ကမၲာ့စီးပၾားေရးနဲႛ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိႛမႁေဳကာင့္ ဴမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ထိခုိက္

ကမၲာ့စီးပၾားေရး ကဵဆင္းမႁနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူမႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္ေဳကာင္း သစ္လုပ္ငန္း တာဝန္ရႀိသူတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားတယ္လိုႛ ဴမန္မာတိုင္မ္း သတင္းစာေစာင္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။
2010-07-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တင္သၾင္းလာေသာ သစ္လံုး႒ကီးမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္ နယ္စပ္စခန္းတၾင္ စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တင္သၾင္းလာေသာ သစ္လံုး႒ကီးမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္ နယ္စပ္စခန္းတၾင္ စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စီးပၾားေရးကဵဆင္းမႁေဳကာင့္ တန္ဖုိး႒ကီးတဲ့ က႗န္းနဲႛသစ္မာ ဝယ္ယူမႁေတၾ ကဵဆင္းသၾားတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပသမဂၢတုိႛရဲႛ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေဳကာင့္လည္း ဴမန္မာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္တယ္လုိႛ ဴမန္မာ့ သစ္ကုန္သည္မဵားအသင္း MTMA တာဝန္ရႀိသူက ေဴပာတယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာ့သစ္မဵိႂးစုံ ထုတ္လုပ္မႁဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္က ကုဗမီတာ သန္းေပၝင္း ၃ ဒႍမ ၄၅ ရႀိရာကေန ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘၸာေရးႎႀစ္မႀာ ၃ ဒႍမ ၁၈ ကုိ ကဵဆင္းသၾားတယ္လုိႛ စစ္အစုိးရ စာရင္းဇယားေတၾမႀာလည္း ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ က႗န္းသစ္ထုတ္လုပ္မႁကေတာ့ ၂၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ကဵဆင္းသၾားပၝတယ္။ ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ ဘၸာေရးႎႀစ္အတၾင္း ကုဗမီတာ ၇ သိန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာကေန ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မႀာ ကုဗမီတာ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္းသာ ထုတ္လုပ္ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။

စီးပၾားေရးပိတ္ဆုိႛမႁေတၾနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂး႓ပီးႎုိင္ငံေတၾရဲႛ ပိတ္ဆိုႛမႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းဟာ ကမၲာ့ေစဵးကၾက္ကုိ ဝင္ေရာက္ဖုိႛ ခက္ခဲေနတယ္လုိႛ သစ္ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္း တာဝန္ရႀိသူ ဦးဝင္းႎုိင္က အာစီယံ ၆ ႒ကိမ္ေဴမာက္ သစ္ေတာထၾက္လုပ္ငန္း ေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမႀာ နည္းပညာခဵိႂႛတဲ့မႁ၊ က႗မ္းကဵင္လုပ္သား မလုံေလာက္မႁနဲႛ အရင္းအႎႀီး မလုံေလာက္မႁ စတဲ့ အခက္အခဲေတၾေဳကာင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ လုပ္ကုိင္လာတဲ့ ဴမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းဟာ ေကဵနပ္အားရေလာက္တဲ့ အေနအထားကုိ ေရာက္မလာဘူးလုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ကုန္ဳကမ္းေပၝမႁ၊ သစ္ေတာစုိက္ပဵိႂးႎုိင္တဲ့ ေဴမေပၝမဵားမႁ၊ အလုုပ္သမားေစဵးေပၝမႁ စတဲ့ အားသာခဵက္ေတၾ ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ အာစီယံအတၾင္း သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မေလးရႀားနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံေတၾ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လာေရာက္ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံ လုပ္ကုိင္သင့္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔