ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာမဵား ႟ႁပ္ေထၾးႎုိင္ေဳကာင္း ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚေဴပာဳကား

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အက္အက္ေအ ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္း အဖၾဲႚက မေနႛက မတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛ ရက္စၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီအထဲမႀာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ၊ နအဖ တဖက္သတ္ ေရးဆၾဲ ထားတဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္ဖိုႛနဲႛ မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အခဵက္ေတၾ ပၝတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-03-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရအား တိုက္ခိုက္ေနသည့္ SSA ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္သားမဵားကို စက္ေသနတ္ လက္နက္႒ကီးမဵားဴဖင့္ အသင့္အေနအထား ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရအား တိုက္ခိုက္ေနသည့္ SSA ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္သားမဵားကို စက္ေသနတ္ လက္နက္႒ကီးမဵားဴဖင့္ အသင့္အေနအထား ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ အက္အက္ေအေတာင္ပိုင္းအဖၾဲႚအေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရးသေဘာထား ထုတ္ဴပန္တဲ့အခဵိန္ဟာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ထိုင္းအစိုးရကို အကူအညီေတာင္းတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေနတဲ့အခဵိန္နဲႛ တိုက္ဆိုင္ေနပၝတယ္၊ အက္စ္အက္စ္ေအ ေတာင္ပိုင္းက ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ စိုင္းဆိုင္မိဏ္းက အဲဒီထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ အထဲမႀာ အဓိကအားဴဖင့္ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဴမင္သေဘာထားေတၾ ပၝေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္၊

စိုင္းဆိုင္မိဏ္း           ။ “အဓိကပၝတဲ့ဟာကေတာ့ လာမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို အာစီအက္စ္အက္စ္အေနနဲႛက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္စရာမရႀိဘူးေပၝ့ေနာ္။ တကယ္လိုႛ ဒီမိုကေရစီ လမ္းကဵမယ္ ႓ပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတခု ဴဖစ္ရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ကန္ႛကၾက္စရာအေဳကာင္း မရႀိပၝဘူး၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကန္ႛကၾက္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမႀာ နအဖ စစ္အစိုးရရဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ လုပ္နညး္လုပ္ဟန္ကို ကန္ႛကၾက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ နအဖ လုပ္တဲ့ဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းလည္း မကဵဘူး တရားနည္းလမ္းလည္း မကဵဘူး။ ဒီလိုမဵိႂး ဴမင္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ထုတ္ဴပန္ထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

တကယ္လိုႛ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးရမယ္၊ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္က အတင္းအကဵပ္ အတည္ဴပႂထားတဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကိုလည္း ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္ဖိုႛ လိုတယ္လိုႛ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထား တယ္လိုႛလည္း သူက ဆိုပၝတယ္

စိုင္းဆိုင္မိဏ္း           ။ “နအဖ စစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးရမယ္၊ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပမႀာ ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾေရာ၊ အတိုက္အခံအဖၾဲႚေတၾေရာ၊ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾေရာ၊ အားလံုးအေပၞမႀာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ ေဳကညာေပးရမယ္၊ လၾတ္လပ္တဲ့ အခၾင့္အေရး အဴပည့္အ၀ ရႀိရမယ္ေပၝ့၊ အဓိက အခဵက္ကေတာ့ ၂၀၀၈မႀာ ေရးဆၾဲထားတဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို ပၝတီေတၾေရာ၊ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾေရာ၊ အတိုက္အခံအဖၾဲႚေတၾေရာ၊ အဖက္ဖက္က ပၝဝင္႓ပီးေတာ့ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ဴပႂဴပင္႓ပီးေတာ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒၝဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းလည္း ကဵတယ္၊ အဖက္ဖက္ကလဲ လက္ခံႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတခုဴဖစ္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမင္တယ္။ ဒၝလည္း ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတခုအေနနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ထုတ္ဴပန္ထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ထုတ္ဴပန္ခဵက္ထဲမႀာ ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးဴပႍနာကို ေဴဖရႀင္းမယ္ဆိုရင္ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို အရင္ရႀင္း႓ပီးမႀ ေဴပလည္ႎိုင္မယ္လိုႛလည္း စိုင္းဆိုင္မိဏ္းက ဆိုပၝတယ္။

အက္စ္အက္စ္ေအ ေတာင္ပိုင္းအဖၾဲႚရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ထဲမႀာ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံအင္အားစုေတၾသာမက အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားေတၾ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဆီ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခဵက္ေတၾနဲႛ အခဵက္အလက္ေတာ္မဵားမဵားဟာ အႎႀစ္သာရအေနနဲႛ ကၾာဴခားမႁ မရႀိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ တကယ္လိုႛ နအဖ က ဒီအခဵက္ေတၾကို မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ပို႓ပီးေတာ့ ႟ႁပ္ေထၾးသၾားႎိုင္တယ္လိုႛ စိုင္းဆိုင္မိဏ္းက ေထာက္ဴပပၝတယ္၊

စိုင္းဆိုင္မိဏ္း           ။ “စစ္အစိုးရက တကယ္တမ္း ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ေဴဖရႀင္းခဵင္တယ္၊ တကယ္လည္း သူတိုႛေဳကညာထားသလို ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံကို ဦးတည္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းေတၾအတိုင္း လုပ္ရမယ္လိုႛေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ယံုဳကည္တယ္၊ တကယ္လိုႛ ဒီလိုမႀ မလုပ္ပဲ သူတိုႛဟာသူတိုႛ တဖက္သတ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒၝဘာအဓိပၯာယ္မႀ မရႀိတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္သၾားမယ္၊ ႓ပီးလိုႛရႀိရင္လည္း ဘယ္အဖၾဲႚအစည္းကမႀ လက္ခံႎိုင္မႀာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာေတၾ အကုန္လံုး ႟ႁပ္ေထၾးသၾားမယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမင္ပၝတယ္။

အက္အက္ေအ ေတာင္ပိုင္းအဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမလုပ္ပဲ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛအေနနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က ပဵက္ကၾက္တာေဳကာင့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ မဴဖစ္ေဴမာက္ခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္၊ တကယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္ရင္ေတာင္ တဖက္သတ္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရးကိုေတာ့ မလိုလားဘူးလိုႛ စိုင္းဆိုင္မိဏ္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔