ကမႝာ့အေတၾးအေခၞရႀင္ ၁၀၀ စာရင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေဖာ္ဴပခံရ

ကမႝာေပၞက အေတၾးအေခၞရႀင္ ၁၀၀ မႀာ ထိပ္တန္း ပၝဝင္သူတဦးအဴဖစ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ဒီစီက ထုတ္ေဝတဲ့ Foreign Policy ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ မဂၢဇင္းက ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။
2009-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာမည္ေကဵာ္ အေမရိကန္အႎုပညာရႀင္ ရႀက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) ဂုဏ္ဴပႂ ေရးဆၾဲေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ သ႟ုပ္ေဖာ္ပန္းခဵီ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy of US Campaign for Burma)
နာမည္ေကဵာ္ အေမရိကန္အႎုပညာရႀင္ ရႀက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) ဂုဏ္ဴပႂ ေရးဆၾဲေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ သ႟ုပ္ေဖာ္ပန္းခဵီ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy of US Campaign for Burma)
(Courtesy of US Campaign for Burma)

အေမႀာင္ကဵေနတဲ့ အရပ္မႀာ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္တရပ္အဴဖစ္ သက္ရႀိထင္ရႀားေနတဲ့ သေကႆတပိုင္ရႀင္အဴဖစ္ ကမႝာ့ ေတၾးေခၞရႀင္ ၁၀၀ စာရင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလအတၾက္ ထုတ္ေဝတဲ့ မဂၢဇင္းရဲ့ ႎႀစ္လည္ အထူးထုတ္မႀာ ဒီစာရင္းကို ေဖာ္ဴပထားတာဴဖစ္႓ပီး အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠႉ ဴဖစ္တဲ့ Mr. Frank Bernake ကို စီးပၾားပဵက္ကပ္အသစ္ကို ကိုင္တၾယ္ ေဴဖရႀင္းႎုိင္သူအဴဖစ္ နံပတ္ ၁ မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ နံပတ္ ၂ ကေတာ့ ကမႝာေပၞက အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲ့ အခန္းကၸကို ဴပန္လည္ ဴမၟင့္တင္ခဲ့သူအဴဖစ္ အေမရိကန္သမတ Mr. Barack Obama ကို ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မဟတၨမ ဂႎၬီနဲႛ ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံ စည္းမဵဥ္းဴဖစ္တဲ့ အဳကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အတိုက္အခံ လႁပ္ရႀားခဲ့႓ပီး အႎႀစ္ ၂၀ အတၾင္း ၁၄ ႎႀစ္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ေနခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ မိန္ႛခၾန္းတရပ္မႀာ ေဳကာက္႟ၾံႚစိတ္ဟာ ေနႛစဥ္ လူေနမႁလကၡဏာ တရပ္အဴဖစ္ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီဆိုရင္ ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ အဂတိ လိုက္စားလာဳကေဳကာင္း၊ ဒီအခဵိန္မႀာ ေတာ္လႀန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ရႀိဳကရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လုိႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ၂၆ ဦးေဴမာက္ ကမႝာ့ အေတၾးအေခၞရႀင္အဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထား႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားက ႎုိင္ငံေရး သံုးသပ္သူ Rizak Sukma ကို ၉၂ ဦးေဴမာက္၊ ဴဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ Gordon Brown ကို ၇၄ ဦးေဴမာက္ နဲႛ ဴဗိတိန္ဘာသာေရးပညာရႀင္ Karen Armstrong ကို ၈၇ ဦးေဴမာက္အဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔