အဴပစ္မရႀိေဳကာင္း တရား႟ံုးမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴငင္းဆို

ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က စစ္အစိုးရက စဲၾဆုိေသာ ႎုိင္ငံေတာ္ လုံဴခႂံေရးဥေပဒ ပုဒ္မ ၂၂ ကုိ ခဵိႂးေဖာက္ ကဵႃးလၾန္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း ေမလ ၂၆ရက္ မေနႛက အင္းစိန္ေထာင္ တံခၝးပိတ္တရား႟ုံးမႀာ စာေရးသား ထၾက္ဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေရးသား ထၾက္ဆုိခဵက္ အဴပည့္အစုံကုို ဒီကေနႛ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္က အမဵားဴပည္သူ သိရႀိႎုိင္ရန္ ေဳကညာခဵက္အဴဖစ္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။
2009-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကေမႝာဒီးယားႎိုင္ငံ၊ ဖႎၾမ္ပင္႓မိႂႚေတာ္ရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲ မႀ ယာ) ကေမႝာဒီးယား လူႛအခၾင့္အေရး စင္တာ ဥကၠႉ အူဗီရက္၊ ကေမႝာဒီးယား လၾတ္လပ္ေသာ ဆရာဆရာမမဵား အစည္းအ႟ံုး ဥကၠႉ ေရာင္ခ႗န္း၊ လူႛအဖၾဲႚအစည္း ဥပေဒပညာေပးဌာန ဥကၠႉ ယန္ဗီရက္၊ ေဒသ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ဥကၠႉ လီကာဒို ခက္ ဂၝလာဘ႟ူ။ (Photo: AFP)
ကေမႝာဒီးယားႎိုင္ငံ၊ ဖႎၾမ္ပင္႓မိႂႚေတာ္ရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲ မႀ ယာ) ကေမႝာဒီးယား လူႛအခၾင့္အေရး စင္တာ ဥကၠႉ အူဗီရက္၊ ကေမႝာဒီးယား လၾတ္လပ္ေသာ ဆရာဆရာမမဵား အစည္းအ႟ံုး ဥကၠႉ ေရာင္ခ႗န္း၊ လူႛအဖၾဲႚအစည္း ဥပေဒပညာေပးဌာန ဥကၠႉ ယန္ဗီရက္၊ ေဒသ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ဥကၠႉ လီကာဒို ခက္ ဂၝလာဘ႟ူ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ တရား႟ုံးကုိ တင္ဴပေဴပာဆုိခဵက္ေတၾထဲမႀာ ဆုိရင္-

ဂၾဵန္ ယက္ေတာ အေနနဲႛ ၃၀ ရက္ ၁၁ လ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္း ပထမအ႒ကိမ္ ဴခံဝင္းအတၾင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ကိစၤကုိ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းထံမႀ တဆင့္ ဳကားသိခဲ့ရေဳကာင္း၊ ဒီအဴဖစ္အပဵက္ကုိ ၄ ရက္ ၁၂ လ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေဆးစစ္ရန္ေရာက္ရႀိ လာေသာ ေဒၝက္တာတင္မဵိႂးဝင္း မႀတဆင့္ အာဏာပုိင္ေတၾထံကုိ အေဳကာင္းဳကားခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့လဲ အဲဒီတုန္းက အာဏာပုိင္ေတၾကေန သူႛကုိ လာေရာက္ေမးဴမန္းတာ၊ စုံစမ္းတာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္း မရႀိသလုိ၊ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္တယ္လုိႛလည္း ဳကားသိရဴခင္း မရႀိေဳကာင္း၊ ဴခံဝင္းအတၾင္းအခုလုိ တစုံတေယာက္ ဝင္ေရာက္လာပၝက ခဵက္ခဵင္း အေဳကာင္းဳကားရမယ္လုိႛ အာဏာပုိင္ေတၾဖက္က သတိေပးဖူးဴခင္းလည္း မရႀိပၝေဳကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဂ႗န္ယက္ေတာ ေရာက္ရႀိေနတာကုိ ၄ ရက္ ၅ လ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ မနက္ပုိင္းကဵမႀ ေတၾႚရေဳကာင္း၊ သူႛ အေနနဲႛဴပန္ထၾက္သၾားဖုိႛ ေဴပာဳကားခဲ့ေပမဲ့၊ မနက္လင္းေန႓ပီ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ဴပန္သၾားရင္ အဖမ္းခံရႎုိင္တဲ့အတၾက္ ညေမႀာင္မႀသာ ဴပန္ပၝရေစလုိႛ ဂ႗န္ယက္ေတာက ေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ္လည္း ညေရာက္တဲ့အခၝ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနအရ တည အိပ္ခၾင့္ေပးပၝရန္ ေမတၨာရပ္ခံခဲ့ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခုအခဵိန္မႀာ သူမရဲ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတၾက ဥပေဒရဲ့ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁနဲႛ သက္ညၟာမႁကုိ မခံစားရပဲ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾကဵခံေနရတာေဳကာင့္ ဘယ္သူႛကုိမႀ အဖမ္းအဆီး အခဵႂပ္အေႎႀာင္ခံရေစဖုိႛ တၾန္းမပုိႛႎုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ ႎုိင္ငံေရးခံယူခဵက္အရ ခုိလႁံခၾင့္ေတာင္းတာကုိ ေခတၨခုိလႁံခၾင့္ေပးခဲ့ဴခင္းသာ ဴဖစ္ေဳကာင္းေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ဂ႗န္ယက္ေတာ ဘာကိစၤ၊ ဘာရည္႟ၾယ္္ခဵက္နဲႛ လာေရာက္တယ္ဆုိတာ ကုိသူမအေနနဲႛ မသိရႀိေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤကုိ ၇ ရက္ ၅ လ ၂၀၀၉ ေနႛမႀာ ေဆးလာေရာက္စစ္ေဆးမဲ့ ေဒၝက္တာ တင္မဵိႂးဝင္းနဲႛတဆင့္ သက္ဆုိင္ရာကုိ အေဳကာင္းဳကားဖုိႛ ရည္႟ၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ၇ ရက္ ၅ လ ၂၀၀၉ မႀာ ေဒၝက္တာ တင္မဵိႂးဝင္း ဝင္ခၾင့္မရပဲ၊ ရဲတပ္ဖဲၾႚဝင္ေတၾသာ ေရာက္လာခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေရးသားထားပၝတယ္။

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႛအဴဖစ္အပဵက္မဵားႎႀင့္စပ္လဵဥ္း႓ပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတၾင္ ႒ကီးသည့္ အမႁငယ္ေစ၊ ငယ္သည့္အမႁ ပေပဵာက္ေစ ဆုိတဲ့အတုိင္း ဴခံဝင္းအတၾင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ သူကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဴခံလုံဴခႂံေရးယူထားတဲ့ တပ္သားေတၾကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း မလုိအပ္ပဲ မထိခုိက္ေစလုိေသာ ဆႎၬနဲႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေဳကာင္း ဒီဴပႂမူခဵက္ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာက ကန္ႛကၾက္ဴခင္း၊ ေဝဖန္ဴခင္း၊ တစုံတရာ မဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ သက္ဆုိင္ရာက သူမရဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ လက္ခံသေဘာတူတယ္လုိႛ ထင္ဴမင္ရေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေနာက္တခဵက္ ေဖာ္ဴပထားရာမႀာ တရားလုိဴပ သက္ေသတဦးက ထၾက္ဆုိခဲ့ရာမႀာ ေနအိမ္ဴခံဝင္းရဲ့ လုံဴခႂံေရးအတၾက္ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အတူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛ ပူးတဲၾတာဝန္ရႀိတယ္လုိႛ ထၾက္ဆုိခဲ့ဴခင္းမႀာ လုံးဝ မႀန္ကန္ဴခင္းမရႀိပၝလုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဴငင္းဆုိထားပၝတယ္။

အပုိဒ္ ၆ ေနနဲႛ ေဖာ္ဴပထားတာကေတာ့ သူမ ကုိ ႎုိင္ငံေတာ္အား ေႎႀာင့္ယႀက္ ဖဵက္ဆီးလုိသူမဵားဧ။္ ေဘးအႎၨရာယ္မႀကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သည့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ အရ တားဆီးမိန္ႛ၊ ကန္ႛသတ္မိန္ႛကုိ ခဵိႂးေဖာက္တယ္လုိႛ စၾပ္စဲၾထားတာဟာ အ႒ကႂံးဝင္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း အခဵက္ ၂ ခဵက္နဲႛ ဴငင္းဆုိထား ပၝတယ္။

က။ တရာလုိဴပသက္ေသမဵားရဲ့ ထၾက္ဆုိခဵက္၊ သက္ေသခံ ဆက္လက္တားဆီးမိန္ႛမဵားအရ၊ စည္းကမ္းခဵက္မဵားကုိ သူႛအေနနဲႛ ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္းမရႀိတာ ထင္ရႀားေနေဳကာင္း။

ခ။ ဒီကန္ႛသတ္မိန္ႛမႀာ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ ဴပည္ေထာင္စု ဆုိရႀယ္လစ္သမတ ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒပၝ မူလအခၾင့္အေရးကုိ ကန္ႛသတ္မႁ သုိႛမဟုတ္ ႟ုပ္သိမ္းဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း တရားလုိဘက္က ထၾက္ဆုိခဲ့ဳကပၝသည္။ ယင္းဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ စစ္အာဏာသိမ္းသည့္ေနႛမႀစကာ အာဏာတည္ဴခင္းမရႀိ ဴပိႂကဵ ပဵက္စီးသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝ၍ ကန္ႛသတ္မိန္ႛမဵားမႀာလည္း တရားဝင္ဴခင္း မရႀိေတာ့ပၝေဳကာင္း စၾပ္စဲၾခဵက္အေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ထုေခဵထားပၝတယ္။

အပုိဒ္ ၇ မႀာေဖာ္ဴပထားတာကေတာ့၊ အခုဴဖစ္ပၾားတဲ့ကိစၤရဲ့ အရင္းခံအေဳကာင္းအရင္းမႀာ လုံဴခႂံေရးဆုိင္ရာ လစ္ဟင္းမႁ သုိႛမဟုတ္ လုံဴခႂံေရးေဖာက္ဖဵက္မႁ ဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုအခဵိန္အထိ လုံဴခႂံေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရႀိမႁႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း႓ပီး အေရးယူဴခင္းမရႀိပဲ၊ သူမကုိသာ အေရးယူ တရားစဲၾဴခင္းမႀာလည္း ဘက္လုိက္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာဆုိေလ႖ာက္ထားပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ တရားလုိဘက္မႀ စဲၾဆုိေသာ ဴပစ္မႁကုိ ကဵႃးလၾန္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း တင္သၾင္းအပ္ပၝသည္လုိႛ အဆုံးသတ္မႀာ အဴပစ္မရႀိေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔