ဇူလိုင္လအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲမႀာ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား လုပ္ဳကေတာ့မည္ဟု နအဖစၾပ္စၾဲ

2006-06-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
bomb_04-20-06_200px.jpg
ဧ႓ပီလ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္ ႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဗံုးငၝးလံုး တ႓ပိႂင္တည္းလို ေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီး မေပၝက္ကၾဲေသာ ေနရာတခုမႀ ေဖာက္ခၾဲေရးပစၤည္းမဵားကို လံုဴခံႂေရးအရာရႀိတဦးက လက္ထဲတၾင္ ကိုင္တၾယ္ ဴပသေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ အဳကမ္းဖက္မႁနဲႛ၊ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾဟာ ပံုစံအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ႟ုပ္ဖဵက္အႎၩရာယ္ဴပႂလာမႀာကို သတိဴပႂဳကဖိုႛနဲႛ အဲဒီ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾကို အခဵိန္မီေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾကို အခဵိန္မီ အေဳကာင္းဳကားဖိုႛ နအဖအစိုးရက ဇၾန္လ ၃၀ရက္၊ ေသာဳကာေနႛမႀာ ဴပည္သူေတၾကို ေမတၨာရပ္ခံလိုက္ပၝတယ္။

ဒီလို၊ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾရဲ့ အႎၩရာယ္ကို သတိဴပႂကာ ေဖာ္ထုတ္ေပးဳကဖိုႛ နအဖက ပန္ဳကား ႎႁိးေဆာ္ခဵက္ကို စစ္အစိုးရသတင္းစာဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ နအဖအစိုးရက မတရားသင္း၊ အဳကမ္းဖက္အဖၾဲႚ စသဴဖင့္ ေဳကညာထားတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက အဖၾဲႚဝင္တခဵိႂႚဟာ ဇူလိုင္ လဆန္းပိုင္းေလာက္မႀာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲမႀာ အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတၾကို ပူးေပၝင္းဳကံစည္ လုပ္ေဆာင္သၾားဖိုႛ စီစဥ္ေနတယ္ဆို႓ပီး ေရးသားေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဴပည္ပမႀာ ေရာက္ရႀိ ေနထိုင္ေနဳကတဲ့ ဴမန္မာတခဵိႂႚနဲႛ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႚ (NCGUB)၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ (NCUB)၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး၊ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္-လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ (NLD-LA) စတဲ့ အဳကမ္းဖက္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾဟာ တိုင္းဴပည္ မ႓ငိမ္မသက္ဴဖစ္႓ပီး ဆူပူလႁပ္ရႀားလာေအာင္ ေသၾးထိုးလႁံႛေဆာ္ဖိုႛ ပူးေပၝင္းဳကံစည္ေနဳကတယ္လိုႛ နအဖသတင္းစာမႀာ စၾပ္စၾဲေရးသား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ရည္ႌၿန္းကာ အေနာက္အုပ္စုဝင္ အင္အား႒ကီးႎိုင္ငံ႒ကီးကလည္း ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီနဲႛ ILO ကမႝာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီးကို အသံုးဴပႂ႓ပီး ေဴမၟာက္ပင့္လႁံႛေဆာ္ေပးေနေဳကာင္း၊ သူတိုႛ ခဵႂပ္ကိုင္ႎိုင္မယ့္ ႟ုပ္ေသးအစိုးရ တည္ေထာင္ႎိုင္ေအာင္ အာဏာရအစိုးရကို ဴဖႂတ္ခဵပစ္ဖိုႛ သက္သက္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္လဵက္ရႀိတယ္လိုႛပၝ စၾပ္စၾဲ ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလတုန္းကလည္း နအဖ အာဏာပိုင္ေတၾဟာ ရန္ကုန္၊ မႎၩေလးနဲႛ ေမာ္လ႓မိႂင္ ႓မိႂႚ႒ကီးေတၾကို အဳကမ္းဖက္သမားေတၾ တိုက္ခိုက္လာမယ့္ သတိေပးခဵက္ေတၾကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ အလိုရႀိတဲ့ အဳကမ္းဖက္သမား ၁၉ဦးနဲႛ အဲဒီထဲက ေဖာက္ခၾဲေရးသမား ၁၅ဦးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖိုႛလည္း သတိေပးႎိႁးေဆာ္ခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ခုလို နအဖ သတင္းစာထဲက ေရးသားခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဳကမ္းဖက္ အဖၾဲႚအစည္းအဴဖစ္ အစၾပ္စၾဲခံရတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက တာဝန္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚေရာက္ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔