မစုစုေႎၾးကို ေထာင္ေဴပာင္းေပးဖိုႛ အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚက ေတာင္းဆို

ကေလးေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးရဲ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနအရ မိသားစုနဲႛ နီးတဲ့ေထာင္ကို အဴမန္ဆံုး ေ႟ၿႚေဴပာင္းေပးဖိုႛ အာရႀလူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚက ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးထံကို အိတ္ဖၾင့္ေပးစာတေစာင္ မတ္လ ၂၄ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။
2009-03-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးကို အာဏာပိုင္မဵားက ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားရာမႀ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဇၾန္လက လၿတ္ေပးလိုက္သည့္အခဵိန္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေဆး႟ံုတၾင္ ႎႀလံုးေရာဂၝအတၾက္ ကုသမႁ ခံယူေနစဥ္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးကို အာဏာပိုင္မဵားက ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားရာမႀ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဇၾန္လက လၿတ္ေပးလိုက္သည့္အခဵိန္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေဆး႟ံုတၾင္ ႎႀလံုးေရာဂၝအတၾက္ ကုသမႁ ခံယူေနစဥ္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္ထား႓ပီး၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက ေထာင္ဒဏ္ ၈ႎႀစ္ခၾဲကို ေလ႖ာ့ေပးလိုက္တာပၝ။ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးက အဴပစ္ဒဏ္ေပး လိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္ကေန စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မစုစုေႎၾးဟာ ႎႀလံုးေရာဂၝ ခံစားေနရသူ ဴဖစ္႓ပီး အပတ္စဥ္ ေဆးသၾင္းေနရပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၉ရက္ေနႛက ေထာင္ဝင္စာ သၾားေတၾႚခဲ့တဲ့ မစုစုေႎၾးရဲ့ အစ္မဴဖစ္သူ မေဌးေဌးဳကည္က ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

မေဌးေဌးဳကည္                   ။ “သူတိုႛ ၂၀ရက္ေနႛကဵေတာ့ စုစုေႎၾးတဲ့ ေရႀာ့ဴဖစ္တယ္တဲ့၊ အဲဒၝ ဘာေဳကာင့္ ေရႀာ့ဴဖစ္တာလဲလိုႛ။ သူငယ္ခဵင္းတေယာက္ကို ပၝဆယ္ တရားဝင္ ပိုႛခိုင္းလိုက္တယ္ေလ။ အဲဒၝ ေမးဳကည့္ေတာ့၊ တရားဝင္ ပိုႛခိုင္းတဲ့လူကို သူတိုႛက ေဴပာဴပတယ္တဲ့။ မစုစုေႎၾးေပၝ့၊ အထဲမႀာ ၂၀ရက္တုန္းက ေရႀာ့ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာတာ ဘာေဳကာင့္ ဴဖစ္တာလဲလိုႛ ေမးေတာ့တဲ့၊ သူတိုႛက ေထာင္ပိုင္႒ကီးကို စကားေဴပာခိုင္းတာကို သူက ဝန္ထမ္းေတၾက ဳကားက ဝန္ထမ္းက မေဴပာခိုင္းလိုႛ ေဒၝသဴဖစ္႓ပီး ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။”

“အဲဒီကတည္းကေန႓ပီးေတာ့ ဆက္တိုက္ေပၝ့ေနာ္၊ သူ ေရာဂၝ ဴဖစ္ေနတာ။ ေဆးံုတက္ရတယ္လိုႛ သတင္းဳကားရတာ မဟုတ္ဖူး၊ ေဆးံုကို အဴပင္ကေန႓ပီးေတာ့ အထဲကို မ သၾင္းလာရတယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္းပဲ သိရတာ။ ေထာင္ကကားနဲႛပဲ ဴမင္လိုက္တယ္တဲ့။ ေပၾႚခဵီလာတာကို။ သူတိုႛကေတာ့ ဒၝ စုစုေႎၾးေပၝ့၊ စုစုေႎၾး အစစ္အမႀန္ပဲေပၝ့၊ စုစုေႎၾးဆိုတာ သူတိုႛ မဵက္စိနဲႛ ေတၾႚလိုက္တယ္ေပၝ့။ သၾားဳကည့္ခိုင္းေတာ့ ေဆးံုမႀာ မရႀိဘူးတဲ့။ ေဆးခန္းပဲ သၾားဴပတဲ့ သေဘာပဲ ရႀိတာေပၝ့ေနာ္။”

လက္ရႀိအေနနဲႛ မစုစုေႎၾးကေလးေထာင္မႀာ ကဵန္းမာေရးမေကာင္း ဴဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး မေဌးေဌးဳကည္က ကေလးေထာင္အသိုင္းအဝိုင္းက တဆင့္ရတဲ့ သတင္းကို ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

မေဌးေဌးဳကည္                   ။ “က႗န္မ သတင္းဳကားေတာ့ ညီမေလးကို စိုးရိမ္တယ္ေပၝ့။ ဒီဥစၤာ က႗န္မမႀာလည္း သၾားရလာရတာ အခက္အခဲ၊ အခုသၾားလိုႛ အခုလာ႓ပီ၊ ဒီေလာက္ ေဝးလံတဲ့ေနရာကို ေရာက္ေနေတာ့ သတင္းဳကား႓ပီး အခု ထလိုက္လိုႛ မရဘူး၊ ခုခဵိန္ထိလည္း က႗န္မမႀာ သၾားဖိုႛ လာဖိုႛ မနည္း စီစဥ္ေနရတယ္။ သူဘယ္လိုေနတယ္၊ ဘယ္လိုထိုင္တယ္၊ မိသားစုဝင္သၾားမႀ ေတၾႚရမႀာ၊ ဘယ္သူမႀလည္း အေဳကာင္းမဳကားဘူး၊ အခုဆိုရင္ အဲဒီ ေထာင္ပိုင္၊ ေထာင္က ဖုန္းေတၾက မိသားစုဝင္ကို ဆက္သၾယ္လိုႛရတာပဲ။ မဆက္သၾယ္ဘူး၊ လံုးဝမႀ မဆက္သၾယ္ေတာ့ဘူး၊ ဘယ္လိုမႀ အေဴခအေန မေပးဘူး ဴဖစ္ေနတယ္။ ဖုန္းက မကိုင္ဘူး။”

မေဌးေဌးဳကည္ေဴပာဴပတာပၝ။ မစုစုေႎၾးရဲ့ မိသားစုအေနနဲႛ ခုလို ေဝးလံတဲ့ေထာင္မႀာ ေရာက္ေနတဲ့ ညီမဴဖစ္သူထံ တလတေခၝက္ ပံုမႀန္သၾားဖိုႛ ဆိုတာလည္း အခက္အခဲေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အစားအေသာက္နဲႛ ပၝဆယ္ကိုေတာ့ ၁၅ရက္တ႒ကိမ္ ကေလး႓မိႂႚခံေတၾ အကူအညီနဲႛ ေပးပိုႛႎိုင္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚက ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးထံ ေပးပိုႛတဲ့စာမႀာ လူသားခဵင္းစာနာတဲ့ အေနနဲႛ ကဵန္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ မစုစုေႎၾးကို မိသားစုနဲႛ နီးရာေထာင္ကို ေဴပာင္းေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားသလို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚအေနနဲႛ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကို ဴပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခၾင့္ အတၾက္ပၝ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို မိသားစုနဲႛေဝးရာ ေထာင္ေတၾကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚ လဵက္ရႀိရာမႀာ လတ္တေလာ မႎၩေလး အိုးဘိုေထာင္က ေဒၞဝင္းဴမဴမကို ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္သလို မတၨရာက ဦး႓ငိမ္းေမာင္ကိုေတာ့ အိုးဘိေထာင္ကေန ခႎၩီးေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚ လိုက္ပၝတယ္။ မိသားစုဝင္ေတၾအေနနဲႛ သတင္းဳကားလိုႛ မံု႟ၾာကို လိုက္႓ပီး ေတၾႚဆံုခဲ့ရတယ္လိုႛ လိုႛ သိရပၝတယ္။ ခုလို ေထာင္ေဴပာင္း ေ႟ၿႚတယ္ ဆိုတာမႀာလဲ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ မိသားစုဝင္ေတၾကို တရားဝင္ အေဳကာင္းဳကားဴခင္း မရႀိပဲ သိရႀိသူ၊ ေတၾႚဴမင္လိုက္သူေတၾက တဆင့္ေဴပာတဲ့ သိရတာမဵိႂး ဴဖစ္တယ္လိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔