အေမရိကန္-ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးမူဝၝဒအေပၞ သေဘာထား အထက္လၿတ္ေတာ္ေကာက္ခံ

စစ္အစိုးရနဲႛ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရး ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္သမတ အိုဘားမား အစိုးရရဲ့ မူဝၝဒဟာ ထိေရာက္မႁ မရႀိဘူးလိုႛ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ရႀိ ဴမန္မာအမဵားစုက သံုးသပ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စားလႀယ္ Mr. Keith Luse က ဧ႓ပီ ၂၅ ရက္ မေနႛက ေဴပာလိုက္ ပၝတယ္။
2010-04-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကိသ္ လုစ္က အေမရိကန္သမတ အိုဘားမား၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝၝဒႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႛတ္ဝိန္း႓မိႂႚတၾင္ ဧ႓ပီ ၂၅ ရက္က ဆႎၬသေဘာထား ေကာက္ခံေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA Listener from Fort Wayne)
အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကိသ္ လုစ္က အေမရိကန္သမတ အိုဘားမား၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝၝဒႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႛတ္ဝိန္း႓မိႂႚတၾင္ ဧ႓ပီ ၂၅ ရက္က ဆႎၬသေဘာထား ေကာက္ခံေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA Listener from Fort Wayne)
(Photo: RFA Listener from Fort Wayne)
Mr. Luse ဟာ တနဂႆေႎၾေနႛက ဖိုႛဝိန္း႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အေမရိကန္-ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး မူဝၝဒ ေဆၾးေႎၾးပဲၾကို ဦးေဆာင္ ကဵင္းပခဲ့သူတဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရ ကဵင့္သံုးေနတဲ့ မူဝၝဒနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာေတၾရဲ့ သေဘာထားကို သိခၾင့္ရတဲ့အတၾက္ အကဵႂိးရႀိတယ္လိုႛ Mr.Keith Luse က RFA ကိုေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾးပဲၾကေတာ့ အ႒ကိ္မ္မဵားစၾာ ဳကံႂေတၾႚခဲ့တဲ့အတိုင္းပၝပဲ။ သမတအိုဘားမား အစိုးရရဲ့ စစ္အစိုးရအေပၞ ထိေတၾႚဆက္ဆံေရးမူဝၝဒကေန ေမ႖ာ္လင့္ထားတဲ့ရလဒ္မဵႂိး ထၾက္မလာႎိုင္ဘူးလိုႛ ယူဆဳကပၝတယ္။ စစ္အစိုးရကို ထပ္႓ပီး ပိတ္ဆိုႛဒဏ္ခတ္ အေရးယူဖိုႛ တက္ေရာက္လာသူ ၁၀၀ ရာခိုင္ႎႁန္းေကဵာ္က ဆိုပၝတယ္။ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ သူတိုႛနဲႛ စီးပၾားေရးအရ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကို ပစ္မႀတ္ထား အေရးယူတာမဵႂိးက ပို႓ပီး ထိေရာက္တယ္လိုႛေဴပာဆိုဳကတယ္လိုႛ Mr. Luse က ေဴပာသၾားတာပၝ။

Mr. Luse ဟာ အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီမႀာ အဆင့္ဴမင့္ အဖဲၾႚဝင္လည္းဴဖစ္၊ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ရီပတ္ဘလီကင္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္လည္း ဴဖစ္တဲ့ Richard Lugarရဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ဴမန္မာေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီး အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ  ခဵမႀတ္ထားတဲ့ မူဝၝဒအေပၞ သေဘာထားအဴမင္ေတၾကို ေကာက္ခံ စုေဆာင္းေနတာပၝ။ မဳကာခင္ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္မႀာလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတဲ့ ဥပေဒကို သက္တမ္းတိုးဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးဳကမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ရီပတ္ဘလီကင္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ Mitch McConnell ဦးေဆာင္တင္သၾင္းမဲ့ ဥပေဒဳကမ္းမႀာ အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲ့ သေဘာထားေတၾကို ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပႎိုင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားေဆာင္႟ၾက္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ Mr. Luse က RFA ကို ေဴပာသၾားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႛကလည္း အင္ဒီးယားနားဴပည္နယ္႓မိႂႚေတာ္ Indianapolis ႓မိႂႚက ဴမန္မာေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾး ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔