အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာကေလးငယ္မဵား ခဲဆိပ္သင့္မႁ တိုင္းရင္းေဆး ႎႀစ္မဵိႂးကို သံသယရႀိ

ဴမန္မာကေလးငယ္ေတၾအဳကား ဝမ္းနဲႛပတ္သက္လိုႛ သံုးစၾဲရတဲ့ ဴမန္မာတိုင္းရင္းေဆး ႎႀစ္မဵိႂးမႀာ ခဲနဲႛ စိန္ဴဖႃ ပၝဝင္မႁ အလၾန္မဵားတဲ့အတၾက္ ဒီေဆး ႎႀစ္မဵိႂးကို ေရႀာင္ဳကဥ္ဖိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ကဵန္းမာေရး ဌာနက သတိေပးခဵက္ေတၾ ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-03-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္၊ ဖိုႛတ္ဝိန္း႓မိႂႚတၾင္ အေဴခခဵ ေနထိုင္ေသာ ဦးတင္ေအာင္၏ ၄ႎႀစ္အ႟ၾယ္ သမီး ယမင္း (ပံု)ႎႀင့္ ညီမေလးတိုႛသည္ ၎တိုႛ႓မိႂႚတၾင္ ခဲဆိပ္သင့္ေသာ ဴမန္မာကေလးငယ္ ၄၆ဦးတၾင္ ပၝဝင္္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္၊ ဖိုႛတ္ဝိန္း႓မိႂႚတၾင္ အေဴခခဵ ေနထိုင္ေသာ ဦးတင္ေအာင္၏ ၄ႎႀစ္အ႟ၾယ္ သမီး ယမင္း (ပံု)ႎႀင့္ ညီမေလးတိုႛသည္ ၎တိုႛ႓မိႂႚတၾင္ ခဲဆိပ္သင့္ေသာ ဴမန္မာကေလးငယ္ ၄၆ဦးတၾင္ ပၝဝင္္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဴမန္မာအမဵားစု အေဴခခဵေနထိုင္တဲ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္ဝိန္း႓မိႂႚက ကေလးသူငယ္ေတၾအဳကား ခဲဆိပ္သင့္တာေတၾ ေတၾႚရႀိခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို တားဴမစ္ခဵက္ေတၾ ထုတ္ဴပန္လာတာလိုႛ ဖိုႛတ္ဝိန္းေနတဲ့ ဴမန္မာေတၾက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
ဖိုႛတ္ဝိန္း႓မိႂႚက ဴမန္မာတဦးက အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာတဦး    ။ “အရင္တုန္းက ခဲဆိပ္သင့္တာက အဲလိုမဵိႂးေပၝ့၊ အစားအစာကလိုႛ ေဴပာတာပဲ။ အစားအေသာက္ကလိုႛ ေဴပာတယ္။ အခု ဒီမႀာကေတာ့ ဒီ ေဆးဝၝးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီမႀာ တခၝ စာေတၾ ဘာေတၾနဲႛ ကပ္ထားတယ္ေလ၊ သူတိုႛေတၾ၊ ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚက။ ဆိုေတာ့ အဲဒီ ကေလး ဝမ္းပုပ္ခဵေဆးမႀာ အဲဒီေဆးကေန ဴဖစ္တယ္ေပၝ့။ ဒီဝမ္းပုပ္ခဵေဆးက ဥပမာေပၝ့၊ ဟို လသားတိုႛ၊ တႎႀစ္သားေလာက္ အဲလိုမဵိႂးေတၾပဲ သံုးတာ မဵားတယ္ေလ။”

ဴပည္နယ္ကဵန္းမာေရးဌာနက ေဆးတံဆိပ္နဲႛအတူ တားဴမစ္လိုက္တဲ့ ကေလး ေဆး ႎႀစ္မဵိႂးကေတာ့ ေဒၞေတၾး ေဂၝမုတၨေဆးနဲႛ ေဒၞကဵင္ သူငယ္နာ ဝမ္းႎုတ္ေဆးေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကေလး အစာေကဵေဆးအဴဖစ္ သံုးစၾဲေသာ ေဒၞေတၾး၏ ပႉမ ေဂၝမုတၨေဆးသည္ ခဲႎႀင့္ စိန္ အဆိပ္ဓာတ္ ပၝဝင္ႎႁန္း ဴမင့္မားေဳကာင္း ဓာတ္ခၾဲေတၾႚရႀိရပၝသည္။ (Image: Fort Wayne-Allen County Department of Health)
ကေလး အစာေကဵေဆးအဴဖစ္ သံုးစၾဲေသာ ေဒၞေတၾး၏ ပႉမ ေဂၝမုတၨေဆးသည္ ခဲႎႀင့္ စိန္ အဆိပ္ဓာတ္ ပၝဝင္ႎႁန္း ဴမင့္မားေဳကာင္း ဓာတ္ခၾဲေတၾႚရႀိရပၝသည္။ (Image: Fort Wayne-Allen County Department of Health) Image: Fort Wayne-Allen County Department of Health)
ဒီေဆး ႎႀစ္မဵိႂးဟာ ကေလးသူငယ္ကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာမိသားစု အမဵားစု အိမ္သံုး ေဆးအဴဖစ္ ေဆာင္ေလ့ရႀိတဲ့ ေဆးဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေတၾး ေ၈ၝမုတၨေဆးမႀာ ခဲဓာတ္ဟာ အေမရိကန္ ေဆးဝၝးဌာနက ခၾင့္ဴပႂတဲ့ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀၀ ေကဵာ္ ပၝဝင္ေန႓ပီး ေဒၞကဵင္ သူငယ္နာေဆးမႀာေတာ့ စိန္ဴဖႃပမာဏ အေဴမာက္အဴမားပၝေနတယ္လိုႛ အေရအတၾက္နဲႛတကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာအစိုးရ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန တိုင္းရင္းေဆးဌာနကို RFA က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ ဒီေဆးေတၾဟာ ၂၀၀၈ အရင္ကထုတ္တဲ့ ေဆးေတၾ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း၊ ၂၀၀၇ ႎႀစ္ကုန္က စ႓ပီး ခဲ၊ ဴပဒၝးနဲႛ ဓာတ္သတၨႂ ပၝဝင္တဲ့ ေဆးဝၝးေတၾကို မႀတ္ပံုတင္ေရာင္းခဵခၾင့္ ပိတ္ပင္ထားေဳကာင္း ညၾန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ ဦးတင္ညၾန္ႛက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ တင္ႌၾန္ႛ။    ။ “က႗န္ေတာ္ စ႓ပီးေတာ့ တာဝန္ယူတဲ့အခဵိန္က စ႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ အဲဒီ အာဆင္းနစ္နဲႛ ေဆးဒန္းေပၝ့၊ ေဆးဒန္းနဲႛ lead ပၝတဲ့ ေဆးကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ခၾင့္မဴပႂေတာ့ဘူး။ အဲဒၝ အရင္တုန္းက ရႀိခဲ့တဲ့ဥစၤာေတၾကို သံုးမိလိုႛပဲ ထင္တယ္။ က႗န္ေတာ္ေရာက္တာ ႎႀစ္ႎႀစ္ေကဵာ္သၾား႓ပီ။ ႎႀစ္ႎႀစ္ေကဵာ္တဲ့အတၾင္းမႀာ လံုးဝ က႗န္ေတာ္ ဒီဟာေတၾကို မႀတ္ပံုတင္ မေပးေတာ့ဘူး။ ေဆးဒန္းေခၞတာေပၝ့၊ အာဆင္းနစ္ ပၝတဲ့ဥစၤာ၊ lead ပၝတဲ့ဥစၤာ၊ mercury ပၝတဲ့ ဥစၤာ၊ ေနာက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေၿတိုႛဘာတိုႛ ထည့္တဲ့ ဥစၤာေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ လံုးဝ မႀတ္ပံုတင္ မေပးေတာ့ဘူး။ က႗န္ေတာ္တိုႛ အခုေလာေလာဆယ္ လက္ရႀိ ေဈးကၾက္ထဲမႀာ ရႀိတဲ့ဥစၤာေတၾ မဟုတ္ဖူးထင္တယ္။ ဟိုတုန္းက ဥစၤာေတၾပဲ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။

ေဒၞကဵင္၏ သူငယ္နာ ဝမ္းႎုတ္ေဆးသည္ စိန္ အဆိပ္ဓာတ္ ပၝဝင္ႎႁန္း အလၾန္ ဴမင့္မားေဳကာင္း ဓာတ္ခၾဲေတၾႚရႀိရပၝသည္။ (Image: Fort Wayne-Allen County Department of Health)
ေဒၞကဵင္၏ သူငယ္နာ ဝမ္းႎုတ္ေဆးသည္ စိန္ အဆိပ္ဓာတ္ ပၝဝင္ႎႁန္း အလၾန္ ဴမင့္မားေဳကာင္း ဓာတ္ခၾဲေတၾႚရႀိရပၝသည္။ (Image: Fort Wayne-Allen County Department of Health) (Image: Fort Wayne-Allen County Department of Health)
ဒီေဆးဝၝး ႎႀစ္မဵိႂးမႀာ ခဲနဲႛ စိန္အဆိပ္ပၝဝင္မႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အင္ဒီယားနား ဴပည္နယ္မႀာရႀိတဲ့ St. Joseph Community Health Foundation ၊ ဴပည္နယ္ကဵန္းမာေရးဌာနနဲႛ အေမရိကန္ဗဟုိအစိုးရ ကူးစက္ ေရာဂၝထိန္းခဵႂပ္ေရးဌာနေတၾက ပဏာမ စမ္းသပ္ထားတာဴဖစ္႓ပီး ဒုကၡသည္ ကေလးမိသားစုေတၾအဳကား ခဲဆိပ္သင့္မႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဓိက အေဳကာင္းရင္းကိုေတာ့ ေနာက္လမႀာ အေသးစိတ္ ထုတ္ဴပန္မယ္လိုႛ RFAက စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနား၊ အီလီႎၾိႂက္၊ ကင္တာကီ၊ အိုဟုိင္းအိုး၊ မစ္ခဵီဂန္၊ မစၤဆူရီ စတဲ့ ဴပည္နယ္ေတၾက ဒုကၡသည္ေတၾအဳကား ခဲဆိပ္သင့္ ကေလးသူငယ္ အေရတၾက္ဟာ ၁၂၀၀၀ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔