ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္ ႟ုပ္သိမ္းေသာ္လည္း ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဆဲ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဥပေဒေဳကာင္းအရ အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း ေနာက္ထပ္ ၆ လ ထပ္တိုးလိုႛ ရေသးေပမဲ့၊ ႎိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သက္ညၟာ ေထာက္ထားတဲ့အေနနဲႛ ဒီကေနႛ ေမလ ၂၆ရက္မႀာ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဖဵက္သိမ္းေပးလိုက္ေဳကာင္း ရဲမႀႃးခဵႂပ္ဴမင့္သိန္းနဲႛ ရဲခဵႂပ္ခင္ရီတိုႛက ဒီမနက္မႀာ သံတမန္ေတၾနဲႛ သတင္းေထာက္ေတၾကို ဖိတ္ဳကား ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2009-05-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရ၏ ဴမန္မာ့႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀ ထုတ္လၿင့္ဴပသေသာ သတင္းအစီအစဥ္တၾင္ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးသိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ကားဴဖင့္ ေခၞသၾားေတာ့မည့္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရ၏ ဴမန္မာ့႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀ ထုတ္လၿင့္ဴပသေသာ သတင္းအစီအစဥ္တၾင္ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးသိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ကားဴဖင့္ ေခၞသၾားေတာ့မည့္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သူႛကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန လၿတ္ေပးဖိုႛ စဥ္းစားခဲ့ေပမဲ့ မထင္မႀတ္ပဲ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား ယက္ေတာက ပၝဝင္ ပတ္သက္လာတဲ့အတၾက္ ဝမ္းနည္းဖၾယ္ အေဴခအေန ေဴပာင္းသၾားခဲ့ပၝတယ္လိုႛ ရဲမႀႃးခဵႂပ္ဴမင့္သိန္းက တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး NLD အထူးဴပန္ဳကားေရးအဖၾဲႚဝင္ ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္က အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္။       ။ “ဒီကေနႛ ၁၀နာရီေလာက္ ေရာက္သၾားတဲ့အခၝမႀာ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးလႀမဵိႂးဴမင့္၊ ေဒၞခင္ေဌး႔ကယ္တိုႛကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အခု စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဝင္းထဲက ေနအိမ္ကို ေခၞသၾားတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မဳကာခင္မႀာပဲ ရဲခဵႂပ္ ခင္ရီနဲႛ ရဲမႀႃးခဵႂပ္ ဴမင့္သိန္းတိုႛ ေရာက္လာ႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ တားဆီးထားတဲ့ ၁၀ (ခ)ကို ပယ္ဖဵက္တဲ့အေဳကာင္း သူတိုႛ လာ႓ပီး ဖတ္ဴပတယ္။ ဒၝဟာလည္း သူတိုႛအေနနဲႛ သက္ညၟာေထာက္ထားတဲ့အေနနဲႛ ၁၀ (ခ)ကို ပယ္ဖဵက္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဴပတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမႀာ ေဴပာစရာရႀိတာကေတာ့ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာလိုက္တာက ၁၀ (ခ)ကို ပယ္ဖဵက္တဲ့အေဳကာင္း ဆိုလိုႛရႀိရင္ ၁၄ရက္ေနႛကတည္းက ရက္ေစ့တယ္၊ ၁၄ရက္ေနႛကတည္းက ဒီအေဳကာင္းကို အေဳကာင္းဳကားသင့္တယ္ဆို႓ပီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက သိသာေအာင္ေပၝ့၊ သူတင္ဴပတာပဲ။”

အဲဒီလို သံတမန္ေတၾ၊ သတင္းေထာက္ေတၾကို ရဲမႀႃးခဵႂပ္က ေဴပာဆိုရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေမလ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္အကုန္ပိုင္းထိ ၁ ႎႀစ္ခၾဲကို အဴခားဥပေဒတခုနဲႛ ထိန္းသိမ္းထားတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ၅ ႎႀစ္ထိ ထိန္းသိမ္းထားႎိုင္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၀ (ခ) အရ ေနာက္ထပ္ ၆ လ ထပ္တိုးႎိုင္တယ္လိုႛ ဆိုလိုတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီ ၁ ႎႀစ္ခၾဲကို ဘာပုဒ္မနဲႛ ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္ဆိုတာေတာ့ ရႀင္းလင္း ေဴပာဆိုတာ မေတၾႚရပၝဘူး။

အခုလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဒီကေနႛ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဖဵက္သိမ္းေပးလိုက္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရက ေဴပာတဲ့အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတခဵိန္တည္း အထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ NLD ဒုဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကိုေတာ့ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဖဵက္သိမ္းေပးတယ္လိုႛ မဳကားရေသးေဳကာင္း ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္။       ။ “အဲဒၝေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘာမႀ မသိရဘူး။ အဲဒီ တားဆီးမိန္ႛကို တိုးတိုင္းတိုးတိုင္း သူတိုႛက အိမ္ေတၾကို လိုက္ဖတ္ဴပတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုလည္း တကယ္လိုႛ သူတိုႛ အန္ကယ္ ဦးတင္ဦးနဲႛ ပတ္သက္ရင္ သီးဴခား သူတိုႛ ေဆာင္႟ၾက္မႀာပၝ။ ဒီမႀာေတာ့ ေရာ႓ပီးေတာ့ မေဴပာသၾားဘူး။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဴပႂမူ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ဟာ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒေရာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း ဥပေဒအရပၝ တရားမဝင္ဘူးဆိုတာ ကုလသမဂၢရဲ့ မူေတၾမႀာ ေတၾႚရတယ္လိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ႎိုင္ငံတကာေရႀႚေန Jared Genser က ဒီကေနႛ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

အခုလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဖဵက္သိမ္းေပးလိုက္ေပမဲ့ သူအေနနဲႛ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား ယက္ေတာ ခိုးဝင္တဲ့အမႁကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔