ဴပည္သူမဵား ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒ ေလ့လာဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုက္တၾန္း

ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ ဆႎၬမဲေပးဳကမဲ့ မဲဆႎၬရႀင္ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ စစ္အစိုးရရဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံ ဥပေဒနဲႛ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခဵက္အလက္ေတၾကို သိရိႀ နားလည္ေအာင္ ႒ကိႂးစားသင့္တယ္လုိႛ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။
2010-04-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သတင္းစာမ်ားကိုစီေနတဲ့ အေရာင္းသမားတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္
သတင္းစာမ်ားကိုစီေနတဲ့ အေရာင္းသမားတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေန႒ကီးမဵားဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးဳကည္ဝင္းနဲႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛ ဧ႓ပီ ၂၄ ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႛ မၾန္းလၾဲပိုင္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္ကို သၾားေရာက္ ေတၾႚဆံုရာမႀာ အဲဒီလို ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့အေဳကာင္း အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚဝင္ ေရႀႚေန႒ကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

“ေဒၞစုေဴပာတဲ့အထဲမႀာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ လုပ္ဳကမယ္ ေဴပာေနတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မဲဆႎၬရႀင္တေယာက္က ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ သိသလဲ၊ ဥပေဒပညာရႀင္လို မဟုတ္ေတာင္မႀ အေရး႒ကီးတဲ့အခဵက္ေတၾ သိသလား။ ေနာက္တခၝ ဒီကဵင္းပတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲက ၂၀၀၈ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒေပၞမႀာ တည္တယ္၊ အဲဒီ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမႀာ ပၝတဲ့ အေရးပၝတဲ့အခဵက္ေတၾကို ဘယ္ေလာက္ နားလည္သလဲ၊ အဲဒၝေတၾကို သိရႀိနားလည္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားသင့္တယ္ေပၝ့။ အကယ္၍ အဲဒီလို သိရႀိနားလည္ဴခင္း မရႀိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ မဲဆႎၬရႀင္ရဲ့ မဲေပးမႁဟာလည္း ဘယ္လိုမႀ အဓိပၯာယ္ရႀိမႀာ မဟုတ္ဖူးလိုႛ အဲလိုေဴပာပၝတယ္။”

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ လူမႁ အေထာက္အကူဴပႂ ကိစၤရပ္ေတၾအေဳကာင္းက္ိုလည္း အဲဒီေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

“က႗န္ေတာ္တိုႛ လူမႁအေထာက္အကူဴပႂ ကိစၤေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ပံု၊ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ သုေတသန လုပ္ထားဖိုႛ၊ ဒၝေတၾ ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ထပ္မံ မႀတ္ပံုမတင္တဲ့အတၾက္ ပၝတီရဲ့ ရပ္တည္မႁ၊ ဒၝ ဥပေဒအရ ပဵက္ဴပယ္႓ပီလိုႛ သူက ဥပေဒက ေဴပာေတာ့ အန္ကယ္တိုႛက NLD ရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတာ့ မလုပ္ေတာ့ပၝဘူး။ အဲဒီေတာ့ NLD ဆိုင္းဘုတ္နဲႛ အလံကေတာ့ အန္ကယ္တိုႛ ခဵဖိုႛ တာဝန္မရႀိေတာ့ မခဵဘူး၊ ႟ံုးခန္းကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎိုဝင္ဘာ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့အခဵိန္ထိ က႗န္ေတာ္တိုႛ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႀာက္ထားမယ္၊ ဒၝပၝပဲ”

အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚဝင္ ေရႀႚေန႒ကီးဦးဥာဏ္ဝင္း ေဴပာဴပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ အင္းစိန္တရား႟ံုးက ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့အေပၞမႀာလည္း အ႓ပီးသတ္ အထူးအယူခံတင္ဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေဳကာင္း အားလံုး ႓ပီးစီးသၾား႓ပီ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ယခုသီတင္းပတ္အတၾင္း ဗဟိုတရား႟ံုးကို တင္ဖိုႛ စီစဥ္ထားေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔