ရန္ကုန္္စည္ပင္သာယာ အတြက္ ေဒၚလာ သန္္း ၁ဝဝ ေခ်းမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြကာ ကြယ္ဖုိ႔၊ အေဆာက္အအုံေတြ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားဖုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းေငြေခ်းယူမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခုိင္သန္းကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြကာကြယ္ဖုိ႔၊ အေဆာက္အအုံေတြ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားဖုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းေငြေခ်းယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြမွုာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၄ သန္း၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ဝ နဲ႔ ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း စုစုေပါင္း ၁၂၅ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အခုလိုတင္ျပပါတယ္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၄ သန္းနဲ ့ ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြျပန္ လည္ေပးဆပ္တဲ့ေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေဝမႈစီမံကိန္း အရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို ့ေရတစ္ဂါလံေလးက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ရက္လွ်ာင္ေရာင္းခ်မည့္ ေရဂါလံ ဆယ္သန္းအတြက္ တစ္ႏွ္စ္အတြက္ဝင္ေငြ ၁၄.၆ ဘီလီယံက်ပ္ ထုတ္ႏႈတ္ေပးဆပ္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္"

အဆင့္သုံးဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အဲဒီစီမံကိန္းမွာ ဂ်ိဳးျဖဴေရေလွာင္ကန္ျပဳျပင္ေရး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေစ်းျပဳျပင္ တာ၊ ေရသြင္းေရထုတ္ေျမာင္းေတြ ျပဳျပင္တာအပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ေရႀကီးေရလွ်ံက ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြပါဝင္ပါတယ္။

ေခ်းေငြအတြက္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ၆ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြသက္တမ္း ၃၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အတုိးေပးေခ်ရတာမရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဝန္ေဆာင္ခအေနနဲ႔ ဝ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေပးရမယ္လို႔လည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး နာမည္စာရင္းေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခုိင္သန္းက ေၾကညာပါတယ္။