jrefrmhwGif;opfrS[lI r[kwfrrSefazmfjyaom ywWjrm;rsm; ppfaq;awG@

2006-03-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
&Shtm; &S.; &SmazG; &ef; &Sd; &Sd;
Ruby_150.jpg
yHkrSm jrif &onfh; jrefrmh ywWjrm;ESifh pdefem;qGJonf a[mifaumifa':vm 5oef;rS 7oef; (tar &duef; a':vm 640000 rS 900000) txd wefygonf? (Photo: AFP)

qGpfZmvefEdkifiH/ urBmhausmufrsuf &wem; ppfaq;a & ;ukr`%DwckjzpfwJh Gubelin Gem "mwfcGJcef;rSm ppfaq;=unfhzdk@ a &mufvmwJh; ig;um &ufu; q,fum &uf; &SdwJh; t &nftaoG; aumif; ausmuftpm;pm;uae taumif;qHk;tpm;xJu ywWjrm;awGudk jrefrmhywWjrm; wGif;topfu xGuf &Sdwmvdk; @ azmfjyxm;wm r[kwfrSefa=umif;udk tJ'Dukr`%Du ajymygw,f?

ausmufrsuf &wemukefonfawGu; jrefrmhywWjrm;vdk@ ajymwJh tJ'D &wemawGudk; aemufqHk;ay: tEkpdwf rdkufc &dkpukyf; rSefbDvl;eJ@ =unfhjyD; "mwkaA'enf;eJ@ ppfaq;=unfhwJhtcgrSm jrefrmhywWjrm;wGif;u xGufwJh ywWjrm;t &nftaoG; rsdK; r[kwfyJ wm*spfupPwefEdkifiHu xGufwJh ywWjrm;awGjzpfw,fvdk@ Gubelin Gem uajymygw,f?

u|efawmfwdk@ pkaqmif;xm;wJh &nf; !$ef;csufawGt & tckywWjrm;awG[m b,fjrefrmh &wemwGif; u xGufwJh ywWjrm;t &nftaoG; rsdK;eJ@rS rudkufnDygbl;vdk@ Gubelin Gem u OD;aqmif!$ef=um;a & ;rSL; a'gufwm 'ifeD,,fvf Edkifz,fvmu ajymygw,f?

xdkif;EkdifiH AefaumufjrdK@eJ@ jrefrmEdkifiH &efukefjrdK; @uae jrefrmh ywWjrm;trSwfeJ@ 0,f,lvmwm jzpfygw,f?

tckvmjywJh ywWjrm;awG[m wm*spfupPwef/ ygrm;awmifwef;u ausmufrsdK;awGeJ@ t &nftaoG; wlaewm awG@ &Sd; &ygw; ,fvdk@ olu qufajymygw,f?

tJ'D ywWjrm;awGudk xdkif;EkdifiH AefaumufjrdK@eJ@ jrefrmEdkifiH &efukefjrdK; @uae jrefrmh ywWjrm;trSwfeJ@ 0,f,lvmwm jzpfygw,f?

"mwfcGJcef; prf;oyfcsuft & / tJ'DywWjrm;awG[m rdk;ukwfeJ@ rdkif; &SL; pwJh jrefrmhausmufwGif;awGu r[kwfyJ/ wm*spfupPwefu ywWjrm;awGjzpfwm awG@ &Sd; &ygw; ,f?

"mwfcGJcef;u ausmufrsufynm &SifwOD; tm &Swdkufudk; vGefcJhwJh tywfu oGm;a &mufpHkprf; &mrSm; tmz*efepPwef/ ygupPwef/ wm*spfupPwef/ w &kwfeJ; @ jrefrmEdkifiH &efukefjrdK; @rSm wm*spfupPwef ywWjrm;awG a &mif; aewm awG@cJh &w; ,fvdk@ a'gufwm Edkifz,fvmu ajymygw,f?

jrefrmEdkifiHrSm aps;aumif;aumif;eJ@a &mif; wJh ausmuf[m jrefrmEdkifiHu xGufwmr[kwfa=umif;udk awG@ &wm; [m 'gyxrqHk; r[kwfa=umif;eJ@ jrefrmhywWjrm;vdk@ajymwJh t &nftaoG; edrfhwJh ywWjrm;awGu jrefrmh ausmufwGif;topfu xGuf &Sdwm; jzpfw,fvdk@ wcsdK@"mwfcGJcef;awGu ppfaq;awG@ &Sda; =umif;vnf; a'gufwm Edkifz,fvmu ajymygw,f?

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔