သတင္းစာက မဟုတ္မမႀန္ လုပ္ဳကံေဳကာင္း အုတ္ပံု ႟ၾာသားမဵား ဴငင္းဆို

2007-04-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

myint_aye_sign_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ပထမဆံုး ကဵင္းပေသာ ဘိုကေလး႓မိႂႚ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားတၾင္ တက္ေရာက္သူ မႀတ္တမ္း လက္မႀတ္ေရးထိုးေနေသာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးဴမင့္ေအး ဴဖစ္ပၝသည္။ ၎တိုႛအဖၾဲႚ၏ ရႀင္းလင္းေဟာေဴပာမႁမဵားေဳကာင့္ ဟသႆာတ နယ္သူနယ္သားမဵား လူႛအခၾင့္အေရး အသိအဴမင္ တိုးပၾားလာသဴဖင့္ အာဏာပိုင္မဵားက အဳကမ္းဖက္ ႟ိုက္ႎႀက္ဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုဳကသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓ပီးခဲ့အပတ္က ဧရာဝတီတိုင္း ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ အုတ္ပံု႟ၾာမႀာ ဦးဴမင့္ေအးေခၝင္းေဆာင္တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို အုတ္ပံု႟ၾာသားေတၾက ဝိုင္း႓ပီး႟ိုက္တယ္လိုႛ ဴမန္မာအစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအခဵက္ဟာ အစိုးရ သတင္းစာရဲ့ လုပ္ဳကံေရးသားခဵက္သာဴဖစ္႓ပီး အုတ္ပံု႟ၾာသားေတၾဟာ ႟ိုက္ႎႀက္ရာမႀာ မပၝခဲ့ဘူးလိုႛ အုတ္ပံု႟ၾာသားတဦးက RFAကို ဧ႓ပီ ၂၆ရက္ ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ ၁၈ ရက္ေနႛက ဧရာဝတိီတိုင္း ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ အုတ္ပံု႟ၾာမႀာ ဦးဴမင့္ေအးဦးေဆာင္တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအဖၾဲႚက ဦးဴမင့္ႎိုင္နဲႛ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛကို လူတစုက ဝိုင္းဝန္း႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းကို အရင္ရက္ေတၾက RFAက ထုတ္လၿင့္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလို ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဧ႓ပီလ ၂၃ရက္ တနလႆာေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ အုတ္ပံု႟ၾာသား ဴပည္သူေတၾက ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တာလိုႛ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

အုတ္ပံု႟ၾာ႟ိုက္ႎႀက္မႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFAက အုတ္ပံု႟ၾာခံေတၾဆီကို ဆက္သၾယ္ခဲ့ရာမႀာ ဒီလို သတင္းစာ ေရးသားခဵက္ေတၾဟာ မႀန္ကန္မႁမရႀိပဲ ဟသႆာတ ဳက့ံခိုင္ေရးအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးႌၾန္ႛႛဦးက ဦးေဆာင္႓ပီး ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္ဴပလိုတဲ့ အုတ္ပံု႟ၾာသားတဦးက RFAကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးႌၾန္ႛဦးနဲႛအတူ တလုပ္ေထာ္ရဲစခန္းနဲႛ မယက (႓မိႂႚနယ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရး ေကာ္မတီ) တိုႛလည္း ပၝဝင္႓ပီး တဴခား႟ၾာေတၾက ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚဝင္ေတၾ စုေဆာင္းေခၞလာကာ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အဲဒီ႟ၾာသားက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပၝေဖာ္ဴပခဵက္အရ ဦးဴမင့္ေအးနဲႛအဖၾဲႚဟာ ဧ႓ပီလ ၁၈ ရက္ေနႛ မနက္က ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ အုတ္ပံု႟ၾာမႀာ သိမ္ေကဵာင္းဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႟ၾာသားေတၾကို ေသၾးထိုး လႁံႛေဆာ္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ႟ၾာသားေတၾအဳကား ေသၾးထိုးလႁံႛေဆာ္မႁနဲႛ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္မႁေတၾေဳကာင့္ ႟ၾာသားေတၾက ႟ၾာနာ႓ပီး စိတ္ဝမ္းကၾဲတဲ့ အေဳကာင္း ေဴပာဆို႓ပီး ဝိုင္း႓ပီး ထိုး႒ကိတ ္႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ သတင္းစာပၝေဖာ္ဴပခဵက္ဟာ လံုးဝမမႀန္ပဲ ဦးဴမင့္ေအးတိုႛရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အယူအဆေတၾကို လက္ခံလာဳက႓ပီး အဴမင္ကဵယ္လာဳက႓ပီဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဒၝ့ေဳကာင့္ ေဒသခံ ဳကံခိုင္ေရးအဖၾဲႚနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾက အခုလို ႟ိုက္ႎႀက္တာလည္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ေစာေစာက အုတ္ပံု႟ၾာသားကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာမႀာ လူစုလူေဝးနဲႛ ႟ိုက္ႎႀက္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္နဲႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္တိုႛက ဧ႓ပီ ၂၅ရက္ေနႛက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထုတ္ဴပန္႓ပီး အမႁမႀန္ေဖာ္ထုတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆို ထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔