ဖိုႛဒ္ဝိန္းဴမိႂႛက ဴမန္မာဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္အမဵားအဴပား ခဲဆိပ္သင့္

ဴမန္မာအမဵားစု အေဴခခဵေနထိုင္တဲ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ဖိုႛဒ္ဝိန္းဴမိႂႛက ဴမန္မာဒုကၡသည္ကေလးသူငယ္ အမဵားအဴပား ခဲဆိပ္သင့္တာေတၾႛရႀိခဲ့ဴပီးတဲ့ေနာက္ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ကဵန္းမာေရးဌာနက ကေလးသံုး ဴမန္မာေဆး ၂ မဵိႂးကို အသံုးမဴပႂဖုိႛ တားဴမစ္ခဵက္ေတၾကို ဴပီးခဲ့အပတ္က ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2009-03-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီလိုေဳကဴငာခဵက္ထုတ္ဴပန္တားဴမစ္လိုက္တဲ့ ေဆး ၂ မဵိႂးကေတာ့ ေဒၞေတၾးေဂၝမုတၨနဲႛ ေဒၞကဵင္ သူငယ္နာ ဝမ္းႎႁတ္ေဆးေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေဆးဝၝး ၂ မဵိႂးမႀာ ခဲနဲႛ စိန္အဆိပ္ပၝဝင္မႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္မႀာရႀိတဲ့ St. Joseph Community Health Foundation၊ ဴပည္နယ္ကဵန္းမာေရးဌာနနဲႛ အေမရိကန္ဗဟုိအစိုးရ ကူးစက္ ေရာဂၝထိန္းခဵႂပ္ေရးဌာနေတၾက ပဏာမစမ္းသပ္ထားေတၾႛရႀိတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအဴဖစ္ပဵက္ေတၾရဲႛ အေဴခေနကို သိဖိုႛ အင္ဒီးယားနားဴပည္နယ္ ဖိုႛဝိန္းဴမိႂႛအေဴခစုိက္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ ေတၾကို အကူညီေပးေနတဲ့ St. Joseph Community Health Foundation က အထူး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ မန္ေနဂဵာ Ms. Loaine Hagerty ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္ပၝတယ္။

မစၤေဟဂၝတီက ဴမန္မာဒုကၡသည္ကေလးသူငယ္ေတၾ ခဲဆိပ္အဆမတန္သင့္ေနတာကို ေတၾႛရႀိပံုကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

မစၤေဟဂၝတီ။    ။“ဴဖစ္ပံုက ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ေရာက္လာဴပီဆိုရင္ ေဆးစစ္ေဆးရာမႀာ ေတၾႛရႀိခဵက္ေတၾထဲမႀာ ခဲဆိပ္သင့္တာလည္း တခုဴဖစ္ပၝတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတၾကို စစ္ေဆးရာမႀာ ခဲဆိပ္သင့္တာဟာ အေတာ္ကိုဴမင့္မားပၝတယ္။ ဒၝနဲႛ ဒီေရာက္ဴပီး ေနာက္ဆက္တၾဲ ထပ္စစ္ေတာ့ လည္း ခဲဆိပ္သင့္တာပိုဴပီးေတာ့ေတာင္မဵားေနတာေတၾႛရပၝတယ္”

ဴမန္မာဒုကၡသည္ကေလးေတၾအဳကား ခဲဆိပ္သင့္တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵန္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ သူေတၾနဲႛ ေဆးပညာရႀင္ေတၾအဳကား ေနအိမ္၊ အစားအစာ၊ ေဆးဝၝးကအစ တအိမ္တက္ဆင္း သဲလၾန္စရႀာေဖၾခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလိုရႀာေဖၾရာမႀာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု မႀာ ဴဖစ္ေလ့ဴဖစ္ထရႀိတဲ့ လူေနအိမ္အေဆာက္အဦ ခဲဓာတ္ဴပန္ႛေနတဲ့ တိုက္ခန္းေတၾနဲႛ ေသာက္သံုးေရ စတာေတၾကို စစ္ေဆးခဲ့ေပမယ့္ မေတၾႛရႀိခဲ့ဘူးလိုႛ မစၤေဟဂၝတီက ေဴပာဴပပၝတယ္။

မစၤေဟဂၝတီ။    ။“တကယ္ကို တအိမ္တက္ဆင္းသၾားေရာက္စစ္ေဆးဴပီး ကေလးသူငယ္ရႀိတဲ့အိမ္တိုင္းကို ေမးခၾန္းမဵိႂးစံု ေမးပၝတယ္။ ဘာစားလဲ ဘာေသာက္လဲကအစ ဘာေဆးေတၾသံုးသလဲ၊ သံုးတဲ့ ေဆးနမူနာ ေတၾကို ယူဴုပီး ဓာတ္ခၾဲစမ္းသပ္ပၝတယ္။ ဒီလိုစမ္းသပ္ရာကေန ေနာက္ဆံုး ေနအိမ္နဲႛအစားအစာက မဟုတ္ဘဲ ဴမန္မာေဆး ၂ မဵိႂးဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေတၾးနဲႛ ေဒၞေကဵး ကေလးေဆးေတၾက ဆိုတာေတၾႛရႀိခဲ့ပၝတယ္”

ဒီလိုေတၾႛရႀိခဵက္ေဳကာင့္ ဖိုႛဝိန္းမႀာေနထိုင္တဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအဳကား ဒီတိုင္းေရးေဆးေတၾကို အသံုးမဴပႂဖိုႛ တားဴမစ္ခဲ့တာလိုႛ သိရပၝတယ္။

ေဒၞေတၾး ေဂၝမုတၨေဆးနဲႛ ေဒၞကဵင္သူငယ္နာေဆးေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႛ ေကဵးလက္ဴပည္သူ ေတၾအဳကား ကေလးသူငယ္ကဵန္းမာေရးအတၾက္ အမဵားဳကီးအားထားေနရတဲ့ ေဆးေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကဵန္းမာေရးဌာနက ဒီေဆး ၂ မဵိႂးမႀာ ခဲဆိပ္နဲႛ စိန္ဴဖႃ အဆိပ္သင့္တာကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာေကာ စစ္ေဆးတားဴမစ္တာမဵိႂးရႀိသလားလိုႛ အာအက္ေအက စစ္အစိုးရ ကဵန္းမာေရးဝန္ဳကီးဌာနက ေဆးဝၝးနဲႛ အစားအစာ ကၾပ္ကဲေရးဌာန FDA ကုိ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ဳကည့္ပၝတယ္။

ဒီလို ေဆးဝၝးကၾပ္ကဲမႁဌာနက မသိရႀိတဲ့အတၾက္ တိုင္းရင္းေဆးဌာနက ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းတဲ့အခၝမႀာ ဒီေဆးေတၾဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းက ထုတ္တဲ့ ေဆးေတၾဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း၊ အခု ေနာက္ပိုင္း မႀတ္ပံုတင္တဲ့အခၝ ခၾင့္မဴပႂေတာ့ေဳကာင္း ကဵန္းမာေရးဝန္ဳကီးဌာန တိုင္းရင္းေဆး ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ ဦးတင္ညၿန္ႛက အာအက္ေအကို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္က ဒီေဆး ၂ မဵိႂးကို ေဆးထုပ္တံဆိပ္ေတၾနဲႛတကၾ သတိေပးထားရာမႀာ ေဂၝမုတၨေဆးထုတ္တဲ့ ႎႀစ္ဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ၉ လပိုင္းဴဖစ္ေနတာေတၾႛရပၝတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ထဲက ထုတ္တဲ့ ေဆးေတၾမႀာ ဒီအဆိ္ပ္ဓာတ္သတၨႂေတၾပၝေနတာကို တရုတ္ႎိုႛမႁန္ႛလို၊ မဳကာခင္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ လက္ဖက္ဆိုးေဆးလိုႛ ဴပည္သူေတၾအဳကား သတိေပးတာေတၾ ရႀိမရႀိ စိတ္ဝင္စားစရာဴဖစ္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္က အိမ္ရႀင္မတဦးကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္ရာမႀာေတာ့ ဒီေဆးေတၾနဲႛ သတိေပးတား ဴမစ္တာမရႀိတဲ့အတၾက္ ဒီသတင္းဳကားရတဲ့အခၝမႀာ အထူးတုန္လႁပ္မိတဲ့အေဳကာင္း အာအက္ေအကို  ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီလို ခဲအဆိပ္ပၝတဲ့ ကေလးေဆးဝၝး ၂ မိဵႂးကို ကေလးသူငယ္ရႀိတဲ့ ဴမန္မာမိသားစုေတၾမႀာ ေတၾႛရဴပီး မိတ္ေဆၾ သူငယ္ခဵင္းေတၾက တဆင့္ေရာ၊ အာရႀတိုင္းရင္းသား ဆိုင္ေတၾမႀာ ဝယ္ယုူရရႀိတယ္လိုႛ ဒီကိစၤေတၾကို ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ ဖိုႛဝိန္းမႀာရႀိတဲ့ St Jopseph Community Foundation က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ အခုအခၝမႀာ ဒီေဆးေတၾကို ခဵက္ခဵင္း ဖယ္ရႀားပစ္လိုက္ဴပီး သံုးစၾဲတာလည္းမရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနား၊ အီလီႎၾိႂက္၊ ကင္တာကီ၊ အိုဟုိင္းအိုး၊ မစ္ခဵီဂန္၊ မစၤဆူရီ စတဲ့ ဴပည္နယ္ေတၾက ဒုကၡသည္ေတၾအဳကား ခဲဆိပ္သင့္ ကေလးသူငယ္အေရတၾက္ဟာ ၁ ေသာင္း ၂ ေထာင္ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အေမရိကန္ဗဟုိအစိုးရ ကူးစက္ေရာဂၝထိန္းခဵႂပ္ေရးဌာနေတၾကေတာ့ ဒုကၡသည္ကေလးမိသားစုေတၾ အဳကား ခဲဆိပ္သင့္မႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဓိက အေဳကာင္းရင္းကိုေတာ့ ေနာက္လမႀာ အေသးစိတ္ ထုတ္ဴပန္မယ္လိုႛ အာအက္ေအက စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔