ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ေရႀႚေနမဵား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို သူရဲ့ အကဵႂိးေဆာင္ ေရႀႚေနေလးဦးက တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္မႀာ ဗဟိုတရား႟ံုးက လက္ခံလိုက္တဲ့ ဴပင္ဆင္မႁ ေလ႖ာက္လဲခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက ေတၾႚခၾင့္ရခဲ့တယ္လိုႛ ေရႀႚေနေတၾက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2009-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အကဵိႂးေဆာင္ ေရႀႚေန႒ကီးမဵား ဴဖစ္ေသာ ဦးဳကည္ဝင္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ယာ) တိုႛကို တိုင္းတရား႟ံုးသိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁအယူခံတင္ေသာ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အကဵိႂးေဆာင္ ေရႀႚေန႒ကီးမဵား ဴဖစ္ေသာ ဦးဳကည္ဝင္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ယာ) တိုႛကို တိုင္းတရား႟ံုးသိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁအယူခံတင္ေသာ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ ေရႀႚေန ၄ ဦးထဲက တဦးဴဖစ္သူ ဦးဳကည္ဝင္းက RFA ကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဳကည္ဝင္း။    ။ “အဓိက ေဆၾးေႎၾးတာေတာ့ အန္ကယ္တိုႛ အခု အဲဒီ အစိုးရက တက္တဲ့ ဴပင္ဆင္မႁအတၾက္ အန္ကယ္တိုႛ လိုက္ပၝဖိုႛရာ အသီးသီး၊ အသီးသီး ေရႀႚေန ကိုယ္စားလႀယ္စာ လိုတာေပၝ့ဗဵာ။ အဲဒီမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က က႗န္ေတာ္တိုႛကို ေရႀႚေန ကိုယ္စားလႀယ္စာ ေပးတယ္။ ခင္ခင္ဝင္းတိုႛကလည္း ကိုလႀမဵိႂးတိုႛ၊ ေဒၞခင္ေဌး႔ကယ္တိုႛကို ေရႀႚေနကိုယ္စားလႀယ္စာ ေပးတယ္။”

ဒီလိုေတၾႚဆံုရာမႀာ အစိုးရဖက္က ဴပင္ဆင္မႁ ေလ႖ာက္လဲခဲ့တဲ့အခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေရႀႚေနပၝဝၝေ ပးခဲ့ပၝတယ္။

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ကန္ႛသတ္ထားတဲ့အမိန္ႛကို ႟ုပ္သိမ္းဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အတူေနထိုင္သူ ေဒၞခင္ခင္ဝင္း၊ မဝင္းပပတိုႛရဲ့ ဴပင္ဆင္မႁေလ႖ာက္လဲခဵက္ေတၾနဲႛ တရားလို စစ္အစိုးရဖက္က ဴပင္ဆင္မႁေလ႖ာက္လဲခဵက္ သံုးခုစလံုးကို ဗဟိုတရား႟ံုးက ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနႛက လက္ခံခဲ့တာပၝ။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အယူခံလၿာကို ရန္ကုန္တိုင္းတရား႟ံုးကေန ပယ္ခဵခဲ့ေပမဲ့ စီရင္ခဵက္မႀာ ၁၉၇၄ ဖဲၾႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို အသံုးဴပႂခၾင့္ မရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ပၝရႀိေနပၝတယ္။ ဒၝကို တရားလိုဖက္က မေကဵနပ္တဲ့အတၾက္ ဴပင္ဆင္ေလ႖ာက္လဲခဵက္အေနနဲႛ ဗဟိုတရား႟ံုးမႀာ တင္သၾင္းတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အကဵႂိးေဆာင္ေရႀႚေနေတၾကလည္း ၁၉၇၄ ဖဲၾႚစည္းပံုဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရရဲ့ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ကို ႟ုပ္သိမ္းေပးဖိုႛ အဓိက တင္ဴပေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင၊ ္ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္ဴပန္လည္ ဴပႂဴပင္ေနတာကို စည္ပင္သာယာ က ဴပင္ဆင္ခၾင့္ ေပးထား႓ပီး ဴဖစ္ေပမဲ့ အေမၾဆိုင္ဴဖစ္သူ အစ္ကို ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ကန္ႛကၾက္တာေဳကာင့္ ဆက္လက္ မဴပႂဴပင္ဖိုႛ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ မေနႛက လာေရာက္ တားဴမစ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး အကဵႂိးေဆာင္ေရႀႚေန႒ကီး ဦးဳကည္ဝင္းက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးဳကည္ဝင္း။    ။ “သူႛအစ္ကို ေအာင္ဆန္းဦးရဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္၊ ေရႀႚေန ဟန္တိုးက သၾား႓ပီး စည္ပင္မႀာ ကန္ႛကၾက္တယ္ ေဴပာတယ္။ အခုေတာ့ ရပ္ဆိုင္းထားတယ္။”

ဒီေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္ကို ေရာက္တဲ့အခၝမႀာလည္း ဗိသုကာနဲႛ လက္သမားေတၾ လာေရာက္ ဴပႂဴပင္ေနတာ မေတၾႚခဲ့ရဘူးလိုႛ ဦးဳကည္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၈ ေမလက တိုက္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္ ပဵက္စီးမႁအမဵားအဴပား ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္ခၾင့္ရဖိုႛ လၾန္ခဲ့တဲ့ လေတၾကတည္းက သက္ဆိုင္ရာကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က အကဵႂိးေဆာင္ ေရႀႚေနေတၾကတဆင့္ တင္ဴပခဲ့တာပၝ။

ခုလိုအိမ္ဴပင္ဆင္ရဴခင္းဟာ ေနအိမ္ပဵက္စီးေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ လံုဴခံႂေရးအရ လိုအပ္လိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေနႛမႀာ ႓မိႂႚေတာ္ စည္ပင္သာယာကေန ဴပန္လည္ဴပႂဴပင္ခၾင့္ ေပးခဲ့တာေဳကာင့္ အေပၞထပ္ရႀိ ဝရန္တာမႀာ အုတ္စီ၊ အခန္းဖဲၾႚတာေတၾ စတင္ လုပ္ကိုင္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ အိမ္အမိုးအကာ ေပၝက္ဴပဲေနတဲ့အတၾက္ မိုးေရယိုတာကေန သိရပၝတယ္။

အခုလို အိမ္ဴပင္ဆင္ေနတာကို စည္ပင္သာယာက လာေရာက္ တားဴမစ္ခဲ့တဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္းေပးဖိုႛ အကဵႂိးေဆာင္ ေရႀႚေနေတၾဘက္က သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾထံ တင္ဴပမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔