အေဴပာအဆိုကန္ႛသတ္မႁ တရားဝင္ကန္ႛကၾက္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႌၿန္ဳကား

ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေရႀႚေနႎႀစ္ဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဳကည္ဝင္းနဲႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလို ေတၾႚဆုံရာမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေနမဵားကို အမႁကိစၤနဲႛ မပတ္သက္တာမဵားကို မေဴပာဆိုရဆို႓ပီး ကန္ႛသတ္ထားတာကို အာဏာပိုင္ေတၾထံ တရားဝင္ ကန္ႛကၾက္စာ တင္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ႌၿန္ဳကားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-07-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အကဵိႂးေဆာင္ ေရႀႚေန႒ကီးမဵား ဴဖစ္ေသာ ဦးဳကည္ဝင္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ယာ) တိုႛကို တိုင္းတရား႟ံုးသိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁအယူခံတင္ေသာ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အကဵိႂးေဆာင္ ေရႀႚေန႒ကီးမဵား ဴဖစ္ေသာ ဦးဳကည္ဝင္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ယာ) တိုႛကို တိုင္းတရား႟ံုးသိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁအယူခံတင္ေသာ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေနမဵား အေနနဲႛ အရင္လိုမဟုတ္ပဲ အခဵိန္ဳကန္ႛဳကာမႁေတၾ ရႀိ႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾကို တင္ဴပရတဲ့ အဆင့္ေတၾ ပိုမဵားလာေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေနေတၾက ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရတဲ့ ေရႀႚေနေတၾအေနနဲႛ အမႁကိစၤကလၾဲ႓ပီး တဴခားကိစၤေတၾကို ေဴပာဆိုဴခင္း မဴပႂဖိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ဇၾန္လ ၂၅ရက္ေနႛက သတိေပးခဲ့႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေတၾႚဆံုခၾင့္ေတာင္းရာမႀာ ခုလိုကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾ ပိုမဵားလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဒီကေနႛ ညေနပိုင္းက ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ခၝတိုင္းလည္း အဲလိုပဲ စာတင္တယ္၊ ေတၾႚခၾင့္ရပၝတယ္။ အခုကဵေတာ့ ဒီလိုစာတင္တဲ့အဴပင္ကို က႗န္ေတာ္တိုႛ စာတင္တာကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သေဘာတူညီဴခင္း ရႀိမရႀိ ဆိုတဲ့ဟာ လိုတယ္။”

အခုတခၝ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရဖိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကတည္းက အာဏာပိုင္ေတၾထံ တင္ဴပခဲ့တာဴဖစ္ေပမဲ့ အခုအပတ္ အဂႆၝေနႛမႀာ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရတာဟာ အသစ္ထုတ္ဴပန္တဲ့ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီကေနႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလို ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

“ပထမပိုင္းကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ အမႁကိစၤေတၾ ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ကိစၤေတၾ၊ အမႁကိစၤေတၾ၊ ေနာက္ကဵေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဇၾန္လ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့လ ဇၾန္လ ၁၁ ရက္ ရက္စၾဲနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ နအဖကို တရားစၾဲဖိုႛ ႎိုႛတစ္စာ တေစာင္ ေပးထားပၝတယ္။ အဲဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ႎိုႛတစ္စာထဲမႀာလည္း ေဖာ္ဴပတယ္၊ အခုလည္း က႗န္ေတာ္ ေဴပာမယ္၊ အဲဒီ ႎိုႛတစ္စာထဲမႀာ ဒီလို တရားစၾဲဖိုႛ လုပ္တာဟာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကို လမ္းပိတ္တာ မဟုတ္ဖူး၊ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးက အဴမဲတမ္း ဖၾင့္ထားတယ္ ဆိုတာကို ေဴပာပၝတယ္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔