စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒကို လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း NLD ေဳကညာ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္းနဲႛ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကို ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ေခၞယူေရး ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ တရပ္ကို အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။
2008-09-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဇနီး ေဒၞ႒ကိႂင္႒ကိႂင္တိုႛ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛက ဆႎၬခံယူပၾဲ မဲထည့္ရန္ ေနဴပည္ေတာ္ မဲ႟ံုတၾင္ ပံုစံ ဴဖည့္စၾက္ ေရးသားေနစဥ္ ဴမန္မာ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀ ထုတ္လၿင့္ ဴပသပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဇနီး ေဒၞ႒ကိႂင္႒ကိႂင္တိုႛ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛက ဆႎၬခံယူပၾဲ မဲထည့္ရန္ ေနဴပည္ေတာ္ မဲ႟ံုတၾင္ ပံုစံ ဴဖည့္စၾက္ ေရးသားေနစဥ္ ဴမန္မာ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀ ထုတ္လၿင့္ ဴပသပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လၿတ္ေတာ္ေခၞယူ႓ပီး ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖဲၾဲႚစည္းေပးဖိုႛ ဒီေကာ္မတီက သံုးသပ္တာကို ၆ လအတၾင္း ႓ပီးစီးေအာင္ အာဏာပိုင္ေတၾက စီမံေပးဖိုႛကိုလည္း အဳကံေပးထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာခၾင့္ရသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းႌၾန္ႛက RFAကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသိန္းႌၾန္ႛ။    ။ “နဝတဥကၠႉကေန႓ပီး ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို နဝတက မေရးဘူး၊ တရားခံလည္း အဴဖစ္မခံႎိုင္ဘူး၊ အေ႟ၾးခံရတဲ့ ပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ညၟိ လုပ္ရမဲ့ကိစၤဆို႓ပီး ေဴပာခဲ့တယ္။ သိုႛေသာ္ လက္ေတၾႚမႀာ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ဆၾဲခဲ့ရတာ မဟုတ္ဖူး၊ အာဏာပိုင္ေတၾ စိတ္႒ကိႂက္ ေ႟ၾးခဵယ္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾက တဖက္သတ္ ေရးဆၾဲခဲ့တယ္။ တဖက္သတ္ ေရးဆဲၾ႓ပီးေတာ့ တိုေတာင္းလႀတဲ့ တလအတၾင္းမႀာပဲ တရားမ႖တမႁမရႀိပဲနဲႛ အတင္းအဓမၳ ေထာက္ခံမႁ ရယူခဲ့တယ္။”

အမဵားဴပည္သူ လက္မခံႎုိင္တာေတၾ ရပ္႓ပီး စစ္အစိုးရက ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ အခဵက္ ၃ ခဵက္ကိုလည္း ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ဦးသိန္းႌၾန္ႛက ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ဦးသိန္းႌၾန္ႛ။    ။ “၎တိုႛ ကုိယ္တိုင္ ဴပႉာန္းထားသည့္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ အႎိုင္ရရႀိခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵားမႀ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင့္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကို အဴမန္ဆံုး ေခၞယူ ဖၾဲႚစည္းေပးရန္။ ”

“၂။ ယင္း ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္က ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဴပန္လည္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ အႎိုင္ရ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵားမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းရန္။”

“၃။ ဤေကာ္မတီက ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဴပန္လည္ သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေဴခာက္လအတၾင္း အာဏာပိုင္တိုႛက စီမံေဆာင္႟ၾက္ေပးႎိုင္ရန္ အဳကံဴပႂပၝသည္။ ”

ဒီလိုေဆာင္႟ၾက္မႀပဲ စစ္အစိုးရက ကိုယ္တုိင္ေပးထားတဲ့ ကတိေတၾကို ေလးစားေရာက္႓ပီး ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾကိုလည္း လိုက္နာရာကဵမယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔