ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿကို ႎိုင္ငံတကာခံုရံုးတင္ဖုိႛ ေတာင္းဆို

ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံတခုဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္က ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံအားလုံး လိုက္နာဖိုႛ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္အမႀတ္ (၁၈၂၀) ကို လုိက္နာဴခင္းမရႀိတာေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿကို ႎိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရားရုံးမႀာ တရားစၾဲဆိုႎုိင္ဖိုႛ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) WLB က ဳသဂုတ္လ ၇ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကုိ စာေရးေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။
2009-08-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
WLB အမဵႂိးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ဟာ ႎိုင္ငံတကာက အမဵႂိးသမီး အဖၾဲႛအစည္းေပၝင္း ၆၄ ဖၾဲႛရဲႛ ေထာက္ခံေတာင္းဆိုမႁနဲႛအတူ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကို စာေပးပိုႛခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တရားမ႖တတဲ့ တရားစီရင္ေရးမရႀိတာ၊ နယ္စပ္ေဒသတေလ႖ာက္ တိုင္းရင္းသူေတၾကို စစ္အစိုးရတပ္ေတၾက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဳကမ္းဖက္ ေစာ္ကားေနတာေတၾ၊ ရခုိင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက လူနည္းစု မူဆလင္ေတၾအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံေနတာေတၾ ရႀိေန႓ပီး ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စစ္အစိုးရက အေရးယူဴခင္းမရႀိပဲ မသိကဵႂိးက႗ံ ဴပႂေနတာေဳကာင့္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿကို ႎိုင္ငံတကာတရားရုံးမႀာ တရားစၾဲဆိုႎုိင္ဖိုႛ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီအေနနဲႛ စုံစမ္းေရးေကာ္မရႀင္ ဖၾဲႛေပး႓ပီး လုပ္ငန္းေတၾ စတင္ဖိုႛ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္က ေတာင္းဆိုတာဴဖစ္တယ္လိုႛ WLB  ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေလၾးေအးနန္းက RFA ကုိ ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေလၾးေအးနန္း။    ။“ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့သူေတၾကို အေရးယူေဆာင္ရၾက္မႁလည္း မရႀိဘူး၊ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စၾဲခဵက္တင္ေနတာ မတရားမႁဴဖစ္ေနတယ္၊ ရာဇဝတ္မႁ ဴဖစ္ေနတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ဒၝေတၾအားလံုးရဲႛ တရားခံဟာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿဴဖစ္တယ္။ ေနာက္ တာဝန္အရႀိဆံုးပုဂၢိႂလ္ဴဖစ္ေနတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာတရားခံုရံုးေရႀႛေမႀာက္မႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ ေရာက္ႎိုင္ဖိုႛ ကဵမတုိႛ တရားစၾဲဆုိခဵင္တယ္။ ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို ေတာင္းဆုိတာေပၝ့။ အဲဒၝကို ႎုိင္ငံတကာမႀာ ရႀိေနတဲ့ အမဵႂိးသမီးေတၾအားလံုးကုိ အဲဒီစာကို ပိုႛ႓ပီး ေထာက္ခံခဵက္ေတၾ ယူတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ဒီေနႛမႀာ အဲဒီစာ ထုတ္လုိက္တာပၝ”

အမဵႂိးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္အေနနဲႛ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကို အခုရက္ပိုင္းကဵမႀ စာေရးသား ေတာင္းဆိုရဴခင္းဟာ ဳသဂုတ္လ ၇ ရက္ေနႛမႀာ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႛမႀာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံေတၾရဲႛ အလၾတ္သေဘာအစည္းအေဝးကို ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ကိုယ္တိုင္ ဴပႂစုထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သၾင္းဖိုႛရႀိတာေဳကာင့္ အခုလို စာေရးသား ေတာင္းဆိုတာဴဖစ္ေဳကာင္း ေလၾးေအးနန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေလၾးေအးနန္း။    ။“႓ပီးခဲ့တဲ့ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေနႛမႀာ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အစီရင္ခံစာတင္လုိက္တယ္။ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္အမႀတ္ ၁၈၂၀ ရဲႛ တႎႀစ္ဴပည့္ေပၝ့၊ ႎုိင္ငံတကာအစိုးရေတၾကေန႓ပီး ဒီဆုံုးဴဖတ္ခဵက္ကို လက္ေတၾႛအေကာင္ထည္ ေဖာ္မေဖာ္ ဴပန္ေလ့လာ႓ပီး ဴပန္တင္ဴပတဲ့ သူႛရဲႛအစီရင္ခံစာပၝ။ အဲဒီအထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ့ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႎႀာင့္ယႀက္ေစာ္ကားမႁေတၾ၊ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾားေနတယ္၊ ေလဵာ့မသၾားပဲ ပိုဴဖစ္လာေနတယ္ဆိုတာကို တင္ဴပထားတယ္”

လုံဴခႂံေရးေကာင္စီရဲႛ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္အမႀတ္ (၁၈၂၀) မႀာ ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္သူမဵားအား အေရးမယူပဲထားတာကို အဆုံးသတ္ေစဖိုႛနဲႛ ပဋိပကၡ ဴဖစ္ပၾားစဥ္နဲႛ ဴဖစ္ပၾား႓ပီးေနာက္ပိုင္း အရပ္သားေတၾကို အစိုးရတရပ္အေနနဲႛ အကာအကၾယ္ေပးဖိုႛ တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ဒီစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔