖစ္ပၝဘူး။”

မိတၪိလာ႓မိႂႚက အဖၾဲႚခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ေတၾနႛဲ ဴပည္သူတခဵိႂႚ ႓မိႂႚအဝင္က ေ႟ၿဴမင္တင္ဘုရားမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းခဲ့႒ကပံုကို မိတၪိလာ အန္အယ္လ္ဒီ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးက RFAကို ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအး ။       ။ “၆ နာရီမႀာသၾားဳကတယ္။ ကဵမတိုႛ အဲဒီမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းတာကုိ ေသခဵာလုပ္တယ္၊ ေမတၨာသုတ္ စသည္ဴဖင့္ ႟ၾတ္ဖတ္တယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ၂၄ ပစၤည္း ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ေရာ၊ ပစၤ႟ုတ္ ေဒသနာေရာ၊ အကဵဥ္းေရာ၊ အကဵယ္ေရာ၊ ကဵမတိုႛ ႟ၾတ္ဖတ္ သရဇ႙ယ္ဳက႓ပီး၊ သေဴပပန္းမဵားလည္း ကပ္လႀႃဳက႓ပီး၊ ကဵမတိုႛ ၁၀ ေယာက္သၾားတယ္၊ ဘုရားရႀိခိုးတယ္ ေမတၨာပိုႛ အမ႖ေဝ႓ပီးေတာ့ အကဵဥ္းသားမဵားအားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရးကိုလည္း ဆုေတာင္းတယ္ေပၝ့၊ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ကဵမတိုႛ ဴပႂလုပ္ႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။”

သာစည္႓မိႂႚမႀာေတာ့ ကိုးေတာင္ဴပည့္ ရန္ေအာင္မာန္ေစတီမႀာ၊ ရမည္းသင္းမႀာလည္း ရန္ေအာင္ဴမင္ ဘုရားမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသလို ဝမ္းတၾင္း ၊ ေပဵာ္ဖၾယ္၊ မလိႁင္နဲႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း ႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔