ထိုင္း အာဏာသိမ္းဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီ၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

2006-09-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
general_sonthi_150px.jpg
ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တပ္ခ္စင္ကို ဴဖႂတ္ခဵ႓ပီး အာဏာသိမ္းလိုက္ေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီ။

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာမေနႛက အာဏာသိမ္းလုိက္တဲ့ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စၾန္သီ ဘၾန္ရာရတ္ကလင္ဟာ အသက္ ၅၉ ႎႀစ္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္႓ပီ သူႛကုိ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္အဴဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစၾန္သီဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံရဲ့ စစ္တပ္သမုိင္းမႀာ အဆင့္အဴမင့္ဆုံးရာထူးကုိရခဲ့တဲ့ မူစလင္ ဘာသာဝင္တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူႛကုိ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ တာဝန္စေပးတဲ့အခဵိန္တုန္းက ထုိင္းႎုိင္ငံေတာင္ပုိင္းက အဳကမ္းဖက္မႁဴပႍနာေတၾကုိေဴဖရႀင္းရာမႀာ အေထာက္အကူဴဖစ္လိပ္မယ့္လုိႛ ေမ႖ာ္လင္ခဵက္ေတၾရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစၾန္သီဟာ ေတာင္ပုိင္းေဒသခဲၾထၾက္ေရး အတၾက္ ဆန္ႛကဵင္တုိက္ခုိက္ေနတဲ့ မူစလင္အုပ္စုေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးညႀိႎိႁင္းမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္၊

ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစၾန္သီဟာထုိင္းႎိုင္ငံ ခဵႃလာခဵႂမ္ကေလာင္ ေတာ္ဝင္ စစ္တကၠသုိလ္ကေန ၁၉၆၉ ခုႎႀစ္က ေကဵာင္းဆင္းခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲၾတုန္းက အေမရိကန္ဘက္က ကူညီတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ဴပန္တဦးလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူဟာ စစ္တပ္အတၾင္း ေလးစားခံရတဲ့အရာရႀိတဦးလုိႛ လူသိမဵားပၝတယ္။ သူဟာ စစ္တပ္အတၾင္းမႀာလည္း၊ အထူးတပ္ဖဲၾႛေတၾကုိကုိင္တၾယ္ရတဲ့ အထူး စစ္ဆင္ေရးကၾပ္ကဲေရးဌာန အ႒ကီးအကဲလုိ တာဝန္ေတၾထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစၾန္သီဟာ ထုိင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တပ္ခ္ဆင္နဲႛ အဆင္မေဴပသူဴဖစ္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံေတာင္ပုိင္း လုံ႓ခႂံေရးဆုိင္ရာေပၞလစီနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တပ္ခ္စင္ရႀီ နာဝပ္နဲႛ လူသိရႀင္ဳကား သေဘာထားကဲၾလဲၾခဲ့သူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေနာက္ထူးဴခားတဲ့ အခဵက္တခုကေတာ့ ဒီ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စၾန္သီဟာဴမန္မာႎုိင္ငံကစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲလည္း ရင္းႎႀီးသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကေန ဴပန္သၾား႓ပီး ၄ ၊ ၅ ရက္အဳကာမႀာ အခုလုိ အာဏာသိမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေမာင္ေအးရဲ့ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရာ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန ၁၄ ရက္ေနႛအထိ ခဵစ္ဳကည္ေရးခရီး သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ စစ္တပ္ခဵင္း ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ လုပ္ဖိုႛကုိုလည္း သေဘာတူသၾားခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လထဲတုန္းကလည္း မစၤတာ တပ္ခ္စင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ လ႖ပ္တပဵက္ သၾားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ကလည္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စၾန္သီ လုိက္ပၝခဲ့႓ပီး ပဵဥ္းမနား ႓မိႂႛေတာ္အသစ္မႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿနဲႛလည္း ေတၾႛဆုံခဲ့ပၝတယ္။

အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စၾန္သီဟာ ထုိင္းဘုရင္ ဘူမီေဘာ အဒူရာဒက္နဲႛ နီးစပ္သူလုိႛ သတ္မႀတ္ေဴပာဆုိေနတာေတၾ ရႀိတဲ့အဴပင္၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လပုိင္းေတၾထဲက ႎုိင္ငံေရးအကဵပ္အတည္းေတၾ ဴဖစ္ေနတဲ့အခဵိန္တုန္းကလည္း၊ သူႛအေနနဲႛေဴပာဳကားခဲ့ရာမႀာလည္း လက္ရႀိ ထုိင္းႎုိင္ငံေရး အကဵပ္အတည္း ဴပႍနာေတၾေဳကာင့္ ဘုရင္အေနနဲႛ အလၾန္စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း၊ ဒၝကုိ သူႛအေနနဲႛ စိတ္ပူပန္မိေဳကာင္း၊ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္မိေဳကာင္း၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္ စၾန္သီက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္သူႛအေနနဲႛ ဘုရင့္ရဲ့ စစ္သားတဦး အေနနဲႛ ဘုရင္႒ကီး စိတ္ပူပန္မႁကေန လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ သူႛအေနနဲႛ ကူညီေဆာင္ရၾက္ လုိေဳကာင္းနဲႛ ဘုရင္အေနနဲႛ အ႒ကံဥာဏ္ေပးခဲ့ရင္ စစ္တပ္အေနနဲႛ တေသၾမတိမ္းလုိက္နာေဆာင္ရၾက္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့ဘူးပၝတယ္။

အခုလုိ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အာဏာသိမ္းတာဟာ ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္ကေန ဒီကေနႛအထိ ၁၄ ႎႀစ္တၾင္း တ႒ကိမ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၃၀ ခုႎႀစ္ကစခဲ့တဲ ထုိင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ၇၆ ႎႀစ္အတၾင္း ဒၝဟာ ဆုိရင္ ၁၈ ႒ကိမ္ေဴမာက္စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစၾန္ဒီ ရဲ့ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကေန စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဳကဴငာထားပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္အထိ ဘုရင္ကုိ ႎုိင္ငံေခၝင္ေဆာင္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ ေကာင္စီကုိ ထူေထာင္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ အခုလို အာဏာသိမ္းတာဟာ ယာယီသာ ဴဖစ္႓ပီး တုိင္းဴပည္ရဲ့ အာဏာကုိ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လက္ထဲ ဴပန္ထည့္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဒီအာဏာသိမ္းအစုိးရက ေဳကညာထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔