ေတာ္လႀႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမဵား ကဵင္းပ

၆၄ႎႀစ္ေဴမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး အထိမ္းအမႀတ္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ မိတ္ဆံုစားပၾဲ အခမ္းအနားကို ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾက ႒ကီးမႀႃး ကဵင္းပသလို ေတာ္လႀန္ေရး ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾနဲႛ ေလထီးရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾကလည္း ဒီေနႛ မတ္လ ၂၇ရက္မႀာ ကဵင္းပဳကပၝတယ္။
2009-03-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚက ပၝရမီ ဦးဘဟန္လမ္းက ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း႒ကီး သခင္သိန္းေဖအိမ္မႀာ မနက္ ၈နာရီက ကဵင္းပတဲ့ အခမ္းအနားကို ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း႒ကီးေတၾအဴပင္ NLD အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾ တက္ေရာက္ဳကပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခၾင့္ မရႀိတဲ့အတၾက္ သခင္သိန္းေဖက ႎႁတ္ခၾန္းဆက္စကား ေဴပာဳကားပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾတုန္းက တက္ေရာက္လာသူ အေတာ္မဵားမဵား ဒီႎႀစ္မတက္ေရာက္ႎိုင္တာ သတိဴပႂမိတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုတဲ့ သခင္သိန္းေဖရဲ့ ႎတ္ခၾန္းဆက္စကားကို ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရး သမား႒ကီး သခင္ခဵန္ထၾန္းက ဆက္လက္ ဖတ္ဳကားဴပပၝတယ္။

သခင္ခဵန္ထၾန္း          ။ “အားလံုးသိဳကတဲ့အတိုင္းပဲ၊ ေဝးလံေခၝင္ဖဵားရႀိ အကဵဥ္းေထာင္အသီးသီးမႀာ ေရာက္ရႀိေနဳကလိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပၝပဲ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတေလ႖ာက္မႀာ ႎိုင္ငံေရး လုပ္တာေဳကာင့္ ခုေခတ္လို ႎႀစ္ရႀည္ အကဵဥ္းကဵခံရတာမဵိႂး မဳကံႂခဲ့ပၝဘူး။ အခုလို မိသားစုေတၾနဲႛ သၾားေရာက္ေတၾႚဆံုဖိုႛ ခက္ခဲတဲ့ ေဝးလံတဲ့ အရပ္ေဒသေတၾကို ပိုႛထားတာေတၾ ဳကားသိေနရတာ အင္မတန္ စိတ္မခဵမ္းေဴမ့စရာ ေကာင္းလႀပၝတယ္။”

ဇက္ဆစ္ဂဵပန္ေတၾရဲ့ ဖိႎႀိပ္မႁေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛ အတၾက္ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ၊ ဴပည္သူႛအေရးေတာ္ပံုပၝတီ၊ ဗမာ့မဵိႂးခဵစ္တပ္မေတာ္တိုႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး တိုင္းရင္းသား ဴပည္သူလူထုကို စည္း႟ံုးကာ ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္နဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးဆင္ႎၿဲတာ ေအာင္ဴမင္တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္ ကဵင္းပရတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

တိုင္းရင္းသား ဴပည္သူလူထုနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး လၾတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့တဲ့ အေတၾႚအဳကံႂေတၾအရ လက္ရႀိ ဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး အကဵပ္အတည္းေတၾကို ေတၾႚဆံုညၟိႎိႁင္းဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံေနတာလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သခင္ခဵန္ထၾန္းက ခုလို ဆက္လက္ ဖတ္ဳကားဴပပၝတယ္။

သခင္ခဵန္ထၾန္း          ။ “ညၟိညၟိႎိႁင္းႎိႁင္း ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္ မေဆာင္ၾက္ပဲ တဦးေကာင္း၊ တဖၾဲႚေကာင္း ေဆာင္ၾက္ေနဴခင္းဴဖင့္ တိုင္းဴပည္ႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုအကဵိႂး မရႀိႎိုင္ံုမက ဆင္းရဲဒုကၡ ေဘးအႎၩရာယ္အသၾယ္သၾယ္နဲႛ အစဥ္အဴမဲ ဳကံႂေတၾႚေနရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိ အာဏာကို ရယူထားတဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီကို ထပ္မံ၍ ေမတၨာရပ္ခံ ဴပန္ဳကားလိုသည္မႀာ ေရႀးေရႀးက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သိုႛေသာ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား ေဆာင္ၾက္ခဲ့တဲ့ နမူနာကို အတုယူ၍ တိုင္းဴပည္ႎႀင့္ ဴပည္သူလူထု အကဵိႂးအတၾက္ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးမဵား၊ ႎိုင္ငံေရး အင္အားစုမဵား၊ အခဵင္းခဵင္း ညီရင္းအစ္ကို၊ ေမာင္ရင္းႎႀမ စိတ္ထားဴဖင့္ ညၟိညၟိႎိႁင္းႎိႁင္း ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္ ေဆာင္ၾက္ပၝရန္ အႎူးအႌၾတ္ ပန္ဳကားအပ္ပၝသည္။”

ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမဟုတ္ပဲ မိတ္ဆံုပၾဲပဲ လုပ္ရမယ္၊ ပိုစတာအပ္ရင္ လက္မခံရဘူးဆိုတဲ့ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾ ရႀိတဲ့အတၾက္ လာမဲ့ေဘးေဴပးေတၾႚဆိုတဲ့ စာတမ္းမဵိႂး ေရးေပးမဲ့ ပန္းခဵီဆရာ၊ ဒီဇိုင္းဆရာေတၾေတာင္ ရႀာလိုႛ မရဘူးလိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ဗဟန္း သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းမႀာ ရႀိတဲ့ ကၾယ္လၾန္သူ သခင္သိန္းေဖဴမင့္ရဲ့ ဇနီး ေတာ္လႀန္ေရးရဲေမ ေဒၞခင္ဳကည္ဳကည္အိမ္မႀာလည္း ေတာ္လႀန္ေရးရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾ ေလထီးရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾနဲႛ မိသားစုေတၾရဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ မိတ္ဆံုစားပၾဲကဵင္းပတယ္လိုႛ ေဒၞခင္ဳကည္ဳကည္ရဲ့သား ဦးဟံသာဴမင့္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဟံသာဴမင့္            ။ “ေတာ္လႀန္ေရးတုန္းက သူတိုႛ အေမတိုႛ မိတ္ေဆၾေတၾ၊ ဒၝေတၾပဲ ေခၞေတၾႚ႓ပီးေတာ့ စားဳကတဲ့သေဘာပၝပဲ၊ ဒၝပၝပဲ။ သခင္တင္ဴမတိုႛ၊ သခင္လႀကၾန္းတိုႛ၊ ကဵန္တဲ့ သားသမီးေတၾေပၝ့ဗဵာ။ ဆရာဦးလၾင္ လာပၝတယ္။ အန္ကယ္ ေကာ့ကရိတ္ ေမာင္သိန္းႌၾန္ႛလာတယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ လာတယ္။ ဦးသန္း႓ငိမ္းလာတယ္။ ဦးစိန္လႀဦးလာတယ္ေပၝ့ေနာ္။ ေတာ္လႀန္ေရးတုန္းက သခင္တင္ဴမတိုႛဆို ေလထီး မဟုတ္ေပမဲ့ ယူဂဵီလုပ္ခဲ့တဲ့ လူေတၾေပၝ့ေနာ။ သူတိုႛေတၾလည္း ပၝတာေပၝ့။”

စစ္အစိုးရအေခၞ တပ္မေတာ္ေနႛမႀာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကေတာ့ ရင့္ကဵက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ အခဵိန္ေစာင့္ရမႀာကို သတိမေမ့ေလဵာ့ဖိုႛ ၂၀၁၀ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္ဴပိႂင္မဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ အေနနဲႛ ဆူပူမႁလႁံႚေဆာ္တာ၊ ပုဂၢိႂလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္တာေတၾ ေရႀာင္ရႀားသင့္သလို တဴခားပၝတီေတၾကို သိကၡာမခဵသင့္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိေရးဟာ ဒီေနႛမႀာ အစပဵိႂးစပဲ ရႀိေနေသးတာမိုႛ စိတ္ရႀည္ဖိုႛလိုတယ္။ ဴမန္မာ့ဆို႟ိုးရႀိသလို ခုေရတၾင္းတူး ခုေရဳကည္ေသာက္လိုႛ မရဘူးလိုႛ စစ္ဖက္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ဝန္႒ကီးေတၾ၊ ဖိတ္ဳကားထားသူေတၾ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေနဴပည္ေတာ္မႀာကဵင္းပတဲ့ တပ္မေတာ္ေနႛ အခမ္းအနားမႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဴပည္ပ သတင္းေထာက္ေတၾကေတာ့ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ မရဳကလိုႛ ေနဴပည္ေတာ္ကို မသၾားေရာက္ႎိုင္ပၝဘူး။

ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပည္သူက အတည္ဴပႂထားတာမိုႛ ဴပန္လည္သံုးသပ္ဖိုႛ မလိုဘူးလိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

တခဵိႂႚပၝတီေတၾဟာ ဴပည္ပအေတၾးအေခၞေတၾေနာက္လိုက္႓ပီး ဴပည္ပႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ကို ရႀာဳကံေနဳကတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ KNU ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ David Taw ကေတာ့ သူ ႟ႁဴမင္ပံုကို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒးဗစ္ေတာ။   ။ “ဒီေတာ္လႀန္ေရးေနႛ မိန္ႛခၾန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေၿ ေဴပာတဲ့အထဲမႀာ ဒီဟာက တကယ့္ ဒီနဝတရဲ့ mentality ကို သူထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဴပဴခင္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾက free and fair ဴဖစ္ဖိုႛအတၾက္ ႒ကိႂးစားေဴပာဆိုတဲ့ဟာကို ဒီအေနာက္ဘက္ အင္အားစုေတၾ၊ အေနာက္ဘက္ႎိုင္ငံေတၾက စိုးမိုးဴခယ္လႀယ္တယ္ဆိုတဲ့ အေဴပာမဵိႂးကို ေဴပာခဲ့တယ္။ ဒီဟာေတၾကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ ၁၉၈၄ခုႎႀစ္ လၾတ္လပ္ေရးရတဲ့အခဵိန္က ကဵင့္သံုးခဲ့တဲ့ ဒီ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ကိုပဲ၊ ဴဖစ္စဥ္ေတၾကိုပဲ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေဴပာဆိုဴခင္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီ အေနာက္ဘက္ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လံုးဝသက္ဆိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ဖူးလိုႛ က႗န္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ေဴပာခဵင္တယ္။”

KNU ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ David Taw က ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းကေတာ့ အေမရိကန္သမတ အိုဘားမားဟာ အေဴပာင္းအလဲလုပ္မယ္လိုႛ ကတိေပးထားတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေတာင္အာရႀေရးရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး လာေရာက္တာဟာ နိဒၝန္းဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ထင္ဴမင္တဲ့အေဳကာင္း သတင္းေထာက္ေတၾကို ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အေမရိကန္နဲႛ မဆက္ဆံခဵင္တဲ့အတၾက္ သေဘာထား တင္းမာေနတာလိုႛလည္း ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔