ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က တရား႟ံုးမႀာ စာတေစာင္ေရးသားတင္ဴပ

အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေမလ ၂၆ရက္ ဒီကေနႛ သတၨမေဴမာက္ေနႛ စတင္စစ္ေဆးတဲ့အခၝ ေဒၞစုက စာတေစာင္ ႒ကိႂတင္ေရးသားလာခဲ့႓ပီး တရားသူ႒ကီးအဖၾဲႚကို တင္ဴပလိုက္ေဳကာင္းနဲႛ တရားသူ႒ကီး ေမးတဲ့ ေမးခၾန္းေတၾကို ဴပန္လည္ ေဴဖဳကားေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2009-05-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနသည့္ဳကားမႀ ေမလ ၂၂ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စစ္ေဆးသည္ကို အင္းစိန္ေထာင္အနီး လံုထိန္းရဲ အတားအဆီးေရႀႚတၾင္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္း သတင္းနားေထာင္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနသည့္ဳကားမႀ ေမလ ၂၂ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စစ္ေဆးသည္ကို အင္းစိန္ေထာင္အနီး လံုထိန္းရဲ အတားအဆီးေရႀႚတၾင္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္း သတင္းနားေထာင္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကေနႛ တရားခၾင္ကို သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ သံတမန္ေတၾကို ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဝင္ေရာက္ နားေထာင္ခၾင့္ ဴပႂလိုက္ပၝတယ္။ တရားခၾင္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တင္ဴပလိုက္တဲ့စာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေသးစိတ္ကို NLD က မနက္ဴဖန္မႀာ ထုတ္ဴပန္မယ္လိုႛ ဴပန္ဳကားေရးအဖၾဲႚဝင္ ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္။       ။ “အဲဒီေတာ့ ၁နာရီေလာက္မႀာ အမႁ စစစ္တယ္။ အမႁ စစစ္တဲ့အခၝမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က တရားသူ႒ကီးဆီကို သူ႒ကိႂတင္ ေရးသားထားတဲ့ စာ႟ၾက္နဲႛ သူရဲ့ ဴဖစ္စဥ္ေတၾကို သူတင္ဴပတယ္။ ဒီဟာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ တရားသူ႒ကီးက ဖတ္႓ပီးေတာ့ သူ လိုအပ္တာေတၾကို ႎႁတ္နဲႛ ေမးတယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဴပန္ေဴဖတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမႀာ သူ ေမးခၾန္း ေလးငၝးခုေလာက္ ေမး႓ပီးေတာ့ တရားခၾင္ကို ဒီေနႛ ရပ္နားလိုက္တယ္။ ေဒၞစုအေနနဲႛက သက္ေသအဴဖစ္ အစစ္မခံႎိုင္ဘူးဆို႓ပီးေတာ့ ေဒၞစုရဲ့ ေရႀႚေနေတၾက ႟ံုးေတာ္ကို တင္ဴပတယ္။ ေဒၞစုကို စစ္တာ နာရီဝက္ေလာက္ပဲ ဳကာတယ္။”

“ထူးဴခားတာ တခုကေတာ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေဒၞစုအမႁကို လိုက္တဲ့ ေရႀႚေနနဲႛ ေဒၞစုနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ အခဵိန္ယူ႓ပီးေတာ့ တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ လံုးဝမရဘူး။ အဲဒီအတၾက္ သူတိုႛ ဒီေနႛ တင္ဴပတဲ့အခၝမႀာ မနက္ဴဖန္ကို တဴခား ပုဂၢိႂလ္ေတၾ စစ္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ မနက္ဴဖန္ကို ေရႀႚေနေတၾနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႚခၾင့္၊ ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ေပးမယ္လိုႛ သူတိုႛဖက္က ေဴပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒၞစုတင္တဲ့ statement နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ CEC ထိုင္႓ပီးေတာ့ အဲဒၝ သူတိုႛ ဒီေနႛ ဆံုးဴဖတ္တယ္။ မနက္ဴဖန္ကဵရင္ေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒၝကို ထုတ္ဴပန္ဖိုႛ ရႀိတယ္။”

ဒၝကေတာ့ ဒီကေနႛတရားခၾင္က အေဴခအေနေတၾပၝ။ အင္းစိန္ေထာင္ဴပင္ပမႀာေတာ့ ခၝတိုင္းေနႛေတၾလို စစ္အစိုးရ လံုဴခံႂေရးေတၾ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထားသလို ဴပည္သူေတၾနဲႛ NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾကလည္း သၾားေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကပၝတယ္။ အဲဒီထဲမႀာ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ဦးဝင္းတင္နဲႛ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္တိုႛလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

NLD ေဴပာခၾင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းကလည္း တရား႟ုံးက အေဴခအေနေတၾကုိ အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီမႀာရႀိတဲ့ ကဵင့္ထံုးအရ စၾပ္စၾဲခံရသူေပၝ့ေနာ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛအေနနဲႛ မိမိရဲ့ statement ၊ မိမိရဲ့ အဴမင္ေတၾကို တင္ဴပခၾင့္ရႀိတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ in written က႗န္ေတာ္တိုႛကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေဴပာခဵင္တဲ့ဟာေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေရးပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကိုယ္တိုင္ အဲဒၝကို တရား႟ုံး တင္ခဲ့ပၝတယ္။”

ဒီကေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္ကုိ အမႁ စတင္စစ္ေဆးတဲ့ေနႛ ဴဖစ္သလုိ၊ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း စစ္အစိုးရက သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾလည္းဴပႂလုပ္တဲ့ေနႛဴဖစ္တာေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူေတၾ နဲႛ အန္အယ္ဒီအဖဲၾႚဝင္ေတၾ အင္းစိန္ေထာင္ေရႀႚမႀာ သၾားေရာက္ ေစာင့္ဆုိင္း အားေပးခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ဒီကေနႛဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးရက္ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛ ေမတၨာပုိႛ ဆုေတာင္းခဲ့သလုိ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတၾကုိလည္း ေစာင့္ဆုိင္း နားေထာင္ေနခဲ့ဳကတယ္လုိႛ အန္အယ္ဒီအဖဲၾႚဝင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ မုိးေတၾ ႟ၾာသၾန္းေနခဲ့ေပမဲ့လည္း လူေတၾဟာ မုိး႟ၾာထဲမႀာပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ထူးဴခားမဲ့ သတင္းေတၾကုိ ေစာင့္ဆုိင္း နားစၾင့္ေနခဲ့ဳကေဳကာင္းနဲႛ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ဟံသာ၀တီ ဦးဝင္းတင္ ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီေထာက္ခံ အားေပးသူေတၾထဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ေစာင့္ဆုိင္း နားေထာင္ေနခဲ့တဲ့ သတင္းေတၾထဲမႀာ စစ္အစိုးရ ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾကုိ ဒီကေနႛ အေစာပုိင္းက စတင္ဳကားသိခဲ့ရပုံကုိ အခုလုိ ဆက္လက္ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

NLD အဖၾဲႚဝင္။  ။ “သူတိုႛရဲ့ ေဴပာဆိုစကားေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို သူတိုႛတေတၾ အမဵား႒ကီး လိုက္ေလဵာခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ေနာက္ အမဵား႒ကီး ညၟာတာ ေထာက္ထားပၝတယ္ ဆိုတဲ့အေဳကာင္း၊ အခုလို လၿတ္ခၝနီးဆဲဆဲမႀာ သူႛရဲ့ မဴပည့္မီ အခဵိန္မႀာပဲ လၿတ္ဖိုႛ သူတိုႛ စဥ္စားေနတဲ့အခဵိန္မႀာ အခု ဂ႗န္ ဝီလီယမ္ ယက္ေတာကို ဝင္ရာက္႓ပီး လက္ခံ ေတၾႚဆံုလိုက္တဲ့အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဖက္ကေန႓ပီးေတာ့ အခုလို ခဵိႂးေဖာက္တဲ့အတၾက္ တရားစၾဲဆိုဖိုႛဖက္ကိုပဲ သူတိုႛအေနနဲႛ အခု လုပ္လိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းကို သတင္းစာဆရာ႒ကီးေတၾကို ေဴပာဴပပၝတယ္ခင္ဗဵ။ ေနာက္တခၝ သတင္းစာဆရာ႒ကီးေတၾအေနအထားနဲႛ ဴပန္လႀန္ေမးခၾန္းေတၾကို ေမးဴမန္းဴခင္း မဴပႂဖိုႛ သတင္းစာဆရာ႒ကီးတိုႛ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾကိုသာ သူတိုႛအေနနဲႛ ေဴပာဴပမႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္းကိုလည္း ေဴပာဳကားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္ခင္ဗဵ။ လူကေတာ့ ပို႓ပီးေတာ့ မဵားတယ္၊ အရင္ေနႛေတၾက မလာတဲ့လူေတၾပၝ ေတၾႚတယ္ခင္ဗဵ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ လံုထိန္းေတၾ အေနအထားကလည္း ကားနဲႛ ေခၝက္တံုႛေခၝက္ဴပန္ ေမာင္းဴပေနတယ္။”

ဒီကေနႛ လာေရာက္ ေထာက္ခံအားေပးသူေတၾ ပုိမဵားလာသလုိႛသံဃာေတာ္ေတၾပၝ ပၝဝင္လာတာကုိ ေတၾႚရတယ္လုိႛလည္း မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။ စစ္အစုိးရကလည္း လုံ႓ခႂံေရးေတၾ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထား႓ပီး လုံထိန္းေတၾ တင္ေဆာင္ထားတဲ့ ကားေတၾနဲႛ လမ္းေတၾေပၞမႀ လုိက္လံလႀည့္လည္ေနခဲ့တယ္လုိႛ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ေရႀႚက အေဴခအေနေတၾကုိ ကုိယ္တုိင္ပၝဝင္ခဲ့သူေတၾက ဴပန္လည္ ေဴပာဆုိခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔