ဴပည္သူႎႀင့္လၾတ္လပ္မႁအေဳကာင္း လူငယ္မဵားအတၾက္ ေဆၾးေႎၾး

ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ NLD အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ႟ံုးမႀာ လူငယ္ေတၾ အတၾက္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2008-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္ႏွစ္ဦး NLD လက္ပတ္နီမ်ား စည္းေႏွာင္ ျပင္ဆင္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္ႏွစ္ဦး NLD လက္ပတ္နီမ်ား စည္းေႏွာင္ ျပင္ဆင္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီကေနႛကဵင္းပတဲ့ လူငယ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ဦးေဆာင္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴပည္သူနဲႛ လၾတ္လပ္မႁ ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ NLD ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ လူငယ္ပညာေပး ေဆၾးေႎၾးပၾဲေပၝ့ဗဵာ။ ေဟာေဴပာပၾဲလိုႛလည္း တခဵိႂႚေခၞတယ္၊ ဒၝေပမယ္လိုႛ ေဟာေဴပာပၾဲဆိုတာထက္ကို ေဆၾးေႎၾးပၾဲဆိုတာ ပို႓ပီးေတာ့ မႀန္ပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္အပတ္ေတၾမႀာလည္း ဆက္လုပ္ဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။ စီးပၾားေရးတိုႛ၊ ဥပေဒတိုႛ ဒီလိုေပၝ့ေလ၊ အေတၾႚအဳကံႂရႀိတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾက လူငယ္ေတၾကို ေဆၾးေႎၾးဴပတာေပၝ့။ သူတိုႛကလည္း ေမးခၾန္းေတၾေမး၊ ဴပန္ေဆၾးေႎၾး၊ အဲဒီလို အစီအစဥ္နဲႛ လုပ္တာပၝ။ ”

ဦးေဆာင္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ဴပည့္ဝတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဆိုတာ ဘာလဲလိုႛ သိရေအာင္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴပည္သူေတၾဟာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ ရခဵင္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ကိုယ့္ဳကမၳာ ကိုယ္ဖန္တီးခၾင့္ ရခဵင္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရမယ္။ ဥစၤာရင္လို ဥစၤာရင္ခဲရမယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။         ။ “ ဴပည္သူနဲႛ လၾတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္ပၝပဲ။ လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ဴပည္သူ အဆက္အစပ္ကို လူငယ္ေတၾ သိေအာင္ရယ္၊ ေနာက္ သမိုင္းေဳကာင္းေတၾပၝ ထည့္ေဴပာတာပၝ။ အခု အန္ကယ္တိုႛ ရတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဟာ နယ္ခဵဲႚ ကိုလိုနီေတၾက အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကို ဴပန္႓ပီးေတာ့ ေပးအပ္တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေလ၊ ၄၈ခုႎႀစ္က ရတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဟာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္ခၾင့္႒ကီးကို ဴပန္လည္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ ဒၝဟာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာလၾတ္လပ္ေရးသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ။ ေနာက္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ လၾတ္လပ္ေရးသာ ရပင္ရေသာ္လည္းပဲ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကို ဴပန္လည္ ကဵင့္သံုးခၾင့္ကို ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ မရဘူးဆိုရင္ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီလိုႛ မဆိုႎိုင္ပၝဘူးလိုႛ။ ဒၝဟာ ဖားတပိုင္း ငၝးတပိုင္း လၾတ္လပ္ေရးပဲ ဴဖစ္ေနမယ္လိုႛ။ ”

“ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ လၾတ္လပ္ေရးကို တကယ္ ရခဵင္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ႎိုင္ငံေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ ဆိုတာ အားလံုးပၝဝင္႓ပီးေတာ့ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံေရး ဴဖစ္စဥ္မဵိႂး ရႀိရမယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ လူမႁလၾတ္လပ္ခၾင့္၊ ႎိုင္ငံသား အခၾင့္အေရးေတၾဟာလည္းပဲ အာမခံခဵက္ရႀိတဲ့ အေနအထားတခုကို ေရာက္ပၝမႀ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ လၾတ္လပ္ခၾင့္႒ကီးဟာလည္းပဲ တစည္းတလံုးတည္း ဴပည္သူပိုင္႓ပီးေတာ့ကာ ဴပည္သူႛထံက တိုက္႟ိုက္ သက္ဆင္းခၾင့္ဆိုတဲ့ လၾတ္လပ္ခၾင့္ သံုးပၝး စံုညီပၝမႀသာလ႖င္ ဒီႎိုင္ငံတခုဟာ လၾတ္လပ္ေရး ရတဲ့ ႎိုင္ငံတခု ဴဖစ္တယ္။ အဲဒီ ႎိုင္ငံ ဴပည္သူေတၾဟာလည္း လၾတ္လပ္တဲ့ ဴပည္သူေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာႎိုင္တယ္လိုႛ အန္ကယ္က ဒၝကို ရႀင္းဴပတာပၝ။ ”

ေဆၾးေႎၾးပၾဲတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတၾကလည္း ဴပည့္ဝတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဘာေတၾ လုပ္ဳကရမလဲလိုႛ ဴပန္လည္ေမးဴမန္းခဲ့တဲ့အေပၞ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။         ။ “ ဴပည္သူေတၾဟာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ ရခဵင္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ကိုယ့္ဳကမၳာ ကိုယ္ဖန္တီးခၾင့္ ရခဵင္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရမယ္။ ဥစၤာရင္လို ဥစၤာရင္ခဲရမယ္လိုႛ၊ ဥပမာအားဴဖင့္ ၉၀ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ရလဒ္မႀာ ဒၝကို dishonor လုပ္တဲ့အခၝမႀာ ဒီကိစၤကို ဴပည္သူေတၾ တေယာက္ကမႀ ထ႓ပီးေတာ့မႀ ကဵႂပ္တိုႛ ေပးထားတဲ့ ဴပည္သူႛဆႎၬဴဖစ္တယ္၊ ဴပည္သူႛဆႎၬဆိုတာ ဴပည္သူမဵားရဲ့ အေဴခခံရပိုင္ခၾင့္႒ကီး ဴဖစ္တယ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ရလဒ္ဆိုတာ၊ အဲဒီ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲရလဒ္ဆိုတဲ့ အေဴခခံ ရပိုင္ခၾင့္႒ကီးကို ထိခိုက္လာတဲ့အခၝမႀာ ဘယ္ဴပည္သူတေယာက္ကမႀ ထ႓ပီးေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲ့ ပိုင္ခၾင့္႒ကီးကို ခဵိႂးဖဵက္ေနပၝ႓ပီ ဆို႓ပီးေတာ့ ထ႓ပီးေတာ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ ရႀိတဲ့လူ မရႀိဳကဘူးလိုႛ။ မရႀိဳကတဲ့အခၝကဵေတာ့ လၾတ္လပ္ေရးဆိုတာ ဒၝေတၾနဲႛ ဆက္ႎၾယ္ပၝတယ္လိုႛ။ ကိုယ့္အခၾင့္အေရးေတၾကို ဥပေဒေဘာင္အတၾင္းက ေန႓ပီးေတာ့ကာ ရယူႎိုင္တဲ့ စၾမ္းရည္ေတၾကို အဴမင့္မားဆံုးထိ တင္ထားဖိုႛ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ကို အန္ကယ္က ရႀင္းဴပတာပဲ။ ”

႓ပီးခဲ့တဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းႎႀစ္ပတ္ အဂႆၝေနႛကလည္း တ႒ကိမ္ဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီး သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္က လူငယ္နဲႛအနာဂတ္ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ အခုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾအေပၞ အဴမင္ကိုလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ ဟာ၊ ေသေသခဵာခဵာကို အကဵိႂးရႀိတယ္၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲလိုႛဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ အခု လူငယ္ေတၾအေနနဲႛ ေလ့လာဖိုႛ ဒီလို ေခၝင္းစဥ္အလိုက္ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ဥပေဒေရး ေခၝင္းစဥ္အလိုက္ ဖတ္စရာ မရႀိဘူးဗဵ။ အခုလက္ရႀိ။ ေနာက္ ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပစရာ ေနရာလည္း မရႀိဘူး။ ေနာက္ ဒီေနႛ အဴမင္ကို ေဴပာရရင္ ဆရာဦးခင္ေမာင္ေဆၾ အေနနဲႛက သူေဟာေဴပာတာ နာရီဝက္ေလာက္ပဲ ယူတယ္။ ဒၝေပမယ္လိုႛ ကဵန္တဲ့အခဵိန္ အားလံုးက ေမးခၾန္းေမးတာ၊ ေဆၾးေႎၾးတာ အဓိက ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ”

ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္တဲ့ လူငယ္ဦးေရ ၅၀ ဝန္းကဵင္ေလာက္ ရႀိ႓ပီး NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ အခုလို ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾကို အပတ္စဥ္ ကဵင္းသၾားဖိုႛ စီစဥ္ထား ပၝတယ္။ NLD ႟ံုးအဴပင္မႀာေတာ့ အရပ္ဝတ္နဲႛလံုဴခံႂေရးေတၾ ေစာင့္ဳကည့္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔