အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမဵား ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္

NLD ပၝတီ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖဲၾ ့ဝင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးညၾန္ႛေဝ၊ ဦးစိုးဝင္းနဲႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛဟာ ပၝတီ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ပဲခူးတိုင္းအတၾင္းက အဖဲၾႚဝင္ေတၾကို မေနႛက သၾားေရာက္ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။
2010-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီႎႀင့္ ေတၾႚဆံုခဲ့သည့္ အေဳကာင္းကို ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက သတင္းစာဆရာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။  (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီႎႀင့္ ေတၾႚဆံုခဲ့သည့္ အေဳကာင္းကို ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက သတင္းစာဆရာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

“ပဲခူး႓မိႂႚ အပၝအဝင္ ပဲခူးခရိုင္အတၾင္းက ကဵေနာ္တုိႛ အဖဲၾႛဝင္ေတၾ ၆၀၊ ၇၀ ေလာက္ တက္လာဳကပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ စိတ္အားထက္သန္စၾာ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ခၾင့္ ရပၝတယ္။ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ရႀိပၝတယ္။ အေႎႀာက္အယႀက္လည္း မရႀိဘူး။ လာေရာက္ေစာင့္ဳကည့္တာေတာ့ ရႀိပၝတယ္”

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္အေနနဲႛ ေရၾးေကာက္ပဲၾဥပေဒေဳကာင့္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ္အဴဖစ္ ရပ္တည္ခၾင့္ ပဵက္ဴပယ္သၾား႓ပီဆိုတဲ့ ကိစၤကို ဥပေဒေဳကာင္းအရ ခုခံေခဵပဖိုႛ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆိုပၝတယ္။

မတ္လ ဂ ရက္ေနႛက သူတုိႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒေတၾ ထုတ္လုိက္တဲ့အခၝမႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီက ဴပန္လည္ မႀတ္ပံုမတင္တဲ့အတၾက္ မရႀိေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ အေနအထားကို ကဵေနာ္တုိႛက ရင္ဆုိင္တုိက္ေနတယ္၊ ကဵေနာ္တုိႛ တရားဥပေဒ လမ္းေဳကာင္းနဲႛ တုိက္ေနပၝတယ္။ လက္ေတၾႛမႀာလည္း ႎုိင္ငံေရး လုပ္ေနပၝတယ္။

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ အဖၾဲႛခဵႂပ္ေခၝင္းေဆာင္ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဥပေဒေဳကာင္းအရ ဆိုရင္ လာမယ့္ ႎိုဝင္ဘာလမႀာ လၾတ္ေဴမာက္ရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္  ပၝတီလုပ္ငန္းေတၾ ပို႓ပီး လုပ္လာႎိုင္ဖိုႛ  ေမ႖ာ္လင့္ထားေဳကာင္းလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔