ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ထိုင္းႎိုုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတာင္းဆို

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ထိုင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Mr. Kasit Piromya က သတင္းေထာက္ေတၾကို အာဆီယံနဲႛ EU အစည္းအေဝးက ဴပန္ေရာက္ေရာက္ခဵင္း ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ မစၤတာကာဆစ္ဟာ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟႎိၾႂင္း႓မိႂႚနဲႛ ကေမႝာဒီးယားႎုိုင္ငံ ဖႎၾမ္းပင္႓မိႂႚေတၾကေန ေမလ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိလာတာပၝ။
2009-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ၊ ဟႎၾိႂင္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေမလက ကဵင္းပေသာ အာရႀ-ဥေရာပ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးမဵား အစည္းအေဝး (ASEM) တၾင္ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကာဆစ္ ပီ႟ိုမဵာ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းတိုႛ စကားေဴပာဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ၊ ဟႎၾိႂင္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေမလက ကဵင္းပေသာ အာရႀ-ဥေရာပ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးမဵား အစည္းအေဝး (ASEM) တၾင္ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကာဆစ္ ပီ႟ိုမဵာ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းတိုႛ စကားေဴပာဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးလမ္းညၾန္ခဵက္နဲႛ အညီ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ၊ တခၝ လာမဲ့ ႎႀစ္မႀာ ကဵင္းပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာလည္း အားလံုးပၝဝင္ႎိုင္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္သင့္တယ္လိုႛ မစၤတာကာဆစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ဴပည္တၾင္းေရးကို ဝင္စၾက္တာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း အာဆီယံ မိသားစုဝင္ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ အေရးဟာ အိမ္ေရႀႚပူ အိမ္ေနာက္မခဵမ္းသာသလို ဴဖစ္ေနပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခုဆိုရင္ အာဆီယံမႀာ ပဋိညာဥ္တခု ဴပဌန္း႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲ့ဒီဴပဌန္းခဵက္ကေန အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံဴခင္း အကူ အညီ ေပးဖိုႛဴဖစ္တဲ့ အေဳကာင္း လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း သံုးေလးဆယ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဴဖစ္စဥ္ေတၾေဳကာင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ႟ိုက္ခတ္မႁေတၾ အမဵား႒ကီး ဴဖစ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေရးမဵားဟာ ဴပည္တၾင္းေရးသာဴဖစ္႓ပီး အာဆီယံရဲ့ မႁအရ တဴခားႎိုင္ငံရဲ့ အေရးကို ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္း မဴပႂဖိုႛ အဴမဲ ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။သတင္းေထာက္ ေတၾကို မစၤတာကာဆစ္က ဆက္႓ပီး

ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း တိုးတက္ ေဴပာင္းလဲမႁေတၾအတၾက္ အားလံုးက ေမႀဵာ္လင့္ေနဳကေဳကာင္း ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာအေနနဲႛ တံုႛဴပန္မႁေတၾ လုပ္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေမဵႀာ္လင့္ပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခုကဵင္းပ ႓ပီးစီးသၾားတဲ့ ASEM အစည္းအေဝးနဲႛ အာဆီယံ EU အစည္းအေဝးေတၾမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎုိင္ငံတိုင္းက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။ ဒီကိစၤကို ဴမန္မာအေနနဲႛ အခိုင္အမာ ဴပန္လည္ဴပသဖိုႛ လို႓ပီဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔